Dr. Sawicki Jakub

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: Archeolog
telefon:
e-mail: sawicki@arup.cas.cz
specializace: pozdně středověká archeologie, archeologie raného novověku, hmotná kultura

Vystudoval archeologii na univerzitě v polské Vroclavi a studia dokončil v roce 2013. Od té doby pracoval na archeologických výzkumech po celé Evropě (v Polsku, Irsku, na Ukrajině a v Anglii). Od roku 2016 je zaměstnancem pražského Archeologické ústavu AV ČR, kdy se věnuje bádání o pozdním středověku a ranému novověku a především drobné hmotné kultuře tohoto období. Mezi další témata jeho zájmu patří teoretické studie, symboly, urbánní archeologie, vztahy mezi jednotlivými nálezy a vztah člověka a přírodního prostředí. Svůj výzkum nezakládá výhradně na archeologických nálezech, ale i na soudobých ikonografických a písemných pramenech, jako např. básních či denících.

Publikace:
Academia.edu
ASEP