Středověké město a jeho region
• Řešitel:
doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/98/0968
• Rok realizace:
1998 - 2000
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
vrcholný středověk - město - zázemí - osídlení - hierarchizace společnosti
 
 
 

Specifický poměr města a jeho zázemí patřil k určujícím znakům urbanizace vrcholně středověké Evropy. I když význam tohoto vztahu české i evropské bádání doceňuje teprve postupně, rýsují se právě zde důležité poznávací možnosti. Archeologický výzkum středověkého města a vesnice však dosud necházel příliš málo styčných ploch, nedostatečná pozornost byla věnována i komporaci poznatků z Čech a z Moravy. Jak potvrzují přípravné kroky, nevede cesta k ucelenému poznání přes povšechnou představu sčítanou zrůzných regionů, nýbrž přez znalost konkrétních příkladů a jejich vzájemné srovnání. Výsledkem tříletého projektu, opřeného o rozbor a komparaci deseti českých a moravských městských regionů, má být srovnávací studie, koncipovaná zároveň jako podklad prosouhrnou monografii.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter