Lidská komunita starší doby bronzové. Komplexní analýza pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Praze 9 – Miškovicích
• Řešitel:
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA404/07/1408
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
starší doba bronzová, únětická kultura, pohřebiště, antropologie, paleopatologie, DNA, 14C - analýza izotopů stroncia a kyslíku - analýzy kovů - analýzy jantar
 
 
 

Smyslem a konečným cílem navrhovaného projektu je získat co nejucelenější pohled na lidskou komunitu, která zhruba mezi léty 2 200 až 1 600 BC pohřbívala své mrtvé poblíž dnešní obce Miškovice v Praze 9. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude kromě detailního zpracování výzkumné dokumentace především provedení řady přírodovědných analýz odkrytých kosterních pozůstatků a velmi bohatých hrobových inventářů, zejména předmětů z bronzu, jantaru, kamene, mušlí atd. Bude provedena antropologická a paleopatologická analýza, určení pohlaví zemřelých pomocí analýzy DNA, určení původu zemřelých pomocí analýzy jejich zubů, datování pomocí metody 14C, analýzy složení bronzových předmětů (RFA, NAA, alanýzy izotopů olova), analýzy jantarových korálů a petrografická analýza kamenných nástrojů i kamenů z hrobových konstrukcí. Tím bude ukončeno komplexní vědecké vyhodnocení výzkumu, který má díky způsobu terénního odkryvu a dokumentace, bohatství nálezů i množství již provedených i plánovaných analýz klíčový význam pro poznání starší doby bronzové ve střední Evropě. To vše je nezbytným krokem při přípravě monografie o tomto pohřebišti.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter