Záchranný archeologický výzkum ve Vladislavském sále na Pražském hradě

Praha – Pražský hrad: Ve Vladislavské sále na Pražském hradě probíhá od konce listopadu rekonstrukce podlahy. Až do konce února byly veškeré práce sledovány pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. Kvůli stavebním pracím bylo třeba odstranit části klenebních zásypů. Krom nových poznatků ze stavebních dějin Starého paláce přinesl výzkum i překvapivé množství artefaktů svědčících o bohatém společenském životě, který se v sále v období raného novověku odehrával.

Oddělení výzkumu Pražského hradu Archeologického ústavu v Praze pečuje o hradní archeologické terény již více než 80. let. Sledují i takové stavby, které nezasahují do země, ale přesto mohou přinést zajímavé informace a nálezy. Od konce listopadu do poloviny února pracovali archeologové ve Vladislavském sále Starého královského paláce na Pražském hradě. V sále probíhá rekonstrukce historické dřevěné podlahy, při níž byly vyzvednuty a restaurovány dřevěné desky a opraveny, eventuálně vyměněny podkladové trámy. Při tom bylo nutno odstranit část klenebních násypů. Jejich částečný výzkum získal nebo ověřil poznatky o architektonickém vývoji paláce, mimo jiné o starším velkém sále z doby Karla IV. Nejzajímavější část nálezů tvoří doklady každodenního života v sále v období 16. a17. století. Mimořádně suché zásypy uchovaly do dnešních dní velké množství nálezů z organických hmot. Nalezeny byly zbytky archiválií (listin, dopisů, účtů), stránky a listy z tištěných knih, mezi nimiž můžeme identifikovat např. česko–německo–latinský slovník, kalendář nebo česky psaný snář. Velmi atraktivním nálezem je několik desítek hracích karet. Vyskytují se též drobné části oděvů (knoflíky, korále, špendlíky, jehlice) a ozdoby (prsten, hřeben), doklady her a zábavy (hrací kostky, dýmky), doklady hostin (dřevěné lžíce, nůž, zlomky skleněných nádob) a dalších málokdy nalézaných předmětů (kapesní sluneční hodinky, kružítko) stejně jako několik desítek mincí. O potravě konzumované v sále informují nálezy pecek, skořápek, kostí drůbeže a ryb. Zajímavé poznatky očekáváme od zahájeného paleobotanického výzkumu a také od průzkumu dendrochronologického, který by měl určit stáří prken i podkladových trámů podlahy.

I když byl výzkum v sále již ukončen, bude ještě několik měsíců probíhat prosévání vybraných zásypů, aby neunikly ani ty nejdrobnější nálezy. Další etapou bude náročné restaurování nálezů z papíru, textilu a kůže. Přesto je již nyní zřejmé, že výzkum přinesl nečekaně detailní pohled do života královského paláce v renesančním a barokním období.

*

*

Obr. 1: Pohled na archeologický výzkum ve východní části Vladislavského sálu (foto M. Frouz, ARU Praha).

Obr. 2: Začišťování zdiv v sondě ve východní části Vladislavské sálu (foto M. Frouz, ARU Praha).

Obr. 3: Číše nalezená v zásypu pod podlahou v západní části Vladislavského sálu (foto M. Frouz, ARU Praha).

Obr. 4: Ukázka předmětů nalezených v zásypu pod podlahou Vladislavského sálu (foto M. Frouz, ARU Praha).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter