Tisková konference: Česká archeologie v ohrožení?

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá dne 25. 6. 2009 v 10:00 v Letenské 4, Praha 1 tiskovou konferenci na téma: Česká archeologie v ohrožení?

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
pořádá dne 25. 6. 2009 v 10:00 v Letenské 4, Praha 1
tiskovou konferenci

na téma:

Česká archeologie v ohrožení?

 

Návrh státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 se střednědobým výhledem na léta 2011-2012, který předložila Rada vlády pro výzkum a vývoj (RVV), předpokládá pro rok 2010 snížení institucionálních výdajů Akademie věd České republiky o 721 mil. Kč, tj. o 14,3 % oproti roku 2009. Do roku 2012 mají proběhnout další skoková snížení těchto výdajů, po nichž má rozpočet AV ČR činit 45 % stavu roku 2009. Znamená to vážné ohrožení AV ČR hraničící s jejím zánikem a se zánikem soustavy jejích pracovišť, jedné z nejvýkonnějších složek VaV v ČR, a to v situaci, kdy celkové výdaje státního rozpočtu na VaV (coby jedné z hlavních deklarovaných priorit vlády ČR) v nejbližších třech letech klesat nebudou.

Tento černý scénář může mimo jiné nenávratně zničit významnou část výzkumných kapacit české archeologie soustředěných v Archeologických ústavech AVČR, v.v.i., v Praze a Brně a zároveň zlikvidovat kapacity souvisejícího oborového informačního servisu a garance zákonem zaštítěné republikové archeologické památkové péče.

 

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
ředitel ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
předseda Rady ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
tisková mluvčí
tel.: 728 432 341

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter