• Autor:
Moucha, Václav
• ISBN:
976-80-86124-09-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
292 s. s obr., 217 tab., res. čes.
• Jazyk publikace:
Německy, české resumé

Práce zpřístupňuje hromadné nálezy – depoty kovových předmětů ze starší doby bronzové v Čechách. Archeologicky jde o období únětické kultury, v jejímž mladším stupni dochází ve velké míře k deponování bronzových artefaktů. Depoty jsou zařazeny podle Reineckova chronologického systému (stupně A1, A2, A2/B1). Jejich skladba naznačuje, že se území Čech rozkládalo na rozhraní dvou výrobních okruhů: jižního (podunajského) a severního (území „severní“ únětické kultury). Je obtížné rozpoznat, zda šlo o depoty profánního či sakrálního rázu; interpretaci také znesnadňuje častý nedostatek informací o nálezových okolnostech. Zpracováno bylo přes dva tisíce předmětů, z nichž většina je zároveň vyobrazena. Textovou část doplňují tabulky s bližšími údaji o jednotlivých artefaktech (složení kovu, zařazení do materiálové skupiny, rozměry, hmotnost).

 

Moucha, Václav: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005. 292 s. s obr., 217 tab., res. čes.
ISBN: 80-86124-57-6

Kniha je dostupná rovněž na CD (ISBN: 976-80-86124-09-4) – cena 100,- Kč.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
80,- Kč