Archeologické léto: detail prohlídky Údolí Vinořského potoka II – archeologická procházka mezi Dřevčicemi u Brandýsa nad Labem a hradem Jenštejnem

Údolí Vinořského potoka II – archeologická procházka mezi Dřevčicemi u Brandýsa nad Labem a hradem Jenštejnem

Malebné a přírodně zajímavé údolí Vinořského potoka v úseku mezi Dřevčicemi Brandýsem nad Labem a Jenštejnem je také jedním z archeologicky dobře prozkoumaných a dokumentovaných regionů středního Polabí. Cílem procházky je představit laické veřejnosti kromě reliktů historických staveb také nepříliš známá a v krajině „neviditelná“ místa archeologických lokalit a objevů a zdůraznění vazby pravěkého i historického osídlení a budování lidských sídel na přírodní prostředí a přirozené vodní zdroje.  Na polích v povodí Vinořského potoka proběhly rozsáhlé plošné povrchové průzkumy (projekt muzea v 80.-90. letech 20. století), archeologické poznání mikroregionu bylo obohaceno také několika záchrannými archeologickými výzkumy muzea (Dřevčice – Podolanka, výzkum dvou komorových hrobů bylanské kultury v r. 1988, Jenštejn – Domov důchodců, záchranný výzkum strategicky položeného sídliště eneolitu a starší doby železné v r. 1984, hrad Jenštejn – revitalizace a průzkum objektu v letech 1973-74). V blízkosti plánované trasy se nachází také místa starších náhodných nálezů archeologických památek v regionu (Jenštejn – Čermákův lom, polykulturní pravěká lokalita; Jenštejn – Na Vartě, sídliště doby bronzové a doby železné – detektorové průzkumy). Na místa podpovrchových archeologických lokalit na trase výletu a v nejbližším okolí bude průvodcem upozorněno a každá z lokalit bude krátce prezentována výkladem a připravenou obrázkovou dokumentací. Kromě toho navštívíme zbytky zaniklého novověkého mlýna Valcha u Cvrčovic, kde v současnosti probíhá archeologický průzkum a jsou tam viditelné nadzemní relikty zdiva a technického zařízení, také nahlédneme do interiéru renesančního kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích, který je jinak nepřístupný. Procházka končí u zříceniny hradu Jenštejn, který si mohou účastníci prohlédnout a navštívit expozici věnovanou mimo jiné i výsledkům archeologickým výzkumů na hradě a na pravěkých lokalitách v katastru obce.

Po cestě mineme a připomeneme lokality z několika období pravěku (neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, halštatolaténské období), středověku (kostel Cvrčovice, mlýn Cvrčovice, hrad Jenštejn) i novověku (zaniklý mlýn Valcha u Cvrčovic).

Trasa: Obec Dřevčice, odtud údolím Vinořského potoka k zaniklému mlýnu Valcha, dále do Cvrčovic a Podolanky, podél soustavy jenštejnských rybníků a údolím v Katovičkách až na hrad Jenštejn.

Archeologická zastavení:

  1. Zaniklý novověký mlýn „Valcha“, nadzemní relikty zdiva zaniklého mlýna.
  2. Renesanční kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích, prohlídka interiéru a přilehlého hřbitova.
  3. Zaniklý středověký mlýn Cvrčovice, bývalý rybník.
  4. Východně od Podolanky u silnice, v trase vodovodu nalezeny 2 komorové hroby bylanské kultury.
  5. Zaniklý pískovcový Čermákův lom, pravěká polykulturní lokalita: pohřební památky kultury nálevkovitých pohárů, kultury lengyelské a kultury únětické, sídlištní nálezy knovízské kultura a mladší doby halštatské.
  6. Pole nad hradem Jenštejn, poloha ostrožny Na Vartu – strategicky položené sídliště z období eneolitu, mladší doby bronzové a starší doby železné.
  7. Jenštejn „Domov důchodců“, výšinné sídliště mladší doby železné (HaD-LtA), dále pozdní doba bronzová a tzv. „Jenštejnská skupina“ období časného eneolitu – komentovaná prohlídka tematické expozice s nálezy v areálu hradu Jenštejn.
  8. Zřícenina hradu Jenštejn – možnost prohlídky hradu s výkladem a vyhlídka z věže hradu.
Plánek trasy archeologické procházky údolím Vinořského potoka II s vyznačením míst archeologických lokalit.

Plánek trasy archeologické procházky údolím Vinořského potoka II s vyznačením míst archeologických lokalit.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích.

Dřevčice – Podolanka, záchranný výzkum bylanského komorového hrobu, 1988.

Dřevčice – Podolanka, záchranný výzkum bylanského komorového hrobu, 1988.

Zaniklý mlýn Valcha u Cvrčovic, nadzemní zbytky zdiva.

Zaniklý mlýn Valcha u Cvrčovic, nadzemní zbytky zdiva.

Hrad Jenštejn.

Hrad Jenštejn.

Místo srazu: Zastávka autobusu Dřevčice.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách