Archeologické léto: detail prohlídky Kostel sv. Linharta a ZSV Obora

Kostel sv. Linharta postavili dávní osadníci na malém návrší v lovecké oboře, která patřila k hradu Lokti. Osada u kostela (Obora, Thiergarten, Ortus ferarum) byla pravděpodobně služební vsí a je poprvé písemně zmiňována roku 1325, v souvislosti s udělením léna Kojatovi z Otnavic, který si ve vsi postavil tvrz.

Kostel samotný byl poprvé písemně zmíněn již v roce 1246, kdy byl společně s kostely v Olšových Vratech a v bývalém Vranově darován Václavem I. řádu křížovníků s červenou hvězdou. V polovině 14. století se ves Obora stala majetkem nově založeného města Karlovy Vary. Zánik kostela pak  zřejmě souvisel s postupným vylidněním vsi.

Tajemné ruiny u cesty na Horní Slavkov však nikdy zcela neosiřely. V postupně obnovovaných karlovarských  lesích se toto místo stalo znovu středem pozornosti badatelů již v 18. století. Například v roce  1772 si karlovarský lázeňský lékař David Becher povšiml, že při stavbě kostela v Oboře byl mimo jiné použit i bílý vřídelní kámen.

Archeologické práce v kostele byly Karlovarským muzeem zahájeny v roce 1989. Sondy stanovily úrovně podlah a pomohly ověřit stav detailů v interiéru. Očištěné zdivo přineslo zajímavé poznatky. Lomový kámen byl pospojován vápennou maltou s příměsí vřídlovce, vzácně se na zdi zachovala silnější hlazená vápenná omítka. Mezi presbytářem a hlavní lodí se podařilo potvrdit zbytky základů triumfálního oblouku. V severní a jižní stěně se našly kónické vstupy, severním se přicházelo od vesnice, jižním se vstupovalo na přilehlý hřbitov. V severovýchodním i jihovýchodním rohu hlavní lodi se pod destrukcí nalézaly dobře zachovalé základy dvou bočních oltářů. Rovněž byl potvrzen hlavní oltář v presbytáři. V hlavní lodi byl nalezen pohřeb muže se dvěma dětmi.

V dalším roce pokračoval výzkum presbytáře. V jeho rámci byl uskutečněn zvláště pozoruhodný nález. V prostoru hlavního oltáře, částečně pod jeho sutí, nalezli pracovníci muzea pohřeb mladého muže. Kostra byla uložena na levém boku, ve skrčené poloze, bez orientace. Hrob se dal podle nálezových okolností datovat do přelomu 16. a 17. století. Archeologové tu zřejmě narazili na stopy dávného násilí, snad z doby, kdy nebylo v kraji příliš bezpečno. Výzkum pak pokračoval na jižní straně kostela, kde kostrové nálezy potvrdily středověký hřbitov, bylo odkryto několik desítek kostrových pohřbů. Jednotlivé pohřby ležely místy ve čtyřech až pěti vrstvách nad sebou a často se vzájemně porušovaly. Svědčilo to o dlouhodobém pohřbívání a pravděpodobně i o nedostatku místa. Hroby byly prosté, bez milodarů. S pohřbíváním souvisel i nález přístavby k jižní zdi presbytáře (nejspíš márnice).

Z nálezů, které byly u sv. Linharta uskutečněny, stojí za zvláštní zmínku několik desítek mincí, mezi nimi i některé zajímavé české brakteátové halíře ze 14. století, dále z kosti vyřezávaná miniatura sv. Kateřiny a torzo Krista. Mezi významné nálezy patří zejména velké množství železných votivních předmětů, zoomorfních i antropomorfních, které byly věřícími pokládány na oltář sv. Linharta.

V letech 1998 až 1999 se podařilo zbytky kostela sv. Linharta zakonzervovat a místo pietně upravit, aby stav této památky odpovídal svému významu v historii Karlových Varů.

Kostel má jednoduchý půdorys, pravoúhlou obdélnou loď o rozměrech 1250 x 1000 cm, na niž na východě navazuje pravoúhlý čtvercový presbytář o rozměrech 800 x 800 cm. Zdivo dosahovalo šířky 120 cm a bylo řádkové.

Samotné zaniklé středověké vsi Obora byla věnována pozornost až v roce 2019, kdy byly na lidarových snímcích detekovány plužiny, sbíhající se k východní hraně obdélné návsi, jejíž součástí byl i kostel. Tato metoda byla doplněna geofyzikálním měřením, které odhalilo v místě hrany návsi několik pravoúhlých objektů. V místech jednoho z nich byla v roce 2021 položena archeologická sonda, která sice nezasáhla zděné základy, ale poskytla archeologický materiál v podobě keramiky. Keramický materiál odpovídá druhé polovině 13. až 15. století.

Zřícenina kostela na rytině z roku 1808

Zřícenina kostela na rytině z roku 1808

Pohled do presbytáře při výzkumu v roce 1990

Pohled do presbytáře při výzkumu v roce 1990

Jeden z pohřbených

Jeden z pohřbených

Současný stav kostela

Současný stav kostela

Místo srazu: neogotická kaple sv. Linharta, 500 metrů východně od Přírodního lanového centra sv, Linhart v Karlových Varech.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách