Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
• Řešitel:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA404/05/2671
• Rok realizace:
2005 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středověk raný - hradiště - Čechy - Morava
 
 
 

Cílem projektu je přispět k objasnění funkcí “nerezidenčních” částí (negativní vymezení vůči pojmu rezidence jako sídla elity) – tj. komponent označovaných jako předhradí, podhradí či suburbia hradů raného středověku, případně funkcí sídlišť v jejich bezprostředním zázemí. Zpracováním a vyhodnocením existujícího fondu archeologických pramenů z dlouhodobě zkoumaných centrálních lokalit Čech a Moravy, svázaných s genezí nejstarších státních útvarů na našem území, lze dospět k poznání shod a rozdílů mezi těmito komponentami sídlištních aglomerací, k postižení jejich proměn v prostoru a čase i k zpřesnění užívané terminologie. Odpovědi na tyto otázky je možné řešit zpracováním dílčích témat zaměřených na charakter, intenzitu a chronologii sídelních aktivit i souhrnným hodnocením získaných informací. Vedlejším produktem záměru je zhodnocení pramenů, které zabrání ztrátám jejich výpovědní hodnoty. Východiskem pro realizaci projektu je vytvoření platformy pro konfrontaci metodiky, metod a dosavadních výsledků studia společného tématu, která povede ke konkretizaci nejaktuálnějších témat výzkumu. Projekt počítá s mezioborovou spoluprací (přírodní vědy, historické prameny) i s využitím nejmodernějších technologií zpracování a vyhodnocování archeologických dat. Výstupem bude v jeho prvé fázi série příspěvků zaměřená na bilanci stavu a zpracování výzkumu jednotlivých lokalit, v druhé fázi pak soubor shrnujících studií včetně celkového souhrnu k danému tématu, vycházející z analýzy nově zpracovaných pramenů (publikace v řadách vydávaných v ARÚ AV ČR Praha a Brno). Získané výsledky umožní propojení se studiem obdobné problematiky ve středoevropském prostoru a formulování navazujícího předpokládaného a takto šířeji koncipovaného projektu. Zpracováním tohoto tématu bude získán závažný historický pramen pro poznání procesu formování státu i pro vznik městských organizmů.

 

Výstupy a prezentace projektu:

Stav výzkumu nerezidenčních komponent raně středověkých sídelních aglomerací v Čechách a na Moravě – pracovní kolokvium Vřesník u Humpolce 2005

Přírodní prostředí, materiály, technologie a chronologie v archeologických pramenech – přehled výstupů projektu

Středověká Praha ve světle pylové analýzy a mnohorozměrných statistických metod (PDF)

hlavní výstup projektu:

I. Boháčová – L. Poláček, eds., Burg – Forburg – Suburbium. Zum Problematik der Nebenareale frűhmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7: obsah (PDF); úvod (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter