Archeologie mizející krajiny. Nedestruktivní archeologický výzkum území povrchových dolů Tušimice
• Řešitel:
PhDr. Zdeněk Smrž, CSc. (UAPP SZ Čech, Most)
• identifikační číslo:
GA404/07/0989
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
prehistorie - středověk - povrchové sběry - nedestruktivní průzkum
 
 
 

Povrchová těžba uhlí v severozápadních Čechách pohltila přes 350 čtverečních km krajiny. Četné záchranné výzkumy však byly prováděny až po odstranění ornice a podorničí. Při takovém postupu ovšem nenávratně mizí významná část informací o minulém využití krajiny. Navrhovaný projekt vychází z postupu těžby v poslední z archeologického hlediska perspektivní oblasti – povodí říčky Hutné na Chomutovska, kde bude v letech 2006-2020 odtěžena plocha cca 11 čtverečních km. Cílem projektu je zachytit v tomto prostoru informační potenciál vrstvy ornice povrchovými sběry a dalšími metodami, jejichž výsledky bude možné následně srovnat s archeologickými odkryvy. Možnost takového srovnání je v současné evropské archeologii takřka neopakovatelná a může přinést zásadní poznatky pro rozvoj terénních metod i studium pravěké sídelní struktury. Navrhovatel zajistí terénní část projektu, přičemž povrchové sběry budou hrazeny z grantového projektu, archeologické odkryvy investorem. Spolunavrhovatel navrhne metodiku.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter