Výzkum pohřebiště na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech. Pohřbívání ve středověku a novověku ve výpovědi pramenů z výzkumu dr. I. Borkovského (1934-1935)
• Řešitel:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
• identifikační číslo:
IAA800020902
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
středověk – pohřbívání – Praha
 
 
 

Pohřební areál (>600 hrobů) v blízkosti panovnické rezidence byl zkoumán ve 30. letech 20. stol.
Výzkum nebyl dosud vyhodnocen. Poskytl výjimečný pramen pro studium změn ve vztahu mezi světem živých a mrtvých a v pohřebních zvyklostech počínaje mladší fází raného středověku (2. pol. 11. stol.?), přinesl i rozsáhlý soubor mladohradištního hrobového inventáře.

Naleziště lze charakterizovat jako komplikovanou sídelní stratigrafii, intenzívně a opakovaně již v průběhu raného středověku narušovanou pohřbíváním. Záměrem projektu je zvl.

1) zpřístupnit obecněji zaměřenému studiu prameny z daného prostředí,

2) charakterizovat z hlediska změn v pohřebním ritu jednotlivé etapy pohřbívání na lokalitě v prostoru a v čase. Hlavním výstupem bude publikace komentovaného rukopisu nálezové zprávy I. Borkovského doplněná o průvodce pramenným fondem; dílčími výstupy studie k vybraným tématům.

výzkum pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze (prezentace PDF)

pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze – využití GIS pro zpracování starých fondů

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter