doc. PhDr. Jiráň Luboš CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 368
e-mail: jiran@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na evropskou dobu bronzovou, archeometalurgii mědi a bronzu a sídelní archeologii.
Projekty:
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/0002686
GD404/08/H026
GA404/06/1262
GD404/03/H046
GA404/02/0785
GA404/01/1407
KSK8002119
IPP1043020
IAA9002705
GA404/97/0722
GA404/94/1013
IA90205
Publikace v prodeji:
978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5
978-80-87365-57-1
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
978-80-86124-78-0

Pedagogicky působí  jako školitel v rámci doktorandského studia v Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty University Karlovy v Praze a na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Podílí se také na řízení doktorandského studia archeologie na Slezské univerzitě v Opavě a na Trnavské univerzitě.

.Výběr z publikační činnosti:

Jiráň, L. 2014: Die Nynicer Kultur nach dreißig Jahren. „…und es hat doch was gebracht“. Internationale Archäologie, Studia honoraria 35.249-262. Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf.

Jiráň.  L.  (ed), Salaš, M.,  Krenn-Leeb, A. 2013: The Czech Lands and Austria in the Bronze Age,  in: Oxford Handbook of the European Bronze Age, 779-803.  Oxford University Press.

Jiráň, L. (ed.) – Chvojka, O. – Čujanová-Jílková, E. – Hrala, J. – Hůrková, J. – Koutecký, D. – Michálek, J. – Moucha, V. – Pleinerová, I. – Smrž, Z. – Vokolek, V. 2013: Prehistory of Bohemia 4. The Bronze Age. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Chvojka, O. – Jiráň, L. 2013: Bronzezeitliche Hortfunde in Böhmen und ihre Beziehungen zu Fließgewässern .  Fines Transire 22. 237-244.

Trefný, M. – Jiráň, L. a kol. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem. Praha – Roudnice nad Labem.

Jiráň, L.  – Lamprecht, A.  2012: Nový depot náramků na Nymbursku.  Archaologica Slovaca Monographiae. 1-8. Nitra.

Jiráň, L. 2012: Die Hortfundstellen  in Böhmen, in: Hansen, S – Neumann, D. – Vachta, T. (Hrsg.): Hort und Raum. Aktuelle Forschungen zu bronzezeitlichen Deponierungen in Mitteleuropa. Berliner Studies of the Ancient World 10. 169-177.

Jiráň, L. 2011: Die Bronzezeit in Westböhmen. Ein neues Konzept. Fines Transire 20. 237-239.

Jiráň, L. 2010: Depoty kovových artefaktů doby bronzové v Čechách, Rekonstrukce a experiment v archeologii. Živá archeologie 11, 51 – 55.

Jiráň, L.  2010: Bronzezeitliches Bauwesen in Westböhmen. Fines Transire 19. 129-133.

Jiráň, L. 2008: Die Reflexe der kultischen Sphäre in den archäologischen Quellen der Bronzezeit in Böhmen – The Reflection of Ritual Sphere in Achaeological Sources of Bohemian Bronze Age. ANODOS, 213-218. Trnava.

Jiráň, L. (ed.) et al. 2008: Doba bronzová.  Archeologie pravěkých Čech. Sv. 5. Praha.

Jiráň, L. 2007:: Velké stěhování národů doby bronzové? Živá archeologie 8, 19-26.

Jiráň, L. 2006: Siedlungen der Hügelgräberkultur in Westböhmen –   Bemerkungen zum heutigen Erkenntnisstand, Archäologische Arbeits-gemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 15. Treffen in Altdorf bei Landshut, ss. 22 – 31. Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf.

 Jiráň, L. 2005: Nálezy z období popelnicových polí v  neolitickém sídelním areálu v Bylanech. – Finds from the Urnfield period in the Neolithic settlement site at Bylany, in: Bylany varia 3, 1-8. Archeologický ústav Praha

Chvojka, O. – Jiráň, L 2004 : Kontakty jižních Čech a rakouského Podunají v době popelnicových polí – Kontakte Südböhmens mit dem österreichischen Donauraum während der Urnenfelderzeit, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17,163 – 173. České Budějovice.

Jiráň, L.2004: Výzkum období popelnicových polí v Čechách – současný stav a perspektivy – Die Erforschung der Urnenfelderzeit in Böhmen – Gegenwärtiger Stand und Perspektiven, in: Popelnicová pole a doba halštatská – Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24.9. 2004, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum I, 245 – 249. České Budějovice.

Jiráň, L. 2004 : Die Vertretung des Schmuckes in den Hortfunde der Urnenfelderzeit Böhmens, in. Proceedings of the Internationa l Conference “Ancient Jewellery and Costume in Course of Time”, Anodos 3/2003, str. 101-108, Trnava.

Jiráň, L. 2004: Kultur, Gruppe oder Stufe – Probleme der Terminologie am Beispiel der Systembildung für die Bronzezeit Böhmen, in: Archeologia-Kultura-Ideologie. Prace Komisji Archeologicznej Oddzialu PAN we Wroclawiu Nr. 15, 173-181. Wroclaw – Biskupin.

Jiráň, L. 2002: Topographie der Kulturimpulsen, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 11. Treffen, 15 –20. Obernzell.

Jiráň, L. 2002 : Die Messer in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde VII/5. Stuttgart.

Jiráň, L. 2001: Ä nderungen in der archäologischen Denkmalpflege der Tschechischen Republik 1990 – 2000, Archäologische Arbeits-gemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 10. Treffen, ss. 23 -26. Český Krumlov.

Jiráň, L. 2001 : Ke koncepcím českého pravěku, Archeologické rozhledy 53, 789-791.

Jiráň, L. 2001 : Současný stav archeologické památkové péče v ČR a cesta k jejímu zdokonalení, Archeologické rozhledy 53, 581-583.

Jiráň, L.2001: Symbol und Schema – bildliche Bestimmungsmittel in der jüngeren Vorgeschichte, in: Sztuka epoki br ą zu i wczesnej epoki ż elaza w Europie Ś rodkowej, 43-58. Wroclaw – Biskupin.

Jiráň, L. 2000 : Die Frage nach Rohstoffqellen der urnenfederzeitlichen Bronzeproduktion in Böhmen ; sborník Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 9. Treffen, 61-67, in Neukirchen b. Hl. Blut.

Jiráň, L. 2000: Archeologický ústav AV ČR v Praze na konci tisícíletí – The Institute of Archaeology at the end of the millennium, in. Archeologické rozhledy 52, s. 399-403

Jiráň, L. 2000 : Neobvyklé tvary bronzových nožů z období popelnicových polí v Čechách, in: Čech, Petr – Dobeš,Miroslav (ed.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, 111-115.

Jiráň, L. – Šumberová, R. 2000 : Výzkum lužického pohřebiště v Čáslavi – Ausgrabungen der lausitzer Gräberfeld in Čáslav; in: Pavlů, I. (ed.): In memoriam Jan Rulf, 141-152.

Tomášek, M. – Jiráň, L. 2000 : Pozůstatky sídliště štítarského stupně v býv. Žižkových kasárnách v Čáslavi – The remains of a Štítary phase settlement from the former Žižkov Barracks at Čáslav; in: Archeologie ve středních Čechách 4/1, 123-132.

Jiráň, L. – Fridrich, J. – Rulf, J. – Salač, V. 1999: Pravěk zemí českých. In: Kronika Českých zemí. – Praha, Fortuna Print 1999. – S. 9-31.

Jiráň, L. 1998 : Bemerkungen zur Grabausstattung der Milavečer Kultur; sborník Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 7. Treffen, 166-176, Landau an der Isar.

Frána, J. – Jiráň , L. 1998 : Vorgeschichtliche Erzeugnisse aus Kupfer und dessen Legierungen in Böhmen aus dem Aspekt der Analysen der Elementenzusammensetzung, Actes du colloque international „Bronze 96“, Tome I (session de Neuchatel) 215-221. Paris.

Jiráň, L. 1997 : Konstiutionsproze ß der Urnenfelderkulturen Böhmens – die ungenutzte Indizien in den archäologischen Quellen, sborník: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Grabfunde in Mitteleuropa, 183-191. Krakow.

Jiráň, L. 1997 : Zur Frage der Siedlungsdichte in der Urnenfelderzeit, sborník: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 6.Treffen, 63-71, Hluboká nad Vltavou .

Frána, J. – Jiráň, L. – Moucha, V. – Sankot, P. 1997: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition II. Pa mátky archeologické – Supplementum 8. Praha.

Jiráň, L. 1996: Urnenfelderzeitliche Metallindustrie in West­böhmen, sborník: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 5.Treffen, 153-158, Sulzbach-Rosenberg.

Jiráň, L. 1996 : Osídlení Kutnohorska a Čáslavska v období kultur popelnicových polí – Die Besiedlung der Regionen von Kutná Hora und Čáslav in der Zeit der Urnenfelderkultur, Archeologické rozhledy 48, 674-684,727-728.

Frána, J, – Jiráň, L 1996 : Die Ergebnisse der Metallanalysen ausgewählter Gegenstende aus dem Depotfund von Sippbachzell, in: Höglinger, P. 1996: Der spätbronzezeitliche Depotfund von Sipbachzell/OÖ, Linzer archäologischen Forschungen – Sonderheft XVI, 98-108. Linz.

Frána, J. – Jiráň, L. – Maštalka, A. – Moucha, V. 1995 : Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the view­point of analyses of element composition, Památky archeologické – Supplementum 3., 127-296.

Jiráň, L. 1995 : Produkce bronzových nožů v Čechách – příspě­vek k problematice specializované výroby – The manufacture of bronze knives in Bohemia. A contribution to the problems of specialized production, Archeologické rozhledy 47,587-595.