Nové publikace Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Praha: Dvě velmi významné knihy právě vyšly péčí Archeologického ústavu v Praze. První završuje dlouholetý výzkum germánského a slovanského sídliště v Březně u Loun. Druhá, Německo-česká archeologická terminologie, je vynikající, dlouho očekávanou, slovníkovou pomůckou pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Rozsáhlému archeologickému výzkumu v Březně u Loun předcházely ve již ve druhé polovině 50. let drobnější výzkumy. Hlavní kampaně spadají do let 1961-1973, kdy byly provedeny velké odkryvy, které postupně prozkoumaly germánská a slovanská sídliště. Až do roku 1980 následovaly drobnější sondáže, v roce 1981 se místo změnilo v experimentální pracoviště. V tehdejším Československu se jednalo o unikátní projekt, kdyby byly jednotlivé domy rekonstruovány, domy stavěny replikami původních nástrojů, z doložených materiálů a použitím starých technik.

Čtenářům se dostává do rukou odborné zpracování germánského sídliště. Kromě movitého inventáře je práce zaměřena na prvky zástavby (polozemnice, kůlové půdorysy, zásobní jámy) a na strukturu sídliště. V zástavbě se projevily tři areály, zjednodušeně – výrobní, skladovací a obytný. Základní sídelní jednotku představuje u Germánů dvůr v nepravidelné, skupinové formě. V Březně šlo o dvory dva. Sídliště lze datovat do 1. pol. 6. stol., v absolutních datech nejspíše mezi léta 510-560. Ve druhém díle jsou pojednána soudobá germánská sídliště v Čechách. Jejich nedostatečný počet odpovídá situaci ve východní části střední Evropy. Celkem bylo možné v práci uvést 18 sídlišť.

Druhou publikací je slovník česko-německé odborné archeologické terminologie, který vznikl díky několik desítek let trvající neúnavné překladatelské činnosti Adolfa Schebeka. Během let soustředil dr. Schebek téměř 22 tisíc oborových německých termínů, ke kterým doplňoval překlad ve čtyřech evropských jazycích. Zatímco v případě anglického a francouzského jazyka jsou ekvivalenty k dispozici zatím asi z 50 % a v ruštině asi z 20 %, podařilo se s pomocí emeritních pracovníků Archeologického ústavu Praha Evy Čujanové-Jílkové, Radomíra Pleinera a Zdeňka Smetánky doplnit během uplynulých dvou let kompletně ekvivalenty české. Odborné veřejnosti se tak dostává do rukou doposud zdaleka největší soubor českých překladů německých archeologických termínů a doufáme, že se stane vítanou a hojně využívanou pracovní pomůckou.

 

  

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter