oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (OKA)

 

Vedoucí oddělení: PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.

Charakteristika oddělení:

Oddělení se zabývá studiem biologické variability člověka, jeho prostředí v minulosti a procesem vytváření kulturní krajiny jako rámce života společnosti. Sdružuje odborníky specializované na antropologii, archeogenetiku, environmentální archeologii (archeozoologii, archeobotaniku) a archeologii krajiny s využitím nedestruktivních terénních metod (včetně geofyziky a leteckého průzkumu) a GIS. Společným znakem oddělení je cílená mezioborová spolupráce a výzkum převážně mimo rámce tradičních chronologických period. Kromě vlastního výzkumu se OKA zabývá koordinací spolupráce mezi archeologií a přírodovědnými obory a školením studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v rámci akreditovaných oborů archeologie, paleoekologie a antropologie a genetiky člověka. Podílí se na provozu České radiokarbonové laboratoře spravuje Českou archeobotanickou databázi – CZAD.

Hlavní témata činnosti:

 • vývoj kulturní krajiny, pravěké zemědělství a další výrobní činnost jako krajinotvorné prvky;
 • prediktivní modelování a aplikace GIS v archeologii;
 • prostorová struktura sídelních areálů;
 • dynamika vegetace v průběhu postglaciálu a využití rostlin (kulturních i divoce rostoucích) člověkem;
 • role a využití domácích a divokých zvířat v pravěkých a středověkých komunitách; rekonstrukce vzhledu zvířat; rituální a symbolický význam zvířat; paleoekologické aspekty; determinace kostěných artefaktů;
 • biologická variabilita, paleodemografie a zdravotní stav pravěkých a raně středověkých populací;
 • plikace a rozvoj molekulárně genetických metod pro studium vývoje člověka, společnosti a kultury (analýza DNA člověka, zvířat, rostlin, mikrobů aj.); fylogeografie;
 • vliv životního stylu (demografie) na genetickou strukturu (pastevci versus zemědělci).

Obory:

 • antropologie a paleopatologie
 • archeobotanika a paleoekologie
 • archeogenetika
 • archeologie krajiny
 • archeozoologie
 • geofyzika
 • letecká archeologie

.

struktura Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie (OKA)

Vedoucí oddělení:  PhDr. Dagmar Dreslerová, PhD.

Zástupce: Mgr. Kyselý René, PhD.

..

Pracovníci:

doc. Černý Viktor, Ph.D.
Ing. Čišecký Čeněk
Mgr. Martina Čížková – Laboratoř archeogenetiky
Mgr. Danielisová Alžběta, PhD.
PhDr. Dreslerová Dagmar, PhD.
Prof. PhDr. Gojda Martin, CSc.
Mgr. Petr Kočár
Kornová Alena
Mgr. Radka Kozáková Ph.D.
RNDr. Křivánek Roman, PhD.
PhDr. Kuna Martin, DSc.
Mgr. Kyselý René, PhD.
Megisová Natália – Česká radiouhlíková laboratoř
prof. PhDr. Neustupný Evžen, CSc.
Mgr. Nováková Jana – Laboratoř archeogenetiky
Mgr. Podgorná Eliška
Mgr. Pokorná Adéla
Mgr. Priehodová Edita – Laboratoř archeogenetiky
RNDr. Stránská Petra
Trojánková Olga
PhDr. Venclová Natalie DrSc.
RNDr. Vysloužilová Barbora, PhD.
.

.

Evaluace Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2015

Prezentace Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie: PDF

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter