Archeologické léto detail prohlídky: Stránská skála

Stránská skála

Stránská skála představuje jednu z nejvýznamnějších přírodních památek a archeologických lokalit na jižní Moravě. Údolí řeky Svitavy, protékající tehdy mezi Bílou horou a Stránskou skálou, vytvářelo již na počátku středního pleistocénu příhodné a jistě atraktivní přírodní prostředí. Nálezy z Woldřichovy jeskyně a suťového kužele pod ní (lokalita Stránská skála I) naznačují možnou přítomnost člověka již v období cromerského interglaciálu, tedy před více než 600 000 lety. Značná intenzita lidských aktivit na temeni Stránské skály byla prokázána pro období iniciálního mladého paleolitu (bohunicien) a pro počátek mladého paleolitu (aurignacien), tj. v období 50–35 000 let před současností (lokality Stránská skála II, III). V období posledního maxima doby ledové (přibližně před 22 tisíci lety) sloužila Stránská skála jako loviště koní (lokalita Stránská skála IV). Výzkum doložil osídlení i v neolitu lidem kultury s moravskou malovanou keramikou (v prostoru lokality Stránská skála III). Na temeni (opět v prostoru lokality Stránská skála III) byla odkryta rozsáhlá zahloubená struktura lidu kultury s nálevkovitými poháry s doklady zpracovávání místních rohovců. V poslední dekádě výzkum doložil lidské aktivity také v pozdním eneolitu – v období kultury zvoncovitých pohárů. Lokalita Stránská skála je i nadále komplexně sledována a i v budoucnu bude představovat klíčovou lokalitu v projektech ARÚB zaměřených na exploataci surovin pro výrobu kamenných nástrojů.

Místo srazu: na tramvajové zastávce „Stránská skála“

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách