Raně středověký dvorec, jeho projevy v archeologických pramenech a sídelní struktuře žatecké aglomerace
• Řešitel:
Mgr. Petr Čech
• identifikační číslo:
GA404/09/1831
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středověk – Žatec – dvorce - aglomerace
 
 
 


Archeologickými výzkumy v Žatci byly prozkoumány četné sídlištní komponenty. Některé tvoří uskupení, která jsou zbytky sídel raně středověké nobility – velmožských dvorců. Významnější co do rozsahu výzkumu a nálezů jsou čtyři. Pozůstatky nadzemních staveb, dláždění, zahloubené objekty, palisádové žlaby a drobné nálezy hmotné kultury (šperky ze stříbra, zlaceného bronzu a skla, předměty ze železa, kosti, hlíny a kamene) jsou výjimečné nejen v kontextu žatecké raně středověké aglomerace. Podstatou projektu je zpracovat sídlištní komponenty tvořící dvorce a určit jejich podobu. Dále zpracovat nálezy hmotné kultury a zařadit je per analogiam. K relativnímu datování bude použita keramika, posouzená v rámci typologického paradigmatu vytvořeného pro Žatec. Absolutní datování zániku dvou dvorců bude provedeno podle nálezů mincí v destrukčních horizontech. Bude sledován vývoj žateckých dvorců v čase a porovnán s obdobnými objekty v raně středověkých Čechách a na území Velké Moravy v jejím největším územním rozsahu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter