vyhlášení soutěže nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové vypisuje soutěž na poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku.

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové, IČ : 24158917, sídlem v Praze 1, ul. Letenská 123/4, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 859 (dále jen „Nadace“), zastoupená PhDr. Ivanou Boháčovou, Ph.D., předsedou správní rady a doc. PhDr. Karlem Nováčkem, Ph.D., místopředsedou správní rady vypisuje v souladu s ustanovením článku 8, odst. 1 Statutu Nadace soutěž na poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku

§ 1 – Okruh soutěžících osob
Do soutěže se mohou přihlásit studenti archeologie středověku nebo příslušníci profesionální komunity archeologů středověku, kteří předloží publikační záměr, který splňuje následující kritéria a další podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku:

§ 2 – Kritéria pro posuzování návrhu
1. Publikačním záměrem bude odborná kniha, studie v odborném periodiku apod. (dále jen „Publikace“), zaměřená na zpřístupnění nebo vyhodnocení souboru archeologických pramenů spadajících do období středověku a raného novověku a pocházejících především z území
České republiky.
2. Publikační záměr může být přihlášen do kategorie „Monografie nebo kolektivní monografie“ nebo do kategorie „Článek pro odborný časopis“.
3. Publikace bude splňovat obecná kritéria pro odbornou publikaci s poznámkovým aparátem (původní práce, bibl. odkazy, seznam použité literatury, resumé, klíčová slova).
4. Publikace bude připravena do tisku v období 31. říjen 2020 až 31. leden 2022.
5. Do soutěže je třeba se přihlásit vyplněným formulářem „Přihláška do soutěže“, jehož přílohou bude Publikace v rukopisné podobě nebo její podstatné části. Přihláška do soutěže bude doplněna komentářem se zdůvodněním a rozpočtem nákladů na publikační záměr s doložením peněžního krytí. Přihláška do soutěže včetně jejích příloh bude doručena elektronicky na adresy předsedkyně správní rady a jejího místopředsedy (bohacova@arup.cas.cz a karel.novacek@upol.cz) a to nejpozději do 31. 10. 2020.
6. Vítězi bude poskytnut nadační příspěvek nejvýše do částky 50.000,- Kč. Nadační příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku převodem na účet příjemce nadačního příspěvku.
7. Je možné přihlásit publikace v českém nebo světovém jazyce.

§ 3 – Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
1. K Přihlášce do soutěže musí být dle Statutu nadace navrhovatelem přiloženy doklady o jeho studiu nebo o úspěšném absolvování studijního oboru se zaměřením na archeologii.
2. O poskytnutí nadačního příspěvku a o jeho výši rozhodne správní rada Nadace na základě zhodnocení došlých Přihlášek do soutěže. Správní rada Nadace si vyhrazuje právo rozhodnout, zda v soutěži ocení pouze jeden publikační záměr nebo jeden publikační záměr v
každé z kategorií; případně rozhodnout nadační příspěvek v žádné kategorii neudělit z důvodu nízké kvality předložených publikačních záměrů. Výsledky soutěže budou oznámeny do 30. listopadu 2020.
3. Poskytnutý nadační příspěvek je jeho příjemce povinen použít pouze na krytí nákladů spojených s realizací publikačního záměru přihlášeného do soutěže a v souladu s podmínkami pro poskytnutí nadačního příspěvku, jinak je povinen poskytnutý nadační příspěvek vrátit ve lhůtě dvou měsíců poté, co jej k tomu správní rada Nadace písemně vyzve.
4. Příjemce nadačního příspěvku je vždy povinen prokázat, jakým způsobem a k jakým účelům byl nadační příspěvek užit.

V Praze, 10. února 2020

PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Za správní radu nadace PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., předsedkyně správní rady
doc. PhDr. Karel Nováček, Ph.D., místopředseda správní rady

Text výzvy: PDF

Přihláška: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter