při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě tunelu Blanka nalezeno raně středověké pohřebiště

Praha-Dejvice: Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. K objevu mimořádného významu došlo v uplynulých týdnech. Při propojování stavebních jam staveb 9515 a 080 začaly při skrývce objevovat první hroby dosud neznámého pohřebiště. Jeho výzkum teprve probíhá, ale již nyní je možno konstatovat, že se jedná o kostrové pohřebiště ze sklonku 9. až 1. poloviny 10. století, tedy z doby počátků utváření českého státu za prvních knížat z rodu Přemyslovců.

V prostoru severně ulice U Prašného mostu, tedy v těsné blízkosti Pražského hradu, bylo při skrývce objeveno neznámé pohřebiště. Prozatím bylo zachyceno na dvacet hrobů. Ačkoli není výzkum stále dokončen, můžeme pohřebiště celkem s jistotou datovat do konce 9. století až 1. poloviny 10. století. Vzhledem k bohaté výbavě v podobě zlacených gombíků, stříbrných náušnic s očkem, jantarových perel, nože a dokonce vědra u jedné z pohřbených, je velmi pravděpodobné, že zde byli pohřbívání lidé s významnějším postavením, pravděpodobně obyvatelé Pražského hradu či jeho předpolí. Podle zatím předběžných archeologických analýz patřila většina dosud objevených hrobů ženám či dětem, včetně novorozenců.

Na výzkumu se kromě archeologů podílejí též pracovníci restaurátorské laboratoře a antropologického pracoviště Archeologického ústavu v Praze. Analýza objevených nálezů se stane v budoucnu předmětem další interdisciplinární spolupráce s pracovníky Ústavu jaderné fyziky v Řeži a VŠCHT v Praze.

Nález má velký význam pro poznání zázemí raně středověkého Pražského hradu v období, kdy se začínal formovat do podoby hlavního sídla rodícího se českého státu. Pohřebiště ovšem není jediným archeologickým nálezem, kterému je v tomto prostoru věnována pozornost. Kromě něj jsou zkoumány též novověké liniové objekty – příležitostné vodoteče, přírodní deprese, cesty, které spojovaly Pražský hrad s krajinou na sever od něj.

Výzkum pohřebiště, který probíhá v dobré součinnosti s firmou Metrostav a jejími subdodavateli, je poměrně náročný a vyžaduje dostatek času. Termín dokončení je závislý na výsledcích skrývek, které teprve proběhnou.

*
Tisková zpráva byla vydána 12.05.2011, 9:00.

*

*

Obr. 1:  Dokumentace hrobu (foto ARU Praha).

Obr. 2:  Hrob 10 (foto ARU Praha).

Obr. 3:  Z výzkumu liniových objektů (foto ARU Praha).

Obr. 4:  Z výzkumu pohřebiště a liniových objektů (foto ARU Praha).

Obr. 5:  Záběr z výzkumu (foto ARU Praha).

Obr. 6:  Žena s gombíky a se stříbrnou perlou na krku (foto ARU Praha).

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter