Badenská kultura v Čechách (ca 3400-3100 před n.l.)
• Řešitel:
PhDr. Milan Zápotocký, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/05/2047
• Rok realizace:
2005 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - eneolit - Čechy
 
 
 

Badenská kultura sehrála při formování středního eneolitu v Čechách, stejně jako v celém jihovýchodním kvadrantu střední Evropy, klíčovou roli. Ze tři úseků, na které se toto období dělí, je nejlépe dokumentován nejmladší – doba rozkvětu pozdně badenské řivnáčské kultury. Relativně dobře je znám i starší úsek, do něhož spadá starší (bolerázský) stupeň Badenu. Nejméně zkoumaný zůstává úsek druhý – doba středního, tzv. klasického stupně, na jehož problematiku je navrhovaný projekt zaměřen. Cílem projektu, založeného na komplexním zpracování příslušných materiálů ze dvou regionů (severozápadního a východostředočeského) a několika pilotních sídlištních souborů z Pražsko-slánské oblasti, je řešení základních otázek s tímto horizontem spojených: prvou je definice a periodizace středního stupně badenské kultury na českém území, druhou jeho vztah k bolerázskému stupni, včetně problému zániku kultury nálevkovitých pohárů, třetí jeho podíl na vzniku řivnáčské kultury. K rekonstrukci společensko-ekonomických poměrů bude kromě analýzy materiální kultury a ekofaktů využit katalog lokalit, umožňující stanovit rozsah ekumeny, formu sídel a strukturu osídlení. Výsledky budou prezentovány formou dvou studií a tří materiálových prací.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter