Záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci

Praha/Slaný: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. provádí záchranný archeologický výzkum ve Slaném – Kvíci. Při stavbě rodinných domků objevili stavební dělníci lidské kosti. Následný záchranný archeologický výzkum odkryl vedle dalších šesti kostrových hrobů z přelomu 9. a 10. století také stopy pravěkého osídlení.

Záchranný archeologický výzkumu byl vyvolán stavbou rodinných domů. Ty budou společně s areálem bývalé přádelny tvořit rozsáhlý obytný komplex, který zde buduje firma VACCO-Invest s.r.o.

Mezi nejzajímavější nálezy patří šperk typický pro raně středověké hroby, bronzové esovité záušnice, dále pak keramické nádoby a skleněné korálky. Zatím největším počtem předmětů byl vybaven hrob muže, kterého provázelo na onen svět pět šípů s železnými hroty, železná ocílka a nůž. Z pravěkých nálezů stojí za zmínku především zahloubené sídlištní objekty a kůlové jámy, z jejichž rozmístění lze rekonstruovat původní půdorys domu.

„Záchranný archeologický výzkum zachytil zatím pouze malou část pohřebiště,“ říká Jan Mařík, vedoucí výzkumu. „Dalších několik desítek hrobů můžeme předpokládat v prostoru plánovaných komunikací, kde budou výkopové práce pokračovat v nejbližší s době,“ dodává.

Tato lokalita není archeologům zcela neznámá, neboť v archivu Archeologického ústavu v Praze jsou z nejbližšího okolí stavby evidovány nálezy z mladší a pozdní doby kamenné a doby bronzové. „Objev raně středověkého pohřebiště je pro nás velkým překvapením,“ říká Jan Mařík.

*

*

Obr. 1: Slaný – Kvíc, staveniště budoucích rodinných domů (foto ArÚ).

Obr. 2: Slaný – Kvíc, raně středověký kostrový hrob mladé ženy (foto ArÚ).

Obr. 3: Slaný – Kvíc, keramická nádoba z raně středověkého hrobu, výška 8 cm (foto ArÚ).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter