Archeologické léto: detail prohlídky Mikulčice – Valy

Mikulčice – Valy

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy je významné opevněné raně středověké mocenské a duchovní centrum situované v JV části katastru Mikulčic, bezprostředně u řeky Moravy. Systematický archeologický výzkum zde byl zahájen roku 1954 a trvá dodnes. Raně středověké centrum se znaky městského uspořádaní a s pozůstatky předvelkomoravského a velkomoravského osídlení má rozlohu cca 50 ha. Rozkládalo se na několika říčních ostrovech a sahalo na dnešní slovenskou stranu v katastru Kopčan (kaple sv. Margity). Jádro aglomerace na ploše 10 ha tvořily opevněné útvary akropole a předhradí. Na akropoli byly nalezeny nejvýznamnější stavby – palác, trojlodní bazilika a další kostely. Přítomnost knížecí nobility dokládají početné velmožské hroby situované na rozsáhlých a bohatě vybavených kostelních hřbitovech, v několika případech i uvnitř kostelů. K hradišti náleží předhradí s obytnou funkcí a rozsáhlé členité podhradí. Celkem je v Mikulčicích doloženo 12 kostelů a více jak 2500 hrobů. Nálezy poukazují na klíčový význam lokality v období Velké Moravy. Na lokalitě se nachází muzeum s archeoparkem, který je možné navštívit celoročně.

Zdroj: ARÚB

Zdroj: ARÚB

Místo srazu: před Návštěvnickým centrem Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách