databáze archeologických dokumentačních bodů (ADB) Prahy

Databáze archeologických dokumentačních bodů (ADB) Prahy je datový soubor evidující archeologickou aktivitu na území pražské městské památkové rezervace (katastry Hradčany, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Josefov a Vyšehrad). V rámci každé archeologické akce zaznamenává jednotlivé zkoumané a dokumentované situace (sondy, řezy, plochy) – tzv. archeologické dokumentační body (ADB) – a umožňuje je přesně lokalizovat, samostatně popsat, odkazovat na zdroje dat a informovat o stavu zpracování.

Data byla shromažďována od 70. let 20. stol. Ladislavem Hrdličkou (ARÚP) ve spolupráci s dalšími pražskými institucemi za velkého podílu územního odborné pracoviště Praha NPÚ. Databáze s mapou se poprvé zveřejnila v rámci projektu „Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do poloviny 12. století“ (GA ČR 404/94/1007). V současné době obsahuje téměř 4700 záznamů. V rámci aktualizací se doplňují i starší, dosud nepodchycené výzkumy.

.

Mapa ADB

Mapa ADB je grafickým zobrazením evidovaných ADB v topografickém podkladu. ADB zaznamenané do r. 2000 jsou vyneseny na astralonových fóliích (s tištěnými Mapami evidence nemovitostí 1:1000) uložených v archivu ARÚ. Část Mapy (katastry Malá Strana a Hradčany) je přílohou publikace Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace (Hrdlička 2005). V současné době jsou prostorová data digitalizovaná a lze je prohlížet v GIS aplikaci softwaru Geomedia (zatím pouze po dohodě se správci přímo v ARÚ). Zdrojem geodat pro topografii je Digitální mapa Prahy (poskytl Útvar rozvoje hl.m. Prahy, odbor prostorových informací).

.

Jak poskytnout údaje

Od r. 2010 se data centrálně evidují společně s údaji do Archeologické databáze Čech (ADČ). Pro ukládání nových záznamů a další manipulaci s daty slouží databázová aplikace ARCHIV verze 3.0 a její doplněk – modul ADČ verze 3.1 – Databáze ADB. Návod k zápisu a práci s daty je popsán v uživatelských příručkách (Archiv 3.0, Databaze ADB příručka).

 .

Stejně jako všechna data směřující do ADČ se údaje o ADB poskytují:

  • - pomocí formuláře „Zpráva o archeologické akci“ (v elektronické a tištěné podobě) ve verzi připravené pro území Pražské památkové rezervace (PDF, DOC), kde je pro zápis každého ADB vymezena samostatná tabulka;
  • - přímým zápisem do databázového souboru systému ARCHIV, kde jsou údaje soustředěny v samostatné tabulce/kartě „ADB“.

Informace k databázi ADČ a zápisu dat lze získat na adrese: krivankova@arup.cas.cz

.

jak získat údaje

Údaje lze získat po dohodě se správci Databáze a Mapy ADB (marikarup.cas.cz, herichovaarup.cas.cz) pouze k odborným účelům. Recipročně by data měla být přístupná skupině uživatelů z pražských archeologických institucí, které vstupní data poskytují. Výstupem databáze do r. 2000 je publikace „Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace“ (Hrdlička 2005), na níž navazuje první aktualizace „Praha. Databáze podrobné mapy archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace (Aktualizace k 31.12.2005)“ (Hrdlička 2009). Výhledově se budou publikovat periodické aktualizace Databáze prezentované včetně Mapy ADB.

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter