Pozůstatky mohyly s dvojhrobem nalezeny při záchranném archeologickém výzkumu v Brandýse nad Labem

Brandýs nad Labem/Praha. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů.

„Na ploše, kde staví firma Sládek Group, a.s., byly objeveny bohaté pozůstatky pohřebních a sídlištních aktivit především ze starší a mladší doby bronzové a ojediněle i z dalších období“ říká Alžběta Danielisová z ArÚ Praha. Z celkové plochy překračující 3 ha, byl prozkoumán přibližně 1 ha v sektorech pod budoucími domy a komunikacemi. Ze západu na východ probíhala pod ornicí kulturní vrstva, která ve východní části narůstala v mohutné souvrství, pocházející nejspíše ze starší doby bronzové. Do něj se posléze zahlubovaly objekty z mladších období, především pozdní doby bronzové. K zajímavým dokladům pohřebních aktivit patřily hroby ze starší fáze únětické kultury, obsahující často několikanásobné pohřby. Z nich nejzajímavější je bezesporu dvojhrob, který, který sice byl poměrně chudě vybavený, ale doprovázel ho obvodový kamenný věnec a kamenný zával nad vlastními pohřby. Je možné, že se jedná o pozůstatky mohylového náspu, což je v tomto období jev poměrně výjimečný. Z mladší doby bronzové byli dále nacházeni jedinci (především děti), uložení v sídlištních objektech.

Sídlištní aktivity na ploše byly zastoupeny zpravidla zásobními jámami s bohatými nálezy: keramickými nádobami, zvířecími kostmi a kostěnými nástroji a ojedinělými zlomky bronzů nebo železa. Na několika místech pak byl zachycen šest metrů široký příkop, podkovovitě ohraničující nevýraznou ostrožnu nad potokem. Pochází pravděpodobně ze starší doby bronzové a obsahoval bohatou kolekci zvířecích kostí a pozůstatky z rozrušených starších hrobů.

*

*

Obr. 1: Pohled na zkoumanou plochu (foto ArÚ).

Obr. 2: Dvojhrob s kamenným věncem (foto ArÚ).

Obr. 3: Několikanásobný pohřeb ze starší doby bronzové (foto ArÚ).

Obr. 4: Řez příkopem ze starší doby bronzové (foto ArÚ).

Obr. 5: Zásobní jáma s destrukcí ze zaniklé stavby (foto ArÚ).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter