Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií – RAMSES
• Řešitel:
prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (hlavní řešitel, ÚJF AVČR), doc. Ing. Mojmír Němec PhD. (FJFI ČVUT), PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (za ARUP)
• identifikační číslo:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
• Rok realizace:
2018-2023
• Agentura:
OP VVV MŠMT
• klíčová slova:
AMS laboratoř – stanovení 14C – archeologie, paleoekologie, aktinidy, kosmogenní radionuklidy
 
 
 

Řešitel: Ústav jaderné fyziky AVČR, v. v. i., hlavní řešitel prof. Ing. Jan Kučera, CSc.

Spoluřešitelé: ČVUT, Fakulta jaderná  a fyzikálně inženýrská, řešitel  doc. Ing. Mojmír Němec PhD.

Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. ,  řešitel: PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.

 

Cílem projektu je vytvoření AMS laboratoře, která nyní v České republice chybí.

Urychlovačová hmotnostní spektrometrie (Accelerator Mass Spectrometry – AMS) poskytuje možnosti excelentního výzkumu v různorodých vědeckých i technických disciplínách. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR vzniká nové pracoviště AMS jako rozšíření výzkumného Centra urychlovačů a jaderných analytických metod (Centre of Accelerator and Nuclear Analytical Methods – CANAM).  Pracoviště se věnuje výzkumu v oblasti stanovení 14C (radiouhlíku), aktinidů a kosmogenních radionuklidů.

Archeologický ústav AV ČR se podílí na výzkumných úkolech spojených s datováním izotopem uhlíku 14C  v archeologii a paleoekologii, v rámci rozšířeného pracovitě CRL  (http://crl.odz.ujf.cas.cz/, vedoucí Ing. Ivo Světlík Ph.D.).

Vědecké aktivity sledují několik linií, jako jsou metodika výběru a práce se vzorky, kritické posouzení kvality vzorků, modelování pomocí bayesovské statistiky a modely závislosti hloubky a stáří (tzv. depth-age models).

Mezi hlavní vlastní výzkumná témata patří:

 • Propojení analyzovaného vzorku s archeologickým kontextem a metodologie pro datování vzorků z nestandardních nálezových situací.
 • Datování událostí a posloupnosti v paleoekologii.
 • Modelování sekvencí naměřených 14C dat se zohledněním relativní chronologie, stratigrafie a depozičních procesů.
 • Expanzivní fenomén pravěkých společností. Demická difůze, kulturní či ekonomický přenos, technické inovace.

 

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter