vyšel sborník z konference Europa postmediaevalis 2018

Nakladatelství ARCHAEOPRESS vydalo sborník příspěvků, které zazněly na konferenci Europa postmediaevalis 2018.

Blažková, G. – Matějková, K. (edd.): Europa postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. Oxford: Archaeopress publishing Ltd 2019

Anotace:
Tento sborník zahrnuje příspěvky z konference Europa Postmediaevalis, která se konala v Praze na jaře 2018. Jak napovídá název konference, soustředila se na rané novověké období (15. až 18. století) a způsob, jakým se v Evropě přistupuje k této relativně mladé archeologické disciplíně. První ročník konference si stanovil za cíl hledat témata post-medievální archeologie, která odráží současný stav bádání a současně oslovují širší skupinu vědců. Není proto překvapivé, že ústředním tématem konference i sborníků, které spojuje badatel napříč Evropou, se stala raně novověká keramika, jíž se mnozí archeologové denně zabývají – přináší jim radost, ale i starosti v souvislosti se zpracováním větších souborů. Vzhledem k tomu, že je téma raně novověké archeologie v České republice mimořádně aktuální, organizátoři konference se rozhodli seznámit domácí i zahraniční kolegy s výsledky svého snažení. Dlouhodobým cílem konference je vytvořit profesionální platformu s jednotným komunikačním jazykem (anglický jazyk) a dvouletou periodicitou konání konferencí, která vědcům umožní se pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti získané při výzkumu a bádání. Články publikované v tomto sborníku odrážejí současný stav výzkumu raně novověké keramiky v jednotlivých evropských zemích (Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švýcarsko), včetně dosažených úspěchů i možných problémů. Jednotlivé studie by měly sloužit jako podněty či zamyšlení pro další studium a diskusi, a v neposlední řadě jako studijní materiál pro ty, kteří přicházejí v rámci své profese do styku s raně novověkou hmotnou kulturou.

Obálka a obsah

Publikaci lze zakoupit např. u nakladatelství Archaepress

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter