Obchvat Kolína a záchranný archeologický výzkum v Kolíně

Praha – Kolín: Stavba silničního obchvatu kolem Kolína prochází starým sídelním územím. V současné době Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. začal s předstihovým archeologickým výzkumem, na který by měla v druhé polovině roku navázat stavba silnice.

Dne 1. dubna byl zahájen záchranný archeologický výzkum předcházející výstavbě silničního obchvatu kolem Kolína. Hlavním investorem celé akce je Ředitelství silnic a dálnic Praha, stavbu provádí firma Strabag. V současné době probíhají skrývky na prvních třech místech, mezi silnicí Praha-Kolín a obcí Štítary, na západním okraji Kolína.

Okolí Kolína patří k oblastem s velmi hustým pravěkým a středověkých osídlením. V loňském roce byla pracovníky Archeologického ústavu provedena archivní rešerše, geofyzikální měření a povrchový průzkum. V terénu bylo identifikováno 11 poloh s archeologickými nálezy, na nichž musí být proveden archeologický výzkum. Zahrnují několik pravěkých sídlišť, jedno nově identifikované pravěké hradiště a nejméně jedno pohřebiště. V současné době navázaly terénní archeologické práce. Skrývka prozatím odhalila část pravěkého kultovního objektu (rondelu) z období neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, cca počátek 5. tisíciletí před naším letopočtem) se čtyřmi koncentrickými příkopy, z nichž největší má 200 m v průměru. Kolem rondelu se nachází pravěké sídliště.

Archeologickému výzkumu je vyhrazeno osm měsíců před zahájením vlastní stavby obchvatu. S jeho dokončením, pravděpodobně souběžně s již probíhající stavbou, se počítá na počátku příštího roku. Jedná se o největší archeologickou akci v dějinách ústavu.

*

*

Obr. 1: Kolín, obchvat. Skrývka ornice na nalezišti č. 1 (foto ArÚ).

Obr. 2: Kolín, obchvat. Skrývka ornice na nalezišti č. 1. V popředí se jako tmavší pruhy rýsují příkopy pravěkého kultovního objektu (rondelu) (foto ArÚ).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter