Záchranný archeologický výzkum na Černém Mostě (Praha – Horní a Dolní Počernice)

Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze – na Černém Mostě.

Na soutoku Šestajovického potoka a potoka Chvalky bylo prozkoumáno sídliště z období kultury bylanské (cca 750-500 př.n.l.), z doby laténské (500/400 př. n l. – 0) a ze starší doby římské (0 – 400 n.l.). Především v posledně uvedeném období, kdy na našem území sídlily germánské kmeny, probíhala na zkoumaném sídlišti intenzivní železářská činnost, doložená dvěma skupinami pecí, různými topeništi a množstvím strusky. Železáři bydleli v mělce zahloubených pravoúhlých chatách. „K zvláštnostem tohoto výzkumu patří pohřeb psa,“ říká zástupce ředitele ARÚ Praha, Jan Frolík. „K dalším vzácným nálezům patří mince z území Římského impéria,“ pokračuje.

Mladší část archeologických terénů patří zaniklé středověké vesnici Babice, ležící na břehu potoka Chvalky. Písemně je doložena ve 14. až 16. století. Archeologické nálezy posunují její počátky do starší části 13. století. Také obyvatelé této osady hojně pracovali s ohněm, jakým řemeslem se konkrétně zabývali, není před zpracováním nálezů jasné. Z vesnice byly prozkoumány části dvou usedlostí, tvořených dřevěnými stavbami na kamenných podezdívkách.

.

.

Obr. 1: Odkrývání chaty z doby římské (foto ARÚP). 

Obr. 2: Odkrývání zaniklé středověké vesnice Babice, v popředí podezdívky z staveb pískovcových kamenů (foto ARÚP). 

Obr. 3: Pohřeb psa z doby římské (1. stol. n.l.) během výzkumu (foto ARÚP).  

Obr. 4: Středověká spona se skleněnými vložkami (foto ARÚP).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter