Literatura k předmětům
         
   

Back to main menu

 
References
 
     
  Baumgartner - Krueger 1988
Baumgartner, I. – Krueger, I. 1988: Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalter. München.

Beran 1992
Beran, P. 1992: O zámku Hartenberk v Hřebenech, Sokolov

Bláha 2000
Bláha, J. 2000: Nálezy vitrají a dutého skla z období raného středověku na lokalitě Olomouc - Biskupské náměstí č. 1, Historické sklo 2, Čelákovice, 79-84.

Blažková - Vepřeková 2015
Blažková, G. – Vepřeková, J. 2015: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu – Material Finds from the Renaissance Waste pits at Prague Castle, Castrum Pragense 13/I, Katalog.; Jonášová, š. - Blažková, G. - Skála, R. 2016: Chemický průzkum skleněných nálezů z raně novověkých odpadních jímek na Pražském hradě - A chemical analysis of glass finds from eyrly modern waste pits at Prague Castle. In: Blažková, G. (ed.): Castrum Pragense 13/2, 238 - 248.

Blažková - Vepřeková 2015
Blažková, G. – Vepřeková, J. 2015: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu – Material Finds from the Renaissance Waste pits at Prague Castle, Castrum Pragense 13/I, Katalog.

Borkovský 1975
Borkovský, I. 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

Bouzek 1974
Bouzek, J. 1974: Glass skyphos. In: Bouzek, J. (ed.): Anatolian collection of Charles University. Kyme I. Praha (Universita Karlova), 169–171.

Bravermanová 2000
Bravermanová, M. 2000: Hrob Boleslava II. In: Polanský, L. - Sláma, J. - Třeštík D. (eds). Přemyslovský stát kolem roku 1000. Praha, 247-260.

Břeň 1966
Břeň, J. 1966: Keltské oppidum Třísov. Praha.

Březinová - Venclová - Frána - Fikrle 2013
Březinová, G. - Venclová, N. - Frána, J. - Fikrle, M. 2013: Early blue glass bracelets in the Middle Danube region. Slovenská archeológia 61, 105-140.

Bubeník 1988
Bubeník, J. 1988: Slovanské osídlení středního Poohří. Praha.

Cílová 2008
Cílová, Z. 2008: Složení historických skel a studium jejich technologie. Doktorská dizertační práce, VŠCHT, Praha.

Černá - Hulínský - Gedeon 2001
Černá, E. - Hulínský, V. - Gedeon, O. 2001: Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku, Archeologické rozhledy 53, 59-89,

Černá - Podliska 2008
Černá, E. - Podliska, J. 2008: Sklo – indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech. In: Sommer, P. - Liščák, Vl. eds., Odoriko z Pardenone z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. - 14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň 13.-14. listopadu 2006, Praha, 238-256.

Černá - Tomková - Hulínský - Cílová 2005
Černá, E. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Cílová, Z. 2005: Raně středověké skleněné korálky z Pražského hradu a jeho předpolí – typologická a chemická klasifikace nálezů – Frühmittelalterliche Glasperlen von der Prager Burg und ihren Vorfeldern – typologische Bestimmung und chemische Analyse der Funde. In: Tomková, K. (ed.): Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I.1, Castrum Pragense 7, 333-358.

Černá 1983
Černá, E. 1983: Sklo. In: Klápště, J.: Studie o středověké studně z Mostu, Památky archeologické LXXIV, 443-492.

Černá 1990
Černá, E. 1990: Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glashütten in Böhmen. In: Annales du lle Congres de L´Association internationale pour l´Histoire du Verre, Bale 29 aout - 3 september 1988, 335-340.

Černá 1991
Černá, E. 1991: Les nouvelles connaissance sur la fabrication du verre aux alentours de la commune Moldava dans les Mons Méthaliques a l époque du Haut Moyen Age. In: Archeologia e storia della produziome del vetro preindustriale. Firenze, 451-462.

Černá 1991
Černá, E. 1991: Les nouvelles connaissance sur la fabrication du verre en Boheme. In: Ateliers de verriers de l´antiquité a la période pré-industrialle Rouen. Actes des journées d´étude association Francaise pour l´archéologie du Verre, 103 - 108.

Černá 1991
Černá, E. 199la: Les plus anciens documents sur la fabrication du verre en Boheme. In: Ateliers de verriers de l antiquité a la période pré- industrielle Rouen. Actes des journées d´ étude Association Francaise pour l´ archéologie du Verre, l03-l08.

Černá 1992
Černá, E. 1992: Soubor skel ze studny u Bílé věže na Pražském hradě. In: Sborník spol. přátel starožitností 3, Praha 1992, 42-54.

Černá 1996
Černá, E. 1996: Islamisches Glas in mittelalterlichen Böhmen. In: Ibrahim ibn Yaqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha. 103-106.

Černá 2002
Černá, E. 2002: Sklo 13. až 16. století. In: Klápště, J. (ed.): Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia historica 4, 93 - 114. Praha - Most.

Černá 2003
Černá, E. 2003: Das Fundgut einer mittelalterlichen Glashütte in Nord-Böhmen. In: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ősterreich. 19/2003, 107-118.

Černá 2007
Černá, E. 2007: Nálezy středověkých skel ze Žatce – Mittelalterliche Glasfunde in Žatec (Saaz), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie, XVIII,12–24.

Černá 2008
Černá, E. 2008: Neue Grabungsergebnisse in der Glashütte Doubice (Daubitz) in Nordböhmen (14./15. Jahrhundert). In: .Flachenecker, H. – Himmelsbach, G. – Steppuhn, P. (Hrsg.): Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken/Spessart, 155-163.

Čiháková 1999
Čiháková, J. 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku. In: Vlček, P. (ed.): Umělecké památky Prahy, Malá Strana. Praha 1999, s. 11-27.

Čižmář - Kolníková 2006
Čižmář, M. – Kolníková, E. 2006: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 261-283.

Čižmář 2002
Čižmář, M. 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy 4. Olomouc.

Dannheimer - Gebhard 1993
Dannheimer, H. – Gebhard, R. 1993: Das keltische Jahrtausend. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 287, Nr. 115.

Derner 2011
Derner, K. 2011: Skleněné korálky z hradištního pohřebiště na k. ú. Mlékojedy, Historické sklo 5, Most, 35-57.

Dragoun - Tryml 1995
Dragoun, Z. - Tryml, M. 1995: Praha 1 - Staré Město a Josefov, Rybná ul. čp. 682/I. Pražský sborník historický 28, 242-243.

Dragoun 1995
Dragoun, Z. 1995: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém městě pražském. Archaeologia historica 20, 491 – 495.

Dragoun 2006
Dragoun, Z. 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu II, Castrum Pragense 7, 129-144.

Drda - Rybová 2001
Drda, P. – Rybová, A. 2001: Model vývoje velmožského dvorce 2.-1. století před Kristem. Památky archeologické 92, 284-349.

Durdík 1999
Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha, 147 – 148

Frána - Maštalka - Venclová 1987
Frána, J. – Maštalka, A. – Venclová, N. 1987: Neutron activation analysis of some ancient glasses from Bohemia. Archaeometry 29, 69-89.

Frána - Maštalka 1976
Frána, J. - Maštalka, A. 1976: Experience with using activation constants in INAA. Radiochemical and Radioanalytical Letters 24,151-156.

Frána - Maštalka 1984
Frána, J. - Maštalka, A. 1984: Neutron activation analysis of some glasses from Závist. Památky archeologické 75, 458-462.

Frána - Maštalka 1990
Frána, J. – Maštalka, A. 1990: The neutron activation analysis. In: Malinowski, T. ed.:Research on glass of the Lusatian and Pomeranian cultures in Poland, Slupsk, 37-85.

Frána - Maštalka 1990
Frána, J. – Maštalka, A. 1990: Neutronová aktivační analýza laténských skel z Lovosic. Archeologické rozhledy 42, 657-660.

Frána - Maštalka 1994
Frána, J. – Maštalka, A. 1994: Analýzy laténských skel z jižních Čech a z oppida Stradonice. Archeologické rozhledy 46, 584-593.

Frána 2005
Frána, J. 2005: Chemie a technologie laténského skla. In: Historie sklářské výroby v českých zemích I, Praha (Academia), 43-51.

Frolík et al. 2014
Frolík, J. a kolektiv 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl II. Studie. Castrum Pragense 12. Praha.

Frolíková-Kaliszová 2011
Frolíková-Kaliszová, D. 2011: Skleněné korálky z Uherského Hradiště - příspěvek k poznání chemického složení skel raného středověku, Historické sklo 5, Most, 59-66.

Frýda 1977
Frýda, F. 1977: Poznatky z výzkumu středověkých odpadních jímek v Plzni.In: Středověká archeologie a studium počátků měst. AÚ ČSAV, Praha

Haberstroh 2004
Haberstroh, C. 2004: Das Frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth, München.

Havrda – Prokopová – Cílová – Jonášová 2012
Havrda, J. – Prokopová, A. – Cílová, Z. – Jonášová, Š. 2012: Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina. Staletá Praha roč. XXVII, č. 2, 45 – 59.

Havrda 2011
Havrda, J. 2011: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu Praha 1-Staré Město, Klementinum, Mariánské nám. čp. 190/I parc. č. 81, Zrcadlová kaple. Výzkum č. 2010/11. Uloženo: Dokumentační fondy NPÚ ÚOP HMP čj. 311-14846/2011.

Himmelová 1995
Himmelová, Z. 1995: Glasfunde aus Mikulčice. In: F. Daim – L. Poláček: Studien zum Burgwall von Mikulčice, Brno, 83-112.

Himmelová 2000
Himmelová, Z. 2000: Nálezy skla z Mikulčic (okr. Hodonín), Historické sklo 2, Čelákovice, 85-91.

Hulínský - Černá 2001
Hulínský, V. – Černá, E. 2001: Microanalysis of early medieval glass beads and its importance in archaeological research. In: AIHV, Annales du 15 Congres de l´Association internationale pour l´Histoire du Verre, new York – Corning, 116-121.

Janská 1977
Janská, E. 1977: K nálezům středověkých studni. Staletá Praha 8, 165-196.

Janská 1982
Janská, E. 1982: K novým nálezům gotického skla v Praze. Staletá Praha XII, 149-159.

Jonášová - Blažková - Skála 2016
Jonášová, Š. - Blažková, G. - Skála, R. 2016: Chemický průzkum skleněných nálezů z raně novověkých odpadních jímek na Pražském hradě - A chemical analysis of glass finds from eyrly modern waste pits at Prague Castle. In: Blažková, G. (ed.): Castrum Pragense 13/2, 238 - 248.

Kaiserová - Kaiser 1995
Kaiserová, K.– Kaiser V. (eds.), 1995: Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem.

Karel - Knoll - Klsák 2007
Karel, T.- Knoll, V.- Klsák, J. 2007: Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech, in: Dějiny staveb 2007, Plzeň, 275 – 292

Klápště - Velímský 1981
Klápště, J. - Velímský, T. 1981: Shrnutí výsledků první etapy výzkumu historického jádra města Mostu - Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Untersuchungsetappe des historischen Stadtkernes von Most, In: Současné úkoly československé archeologie, Praha, 150-155.

Klápště 2002
Klápště, J. 2002: (ed.) Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia historica 4, 93 - 114. Praha - Most.

Košta - Tomková - Hulínský - Zavřel 2011
Košta, J. - Tomková, K. - Hulínský, V. - Zavřel, J. 2011: G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století, Archeologické rozhledy 63, 586-607.

Košta - Tomková 2011
Košta, J. - Tomková, K. 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu, památky archeologické 102, 307-354.

Kovářík 1991
Kovářík, J. 1991: Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 – Motole – Das slawische Skelettgräberfeld in Prag 5 – Motol. Praha.

Kuna - Profantová 2005
Kuna, M. – Profantová, N. a kol. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha.

Lutovský 1990
Lutovský, M. 1990: Slovanské pohřebiště v Bělčicích, okr. Strakonice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, 77-82.

Lutovský 1994
Lutovský, M. 1994: Kolínský knížecí hrob: ad fontes – Fürstengrab von Kolín: ad fontes, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 48, 37–76.

Meduna 1961
Meduna, J. 1961: Staré Hradisko. Katalog nálezů uložených v muzeu města Boskovic. Fontes Archaeologiae Moravicae II. Brno.

Meduna 1970
Meduna, J. 1970: Das keltische Oppidum Staré Hradisko in Mähren. Germania 48, 34-59.

Mészáros 2008
Mészáros, O. 2008: Archaeological remains of the medieval glass workshop in the 15 th century royal residence Visegrád, Hungary. In: Flachenecker, H. – Himmelsbach, G. – Steppuhn, P. (eds.), Glashüttenlandschaft

Michálek - Venclová 1994
Michálek, J. – Venclová, N. 1994: Laténské sklo ze Strakonicka. Archeologické rozhledy 46, 558-583.

Muk 1982
Muk, J. 1982: Táborský hrad Hradiště ve středověku, Husitský Tábor 2, 165-177

Olmerová 1959
Olmerová, H. 1959: Slovanské pohřebiště v Raděticích, okr. Příbram, Památky archeologické 50, 227-245.

Olmerová 1988
Olmerová, H. 1988: Praha 1 - Staré Město, ppč. 683/1 (OD Prior - Kotva) - studna. NZ o výzkumu PÚPP č. XXX/1. Uloženo Archiv NZ ARÚ AV ČR Praha, č.j. 2100/88.

Píč 1992
Píč, J. L. 1890–1992: Archeologický výzkum ve středních Čechách. Dodatek: Dvojitý hrob v cihelně p. Součka v Kolíně, Památky archeologické XV, 715–728.

Pieta - Roth 2007
Pieta, K. - Roth, P. 2007: Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec. Pamiatky a múzeá 2007, č. 3, 44-47.

Plavec 2010
Plavec, M. 2010: Kapitoly z dějin královského města Nymburka. Nymburk.

Plesl 1955
Plesl, E. 1955: Výzkum v Mladé Boleslavi - Čejetičkách, trať Choboty. Lužické pohřebiště a hradiště. Referáty Liblice 1954, Praha 1955, 2.

Pöllath 2002
Pöllath, R. 2002: Karolingerzeitliche Gräberfelder in Nordostbayern. München.

Salač 1990
Salač, V. 1990: K poznání laténského (LT C2-D1) výrobního a distribučního centra v Lovosicích. AR 42, 609-639.

Sankot - Theune 2012
Sankot, P. - Theune, S. 2012: Das germanische Grab 2536 in Hostivice, okr. Praha-západ, Tschechien. Germania 90, 145-184, Abb. 9:C3.

Schuuring 2007
Schuuring, I. 2007: Glas. In: M. Schurmans – E. Verhelst et al., Oudheden uit Odijk. Bewoningssporen uit de Late Ijzertijd, Romeinse tijd en Merovingische tijd aan de Singel West/Schoudermantel, Amsterdam: ACVU, 125-131.

Sklenář 1982
Sklenář, K. 1982: Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku. Mělník.

Sláma 1977
Sláma, J. 1977: Poznámky k problému historického významu některých raně středověkých hradišť ve středních Čechách. AR 29, 60-79.

Sláma 1977
Sláma, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Katalog der Grabfunde, Praehistorica 5. Praha.

Soudská 1994
Soudská, E. 1994: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen. Das Gräberfeld Manětín-Hrádek. Praha.

Stroh 1954
Stroh, A. 1954: Die Reihengräber der karolingisch-ottonischen Zeit in der Oberpfalz. Kallmünz.

Svoboda 1965
Svoboda, B. 1965: Čechy v době stěhování národů. Praha.

Šaldová 1971
Šaldová, V. 1971: Pozdně halštatské ploché hroby v západních Čechách a jejich vztah k současným mohylám. Pohřebiště Nynice a Žákava-Sváreč. Památky archeologické 62, 1-134.

Šolle 1966
Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

Špaček 2000
Špaček, L. 2000: Rekonstrukce výzdoby emailového poháru na nožce z nálezu v Praze 1, Na můstku. In: Historické sklo. 2, Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 9-12.

Špaček 2000
Špaček, J. 2000: Nálezy středověkého skla ze Staré Boleslavi - 1, Historické sklo 2, Čelákovice, 101-106.

Šulová 2006
Šulová, L. 2006: Statenice, výstavba rodinných domů (č. př. 9/2005), 136-137, in: Daněček, D. – Hložek, J. – Pleinerová, I. – Šulová, L.: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2005, Středočeský vlastivědný sborník 24, 132-141.

Šulová 2006
Šulová, L. 2006: Tuchoměřice, výstavba komunikací obytné zóny (č. př. 8/2005), 135-136, in: Daněček, D. – Hložek, J. – Pleinerová, I. – Šulová, L.: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2005, Středočeský vlastivědný sborník 24, 132-141.

Tomková - Zlámalová-Cílová - Vaculovič 2014
Tomková, K. - Zlámalová-Cílová, Z. - Vaculovič, T. 2014: In: Frolík, J. a kolektiv 2014, Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl II. Studie. Castrum Pragense 12. Praha, 129–161.

Tomková 2006
Tomková, K. 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu I, Castrum Pragense 7, 5-128.

Tomková 2006
Tomková, K. 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu. In: Tomková, K. (ed.): Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I.2, Castrum Pragense 7, 5–128.

Tomková 2006
Tomková, K. 2006: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolí, díl I.2. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Tomková et al. 2012
Tomková, K. a kolektiv 2012: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Turek 1946
Turek, R. 1946: Prachovské skály na úsvitě dějin. Praha.

Turek 1979
Turek, R. 1979: Libice. Hroby na libickém vnitřním hradisku, Sborník Národního muzea, řada A – Historie 32, 1-150.

Tvrdík 1996
Tvrdík, R. 1996: Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu. Praha 1 – Nové Město, Vodičkova ulice čp. 713/II. Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 26/95. Uloženo: Archiv NZ ARÚ AVČR Praha, čj. 2362/96/AÚ.

Tvrdík 2011
Tvrdík, R. 2011: Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu. Praha 1 – Nové Město, Vodičkova ulice čp. 713/II. Výzkum Pražského ústavu památkové péče č. 26/95. Uloženo: Archiv NZ ARÚ AVČR Praha, čj. 2362/96/AÚ.

Velímský 1991
Velímský, T. 1991: Find Report 729/91.

Venclová - Hulínský - Frána - Fikrle 2007
Venclová, N. - Hulínský, V. - Frána, J. - Fikrle, M. 2007: Němčice nad Hanou – nová sklářská dílna doby laténské. Historické sklo 4. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice (Městské muzeum), 9-16.

Venclová - Hulínský - Frána - Fikrle 2009
Venclová, N. – Hulínský, V. – Frána, J. – Fikrle, M. 2009: Němčice a zpracování skla v laténské Evropě. Archeologické rozhledy 61, 2009, 383-426.

Venclová - Salač 1990
Venclová, N. – Salač, V. 1990: Laténské sklo ze sídliště v Lovosicích. Archeologické rozhledy 42, 640-657.

Venclová 1983
Venclová, N. 1983: Prehistoric eye beads in Central Europe. Journal of Glass Studies 25, 11-17.

Venclová 1984
Venclová, N. 1984: On the problem of Celtic glass vessels. Památky archeologické 75, 445-457.

Venclová 1990
Venclová, N. 1990: Prehistoric glass in Bohemia. Praha.

Venclová 1994
Venclová, N. 1994: Glasperlen aus dem Gräberfeld Manětín-Hrádek. In: Soudská, E. 1994, 90-125.

Venclová 2016
Venclová N. 2016: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Vokolek 1966
Vokolek, V. 1966: Nécropole tumulus de Jeřice (Boheme). In: Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, Prague, 147-148.

Vokolek 1999
Vokolek, V. 1999: Východočeská halštatská pohřebiště. Pardubice.

Zlámalová-Cílová 2014
Zlámalová-Cílová, Z. 2014: Chemické složení skel. In: A. Žďárská, Středověké sklo z Prahy. Praha.

Žďárská 2014
Žďárská, A. 2014: Středověké sklo z Prahy. Praha.

 

 

Last update: 15.2.2018 20:52:02

© Institute of Archaeology of the CAS, Prague, v. v. i.