Pokyny pro recenzenty příspěvků doručených redakci časopisu Archeologické rozhledy

Redakce Archeologických rozhledů prosí recenzenty, aby se při vypracování posudků řídili podle následujících pokynů. Ty platí i v případě, že recenzent od redakce obdrží formulář pro posouzení příspěvku, vítaný je však i důkladnější rozbor posuzovaného textu.

 

1. Název příspěvku a jméno autora/autorů.

2. Stručný souhrn obsahu.

3. Zhodnotit přínosy a/nebo nedostatky příspěvku.

4. V případě výhrad: uvést a zdůvodnit výhrady; podle uvážení připojit návrhy na opravy, úpravy, doplňky atd., které budou tlumočeny autorovi.

5. Uvést stanovisko recenzenta k otázce publikace příspěvku včetně případných podmínek, tzn. doporučení či nedoporučení tisku.

6. Datum a podpis recenzenta.

 

Redakce prosí recenzenty, aby svůj posudek doručili redakci nejpozději do 1 měsíce po obdržení příspěvku k posouzení. Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

 

Redakce děkuje recenzentům za laskavou spolupráci.

Příloha k hodnocení příspěvku: formát PDF, RFT

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter