Kolín – nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum ARU Praha dokončen

Praha/Kolín: Od dubna 2008 prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. svůj zatím největší záchranný archeologický výzkum při výstavbě obchvatu kolem Kolína. Několikrát bylo referováno o unikátními nálezech, které v této chvíli procházejí zpracováním a postupně budou představeny odborné i široké veřejnosti.

V sobotu 30. října 2009 byl ukončen záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu kolem Kolína, který probíhal nepřetržitě od dubna 2008. Na ploše stavby, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, bylo postupně prozkoumáno několik desítek archeologických lokalit. Výzkum byl prováděn po jednotlivých úsecích v předstihu před zahájením vlastních stavebních prací. Archeologické situace byly zachyceny téměř v celé trase obchvatu o celkové rozloze 40 ha, s výjimkou krátkého bezvodého území jihozápadně od Kolína. Všechny zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu pravěku, některé i v raném středověku. Nejvýraznějším výsledkem je zachycení čtyř neolitických rondelů, z nichž dva náleží k největším v Evropě.

Dále byla zkoumána sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, starší, mladší a pozdní doby bronzové, sídliště bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a raného středověku. Budoucí silnice narušila i několik pohřebišť. Nejrozsáhlejší náleželo příslušníkům únětické kultury ze starší doby bronzové, vyzvednuty musely být i pohřby z několika dalších pravěkých období a raného středověku. Po ukončení terénních prací bude následovat etapa vyhodnocování výsledků výzkumu, v rámci které musí proběhnout například i laboratorní zpracování a ošetření několika stovek tisíc nálezů, digitalizace desítek tisíc plánů a proplavení několika tun odebraných vzorků výplní.

*

*

Obr. 1: Letecký pohled na jednu ze zkoumaných ploch (foto ARUP).

Obr. 2: Práce v prostoru neolitického dlouhého domu (foto ARUP). 

Obr. 3: Raně středověký dvojhrob (foto ARUP).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter