Raně středověký člověk ve světle studia vybraných středočeských pohřebišť
• Řešitel:
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/09/1135
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
raný středověk - pohřbívání - střední Čechy
 
 
 

Cílem projektu je zveřejnit a historicky plně zhodnotit nálezový fond několika významných pohřebišť (Roztoky-Žalov I, II, Klecany I, II) většinou ležících extra muros významných hradišť(Levý Hradec, Klecany I). Na těchto pohřebištích zachycujeme doklady o pohřbívání příslušníků tehdejší elity (ostruhy, stříbrné a zlaté šperky), které nám umožňují poměrně precizní datování těchto celků. Podrobné analýzy, provedené v l. 2005-7 (antropologie, paleopatologie, testy DNA dětí, RFA kovů apod.), umožňují detailní vhled do života komunit, určit jejich zdravotní stav, s jistou pravděpodobností i některé rodinné vazby. Katalogy hrobů jsou hotové. Novým úkolem je rozšířit a stylisticky upravit kapitoly 2 budoucích knih. 1. Klecany, raně středověká pohřebiště (N. Profantová (ed). 116 hrobů, v r. 2010) 2. Levý Hradec v zrcadle archeologie. Pohřebiště.(ed. K.Tomková, cca 240- 250 hrobů v r. 2011). Většina finančních prostředků bude určena na překlady resumé knih a na práce spojené s tiskem. Vznikne tak soubor pramenů a jejich komplexního zhodnocení, jaký v našem prostředí dosud chyběl.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter