Projekt Archiv-Net
• Řešitel:
Úřad pro archeologickou památkovou péči, Sasko, Drážďany (hlavní řešitel); MUDr. Mgr. Kryštof Derner (garant za ARÚP)
• identifikační číslo:
100346365
• Rok realizace:
2018–2020
• Agentura:
program INTERREG V A Czech Republic-Saxony 2014-2020
• klíčová slova:
Ore Mountains, High Middle Ages, Early Modern Age, Mining, Archive
 
 
 

Krušné hory jsou přirozenou hranicí Českých zemí a Saska. Od vrcholného středověku pozorujeme na obou jejích stranách kolonizaci, spojenou s využíváním rudného bohatství hor. Předpokládá se, že nejintenzivnější migrace osob, přenos technického „know-how“ i dalších idejí probíhaly zejména mezi hornickými centry. Poznávání těchto procesů má projekt usnadnit propojením archivů a muzeí na obou stranách hranice na společných workshopech a vytvořením dvojjazyčného průvodce muzejními a archivními fondy. Na české straně naráží bádání na slabou pramennou základnu, ale i nedostupnost dosud získaných poznatků. Proto bude projekt využit k doplnění archivu o nálezové zprávy z bývalé expozitury v Mostě a doplnění Archeologické mapy České republiky o montánní lokality v Krušnohoří. Na jejich databázi propojené s polygonovým tématem v prostředí GIS spolupracuje projekt s archivem Geofondu České geologické služby. Ve druhé polovině projektu bude užitečnost nových kontaktů a databází demonstrována publikačními výstupy ve sborníku k migraci a hornictví v Krušnohoří v předbělohorské době.

V projektu jsou zaměstnáni:
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Mgr. Kristýna Malinková
Mgr. Tomáš Pražák
Ing. Hana Stárková
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter