veřejné obhajoby disertačních prací DSc.

V pondělí 2. prosince 2019 od 13:00 proběhnou v knihovně Archeologického ústavu v Praze veřejné obhajoby disertačních prací k získání vědeckého titulu „doktor věd“. Obhajují Ing. Petr Škrdla, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) a Mgr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, Centrum medievistických studií, Univerzita Palackého v Olomouci a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.).

Petr Škrdla (13:00) bude obhajovat práci Moravia at the onset of the Upper Paleolithic (Brno 2017). Oponenty jsou Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (Ústav Anthropos, MZM Brno), Prof. Dr. Thorsten Uthmeier (FAU Erlangen-Nürnberg) a Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

Jiří Militký (cca 14:30) bude obhajovat disertaci Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách (Praha 2018). Oponenty jsou Prof. Jozef Bujna, CSc. (UKF v Nitre), Prof. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski a PhDr. Karol Pieta, DrSc. (AÚ SAV Nitra).

Z těchto důvodů bude studovna Archeologického ústavu AV ČR Praha v pondělí 2. prosince od 12.00 pro čtenáře uzavřena.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter