Rekonstrukce životního prostředí a ekonomiky raně středověké aglomerace Žatec
• Řešitel:
Mgr. Petr Čech
• identifikační číslo:
IAA800020706
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
raný středověk - aglomerace Žatec - enviromentální analýzy - přírodní prostředí - ekonomika
 
 
 

Od roku 1992 jsou v Žatci prováděny záchranné archeologické výzkumy, které se dotýkají především osídlení ranného středověku. Za uplynulé období byly v různém měřítku prozkoumány mnohé sídlištní situace, fortifikační systémy, výrobní objekty a šest románských kostelů s nekropolemi. Nálezy dokládají velký význam žatecké aglomerace od 9. do 1. pol. 13. století. Některé problémy lze řešit na základě archeologických pramenů tvořených zbytky hmotné kultury, jiné s pomocí enviromentálních analýz. Jsou to otázky ohledně vlivu člověka na krajinu v okolí lidnaté aglomerace spojené se zemědělstvím a řemeslnou činností. Systematicky jsou odebírány vzorky vrstev a výplní zahloubených objektů s důrazem na jejich jasný nálezový kontext a početný datovací materiál. Plavením je získáván dostatek makrozbytkového rostlinného a živočišného materiálu. Z týchž vzorků jsou odebírány i vzorky na pylovou analýzu. Cílem je rekonstruovat životní prostředí a ekonomiku raně středověké aglomerace.

Závěrečná zpráva grantového projektu, (PDF)

Prezentace projektu na 4. pracovním setkání Archeobotanické skupiny, Brno, 18.-19.3 2008, (PDF)

Prezentace projektu na Instytutu Archeologii Universytetu Wroclavskiego, Wroclav, 10.12. 2008, (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter