Archeologické léto: detail prohlídky Výšinná lokalita Sovice

Výšinná lokalita Sovice

Výzkum vrcholku hory přinesl zásadní poznatky ohledně historie zdejších lidských aktivit. Doložil využívání polohy v pozdní době kamenné-eneolitu, starší době bronzové-v období únětické kultury, dále pak ve starší době železné-době halštatské a konečně v raném středověku – středohradištním období. S určitou nadsázkou tak lze říci, že vrcholek Sovice byl lidmi navštěvován po dobu cca čtyř tisíců let. Zajímavou je úloha Sovice v raném středověku, kdy významné výšinné centrum vzniklo na pomezí sfér dvou dalších významných okolních osídlení a sice Mělníka a Litoměřic. Tomuto období náleží také lichoběžníkovitý valovitý útvar, který je na vrcholové plošině kopce doposud jasně patrný. Záhadou je zánik zdejšího osídlení, které skončilo někdy během 10. století. Nelze vyloučit, že k tomuto zániku přispěla centralizace moci a konstituování raného českého státu během tohoto období, ale také specifické přírodní procesy. Vrch Sovice byl totiž již v pravěké minulosti i v novověku, podobně jako nedaleký Házmburk, postižen půdními sesuvy. Je tedy možné, že i z tohoto důvodu byl svými raně středověkými obyvateli opuštěn.

Badatelé dlouhou dobu předpokládali, že se osídlení v pravěku i středověku nesoustředilo pouze na polohu vlastního kopce, ale také do jeho bezprostředního okolí. Tento předpoklad potvrdil archeologický výzkum v letech 2014-2015. Doložil využívání plošiny na severozápadním úpatí kopce. Výzkum přinesl doklady zdejšího osídlení jak v pravěkém období, tak v raném středověku. V posledně jmenovaném období bylo zdejší podhradí ohrazeno nevelkým příkopem, který patrně doplňovala dřevěná palisáda.

 

Místo srazu: na parkovišti před hřbitovem ve Vetlé.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách