Výšinná sídliště Slánská hora a Vraný – Čertovka ve středních Čechách
• Řešitel:
PhDr. Václav Moucha, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/05/2039
• Rok realizace:
2005 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - sídliště výšinná - Čechy
 
 
 

Na území Čech se od neolitu až do raného středověku objevují kromě sídlišť zakládaných v otevřené krajině také sídliště umístěná na vyšších, dominantních polohách. Ve středních Čechách byly tyto výšinné polohy osazovány především v eneolitu a ve starší době bronzové. Jaká byla funkce těchto často opevněných sídlišť dosud vlastně neznáme. V průběhu doby byly v podstatě vyčerpány všechny možné (v podstatě však nedoložené) teoretické výklady – od úvah, že šlo o obchodní emporia, o určitá „správní“ centra , střediska výrobní nebo dokonce kultovní. Cílem grantového projektu je zpracovat a interpretovat archeologické nálezy a archeologické situace ze dvou významných lokalit v severozápadní části středních Čech a to ze Slánské hory u Slaného a z polohy Čertovka u Vraného. První lokalita, osídlená ve starším a středním eneolitu, ve starší době bronzové, v halštatském období a v raném středověku byla zkoumána již od počátku 19. století a svými nálezy se dostala do povědomí nejenom naší, ale i zahraniční archeologické veřejnosti. Druhá lokalita, dosud vlastně nepublikovaná, byla dobře prozkoumána v padesátých letech minulého století. Výzkumem bylo prokázáno osídlení ze středního eneolitu s palisádovým opevněním, je doloženo i sporadické osídlení v době kultury se zvoncovitými poháry a ve starší době bronzové. Nálezy z obou lokalit poskytují doklady pro bližší poznání různých aktivit, např. pro období eneolitu je to zpracování kamenné broušené industrie a stopy po hrnčířské výrobě. Pro období starší doby bronzové je na obou lokalitách doloženo místní zpracování bronzu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter