pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 348
e-mail: zegklitzovaarup.cas.cz
specializace: terénní výzkumy, raně novověké sklo


Výzkumy:
7002 Český Dub
34621 Chrudim – podzemní garáže hotelu Bohemia
- Kolín – výstavba obchvatu města


Projekty:
GA13-34374P Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech
IAA8002304 Renesanční sklo na Pražském hradě. Nálezy z archeologických výzkumů 1925-1989
Další archeologické výzkumy:

2015: Radouš
2014: Dobrovíz (okr. Praha východ) – Komerční centrum Amazon
2011-2012: Chrudim – obchvat města
2010: Kutná Hora, Kutná Hora čp.18 a 59
2010-2011: Čáslav, Generála Moravce 63
2010: Na Rejdišti 117/09, Praha 1
2008: Vrábí, Brandýs nad Labem

*

Spoluúčast na dalších grantových projektech:

GAČR 404/96/0940: Historie sklářské výroby v českých zemích

*

Publikace:
- Veselá, J. 2003: Úvodní zpráva o archeologických nálezech renesančních skel z Pražského hradu – Vorläufiger Bericht über die archäologischen Funde von Renaissance-Glas auf der Prager Burg, Historické sklo 3, 9–20.

- Drahotová, O. – Žegklitzová-Veselá, J. 2003: Die Typen Renaissancekelchgläser (Weingläser) in venezianischer Art aus böhmischen und mährischen Fundorten, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ősterreich 19, 119–126.

- Drahotová, O. (ed.) 2005: Historie sklářské výroby v Českých zemích, I. díl, Praha.

- Veselá, J. 2009: Sklo v renesančním stylu z archeologických nálezů z Pražského hradu – Renaissance-Style Glass from Archaeological Finds at the Prague Castle, Študijné zvesti archeologického ústavu SAV 46, 55–68.

- Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2011: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.

- Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2011: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.

- Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assamblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – Raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–232

- Frolík, J. – Pecinovská, M. – Vepřeková, J. 2014: Neolitický dlouhý dům z Chrudimi – Masarykovo náměstí. Předběžná zpráva. Archeologie východních Čech, Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. 78-86.

*

Popularizační projekty:
- Podivuhodný středověký fenomén zvaný Český Dub (Podještědské muzeum, 2008) – spoluautor výstavy
- Archeologický výzkum v Českém Dubu 2001 – 2003 – přednáška v Českém Dubu
- Čáslav, čp. 62 a 63 a Kutná Hora, čp. 18 a 59 – přednáška v Čáslavi
- Českodubská komenda ve světle archeologických nálezů – přednáška v Českém Dubu, 27. 6. 2014
- Kraj plný dávné minulosti… – Hostomické listy

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter