vyhlášení veřejné zakázky

Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. vypisuje veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. – rámcová dohoda“

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

 

(dále také jen jako „veřejná zakázka“)

 

 

 1. 1. Identifikace zadavatele

1.1.    ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

(dále jen „zadavatel“ nebo případně také jen jako „AÚAVČR“)

 

 

1.2.    Kontaktní osoby

1.2.1.      Kontaktní osoba pro věci technické

 

 

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:

Mgr. Filip Laval, Ph.D.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Letenská 4, 118 01 Praha 1

email: laval@arup.cas.cz

 

 

1.2.2.      Kontaktní osoba ve věcech právního rámce vedení zadávacího řízení:

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00

Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz a v kopii na schybal@bsak.cz

Telefon: +420 723807190, +420 777936467

1.2.3.      Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek:

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné podat elektronicky, a to prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAKAZKY (dále jen jako „elektronický nástroj“) nebo e-mailem zaslaným kontaktní osobě ve věcech právního rámce vedení zadávacího řízení.

 

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, který je na webové na adrese https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b

 1. 2. Vymezení předmětu zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky

2.1. Předmět veřejné zakázky

 

2.1.1.      Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení publikací a periodik v oblasti archeologie (vědeckých publikací a časopisů, monografií i neperiodických tisků), a to zejména pokud jde o zajištění předtiskové přípravy, přes zajištění tisku, až po kompletní dokončující zpracování požadovaných publikací, zejména tedy pak předtiskovou přípravu, tj. grafické úpravy textu předaného zadavateli v digitální podobě do podoby konkrétní publikace a úpravu dat pro potřeby tisku, vytvoření a úpravy grafického návrhu tisku (výtvarné řešení díla v rozsahu: typografie, sazba obal, vše v souladu s dodaným anebo sjednaným layoutem a průběžnými pokyny zadavatele), předtiskovou přípravu fotografií a obrazových příloh, skenování, a přípravu kreseb pro tisk, finální grafické úpravy tabulek a grafů, sazbu, korektury (typografickou úpravu), osvit, průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikaci, včetně osobních jednání a konzultací podle konkrétních potřeb (v místě sídla zadavatele, v odůvodněných případech v místě přípravy díla), a tisku včetně knihařského zpracování, a to v rozsahu, v jakém je stanoven požadavek na provádění jednotlivých služeb pro příslušnou část veřejné zakázky. Popis požadavků a technická specifikace nezbytná pro zpracování nabídky na část 1 veřejné zakázky: „Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“ je uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a na část 2 Veřejné zakázky: Zajištění grafických práci a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“) je uvedeno v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

 

2.1.2.      Klasifikace předmětu veřejné zakázky

 

 

Klasifikace předmětu plnění (CPV) veřejné zakázky odpovídá následujícím položkám:

 

79000000-4 – Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

79800000-2 – Tiskařské a související služby

 

 

2.2. Části veřejné zakázky

2.2.1.      Vlastní veřejná zakázka se skládá z následujících částí:

 

 

Název části veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky
Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“ 1
Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“) 2

 

2.2.2.      Dodavatel může podat nabídku na část 1 veřejné zakázky nebo na část 2 veřejné zakázky nebo na obě části této veřejné zakázky s tím, že na část 1 veřejné zakázky bude uzavírána rámcová dohoda s jedním uchazečem a na část 2 veřejné zakázky bude uzavírána rámcová dohoda se třemi uchazeči. Zadavatel uzavře příslušnou rámcovou smlouvu se 3 uchazeči, kteří se na základě hodnocení nabídek umístí na prvních třech místech. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo může zadávací řízení zrušit. Nabídky do každé části veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude každá část zakázky samostatně zadána. Každá jednotlivá nabídka musí vždy obsahovat náležitosti vymezené touto zadávací dokumentací. Hovoří-li se v této zadávací dokumentaci o rámcové dohodě, má se tím na mysli i „rámcová smlouva“ či „smlouva“.

 

2.2.3.      Zadávací řízení je rozděleno na dvě části:

 

 

 • část 1 – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“

 

Předmětem této části veřejné zakázky je tisk, doručení výtisků, příp. požadované grafické úpravy pro předmětné časopisy dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

 • část 2 – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“)

 

Předmětem této části veřejné zakázky je zhotovení vybraných publikací v oblasti archeologie (vědeckých publikací, periodických i neperiodických tisků) a to včetně veškerých souvisejících činností, počínaje předtiskovou přípravou, přes zajištění tisku, až po kompletní dokončující zpracování požadovaných publikací, zejména tedy pak předtiskovou přípravu, tj. grafické úpravy textu předaného zadavateli v digitální podobě do podoby konkrétní publikace a úpravu dat pro potřeby tisku, vytvoření a úpravy grafického návrhu tisku (výtvarné řešení díla v rozsahu: typografie, sazba, obal, vše v souladu s dodaným anebo sjednaným layoutem a průběžnými pokyny zadavatele), předtiskovou přípravu fotografií a obrazových příloh, skenování, a přípravu kreseb pro tisk, finální grafické úpravy tabulek a grafů, sazbu, korektury (typografickou úpravu), osvit, průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikaci, včetně osobních jednání a konzultací podle konkrétních potřeb (v místě sídla zadavatele, v odůvodněných případech v místě přípravy díla), a tisku včetně knihařského zpracování, a to v rozsahu, v jakém je stanoven požadavek na provádění jednotlivých služeb pro tuto část veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 3.

 

2.3. Druh veřejné zakázky

2.3.1.      Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou nadlimitní.

 

 

 1. 3. Předpokládaná hodnota zakázky

 

3.1.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10.000.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka vyloučena jako nezpůsobilá.

 

Název části veřejné zakázky Číslo části veřejné zakázky Předpokládaná hodnota
Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“ 1 2.000.000,- Kč bez DPH
Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“) 2 8.000.000,- Kč bez DPH

 

Uvedené předpokládané hodnoty jsou stanoveny jako maximálně přípustné a nabídkové ceny nesmí překročit předpokládané hodnoty jednotlivých položek, neboť v opačném případě by takováto nabídka musela být vyloučena.

 

 

 1. 4. Místo plnění zakázky

 

4.1.   Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01 Praha 1.

 1. 5. Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace Zakázky

5.1.   Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to ve lhůtách a za podmínek dle příslušné rámcové dohody.

 

5.2.   Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let.

 

 1. 6. Prokázání kvalifikace

6.1. Základní způsobilost

6.1.1.  Způsobilým není dodavatel, který:

 

a)     byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)     má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)     je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

6.1.2.  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

6.1.3.  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

 

6.1.4.  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona (tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele) a vedoucí pobočky závodu.

 

6.1.5.  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 

 

a)     výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 6.1. písm. a) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.

b)     potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 6.1. písm. b) zadávací dokumentace,

c)     písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani pro bod 6.1. písm. b) zadávací dokumentace,

d)     písemného čestného prohlášení pro bod 6.1. písm. c) zadávací dokumentace,

e)     potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení) pro bod 6.1. písm. d) zadávací dokumentace,

f)      výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, pro bod 6.1. písm. e) zadávací dokumentace.

 

6.1.6.  Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

 

6.2. Splnění profesní kvalifikace ve smyslu § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona

 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění pro oblast činnosti „Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce“.

 

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

6.3. Technické kvalifikační předpoklady

 

6.3.1.  Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu k ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením:

 

a) V případě části 1 veřejné zakázky – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“

 

-        seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru, tedy zajištění tisku publikací a periodik v oblasti archeologie či jiných příbuzných disciplín (historické vědy) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 50.000,-Kč bez DPH za jednotlivou dodávku.

 

-        seznamu min. 3 významných dodávek prokazující výrobu publikací se zajištěním archového ofsetového tisku a digitálního tisku do maximálního formátu 1020x720mm a sítotisku strojem do formátu 1070×765 mm (B1) do pěti barev (CMYK) s další úpravou (disperzní lak) pro výsledný formát A i B řady, přičemž finanční objem za jednotlivou dodávku musí činit min. 150.000 Kč bez DPH.

 

b) V případě části 2 veřejné zakázky – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“)

 

-        seznamu min. 3 významných dodávek obdobného charakteru, tedy zajištění přípravy a tisku publikací a periodik v oblasti archeologie či jiných příbuzných disciplín (historické vědy) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, prokazujících výrobu publikací archovým ofsetovým strojem vhodném k tisku knihy formátu A4 pěti barev (CMYK+LAK) s možnou další úpravou (parciální disperzní lak) pro výsledný formát přebalu či potahu knihy, přičemž finanční objem každé jednotlivé objednávky musí činit min. 100.000 Kč bez DPH.

 

Seznamy dle čl. 6.3.1. písm. a) a b) zadávací dokumentace musí dále obsahovat tyto údaje:

 

- označení objednatele,

- název zakázky,

- rozsah předmětu dodávky,

- datum zahájení a ukončení díla

 

6.3.2.      Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) zákona, aby uchazeč předložil seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče či osoby v jiném vztahu k uchazeči. Seznam bude vypracován ve formě prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v realizačním týmu uchazeče určeném k plnění veřejné zakázky, jsou alespoň 2 osoby na pozici „technický pracovník“:

 

a)     V případě části 1 veřejné zakázky – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“

 

-  Techničtí pracovníci: 2 x

 

b)     V případě části 2 veřejné zakázky – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“)

 

-  Techničtí pracovníci: 2x

 

6.3.3.      Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, které prokáže dodavatel, který předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám nebo službám, a to ve vztahu k fyzickým osobám, které budou dodávky či služby poskytovat, konkrétně k technikům, uvedeným v seznamu dle bodu 6.3.2. zadávací dokumentace. Dodavatel u každé osoby uvedené v seznamu dle bodu 6.3.2. zadávací dokumentace doloží strukturovaný profesní životopis obsahující alespoň následující údaje:

 

a)       jméno a příjmení člena týmu,

b)       pracovně právní vztah k dodavateli,

c)       přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,

 

V případě části 1 veřejné zakázky – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“

 

-  Techničtí pracovníci: 2 x

 

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby dodavatel (uchazeč) předložil strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat:

a) jméno a příjmení,

b) podrobný popis funkce při plnění veřejné zakázky,

c) podíl na realizaci veřejné zakázky,

d) informace o poměru k uchazeči,

 

V případě části 2 veřejné zakázky – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“)

 

-  Techničtí pracovníci: 2x

 

Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby dodavatel (uchazeč) předložil strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat u dotčeného zaměstnance:

a)     jméno a příjmení,

b)     podrobný popis funkce při plnění veřejné zakázky,

c)     podíl na realizaci veřejné zakázky,

d)     informace o poměru k uchazeči,

 

6.3.4.      Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e) zákona, aby dodavatel předložil přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, přičemž pro část 1 i část 2 veřejné zakázky zadavatel požaduje:

 

Dodavatel prokáže, že je schopen zajistit tisk technologií ofsetového nebo digitálního tisku. K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu se specifikací technických zařízení, která má dodavatel k dispozici pro plnění veřejné zakázky, včetně uvedení místa, kde jsou tato zařízení umístěna.

 

6.3.5.      Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložení nejméně tří odborných publikací, kterou vytvořil uchazeč za poslední tři roky (platí pro uchazeče o část 1 i 2), a to dle následující specifikace:

 

-        Odborné publikace v oboru archeologie, min. 200 tiskových stran a min. 30 obrázků, 10 tabulek zalomených v textu.

 

6.3.6.      Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložení koncept layout publikace v elektronické i fyzické (vytištěné) podobě s následujícími parametry:

Z hlediska obsahu je možné použít libovolný text

Layout nejméně 4 stran publikace formátu A4

Tiskové zrcadlo 180 x 240 mm

1 řádek záhlaví (název kapitoly – stránkový rozsah kapitoly)

1 řádek zápatí (č. stránky)

Text libovolným typem písma (důležitá je dobrá čitelnost textu)

Předkládaná ukázka představuje první 4 strany kapitoly v knize

Text první strany bude obsahovat:

- název kapitoly

- cizojazyčný název kapitoly – jméno a příjmení autora kapitoly

- běžný text kapitoly (zalomený alternativně na šířku sloupce i ve dvou sloupcích)

- 2 poznámky pod čarou

- v textu budou zalomeny celkem 4 obrazové přílohy:

 • 2 barevné fotografie, z toho jedna na šířku sloupce (výška libovolná) s popiskou pod fotografií, jedna na šířku 120 mm (výška libovolná) s popiskou vedle obr.
 • 2 vyobrazení zhotovená čb. pérovkou, z toho jedna celostránková (na stránce bude jen obrázek a popiska) a jedna na šířku sloupce

- popisky pod obrázky budou menším písmem, nežli vlastní text, a celé kurzívou.

 

Po uzavření rámcové dohody s vybraným uchazečem budou vzorky vráceny každému účastníkovi na jeho žádost.

 

6.4. Ekonomická kvalifikace

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele v rozsahu § 78 odst. 1 zákona s tím, že minimální roční obrat dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky (tj. zhotovení publikací a periodik) za 3 bezprostředně předcházející účetní období před zahájením zadávacího řízení dosahoval minimálně 500.000,- Kč v každém účetním období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

Dodavatel prokáže splnění ekonomické kvalifikace předložením:

 

a) výkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele (viz § 78 odst. 5 zákona), a současně

b) čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat určení výše ročního obratu dodavatele s ohledem na předmět této veřejné zakázky (tj. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce).

 

6.5. Pravost, stáří a jazyk dokladů prokazující kvalifikaci

V souladu s § 86 odst. 2 zákona zadavatel umožňuje nahrazení dokladů prokazující splnění základní způsobilost čestným prohlášením (vzor takovéhoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace). V souladu s § 86 odst. 2 zákona zadavatel vylučuje nahrazení dokladů prokazující splnění profesní, technické a ekonomické kvalifikace čestným prohlášením.

 

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

 

Doklady, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží dodavatel s jejich překladem do českého jazyka. Bude-li zadavatel mít pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny

7.1.          Nabídková cena za část 1 a 2 veřejné zakázky musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

7.2.          Nabídková cena za provedení služeb bude uvedena v české měně včetně DPH v členění na cenu bez DPH, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH.

7.3.          Nabídková cena bude stanovena jako součet jednotkových cen za prováděné služby, a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH v rozsahu uvedeném:

- v příloze č. 2 (sloupec pro nacenění) pro část veřejné zakázky č. 1 této zadávací dokumentace.

- v příloze č. 3 (sloupec pro nacenění) pro část veřejné zakázky č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena je stanovena jako celková na každou část veřejné zakázky dle vyplněných příloh č. 2 (sloupec pro nacenění) a č. 3 (sloupec pro nacenění) této zadávací dokumentace.

7.4.          Překročení nebo změna nabídkové ceny je rovněž možná za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

 

 1. Komunikace v průběhu zadávacího řízení

 

8.1.          Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 zákona.

8.2.          Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.e-zakazky.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Návod jak pracovat s elektronickým nástrojem je dostupný na adrese https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf

 1. 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

 

9.1.   Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Výjimkou je pouze dodání vzorků v tištěné podobě dle čl. 6.3.6.  této zadávací dokumentace, které musí být dodáno z povahy věci ve své listinné podobě do 20. 3. 2019 do 11:00 hodin na adresu zadavatele.

 

9.2.   Nabídky se podávají nejpozději do 16. 4. 2019 do 11:00 hodin

 

9.3.   Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

 

9.4.   V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení podávajícího nabídku, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, dále též identifikační číslo, je-li účastníku přiděleno.

 

9.5.   Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

a)   Krycí list nabídky, kde budou „uvedeny základní identifikační údaje dodavatele, údaje pro hodnocení, dále datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace);

b)   doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle požadavku čl. 6.1. této zadávací dokumentace,

c)   doklady prokazující splnění profesních profesní způsobilost dle požadavku čl. 6.2. této zadávací dokumentace,

d)    doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle požadavku čl. 6.3. této zadávací dokumentace,

e)   doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace dle požadavku čl. 6.4. této zadávací dokumentace

f)    podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 4 či příloha č. 5 této zadávací dokumentace), vč. doplnění příslušných článků,

g)   Vyplněnou strukturu nabídkové ceny dle přílohy č. 2 (sloupec pro nacenění) či přílohy č. 3 (sloupec pro nacenění)

 

10. Hodnocení nabídek

10.1.       Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to na základě níže uvedených kritérií pro každou část veřejné zakázky.

 

10.2.       Část 1 veřejné zakázky – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“

 

10.2.1.   V rámci hodnocení nabídky na část č. 1 veřejné zakázky zadavatel stanoví jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, která bude doplněna uchazečem v konečném součtu v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s jedním uchazečem na část 1 veřejné zakázky, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

10.3. Část 2 veřejné zakázky – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“)

 

10.3.1.   12.3.1. Pro část 2 veřejné zakázky stanoví zadavatel jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky stanovenou na základě následujících kritérií:

 

I.   kritérium: Nabídková cena bez DPH …… 55%

II. kritérium: Kvalita služeb dle zpracované „layout“ publikace ……45%

 

10.3.2.   Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodovací hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

 1. I. kritérium: Nabídková cena bez DPH …… 55%

V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší – nabídky (tato obdrží 55 bodů) k hodnocené nabídce. Údaj o nabídkové ceně bude doplněn do struktury nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 3 (sloupec pro nacenění) této zadávací dokumentace a rovněž do návrhu rámcové dohody uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

 

Matematické vyjádření hodnocení:

Nabídka bude hodnocena podle vzorce:

nejvýhodnější nabídková cena služby v Kč bez DPH / hodnocená cena služby v Kč bez DPH * 100 * váha .(0,55)… = počet bodů

 

 1. II. kritérium: Kvalita služeb dle zpracované „layout“ publikace ……45%

Uchazeč je povinen v rámci své nabídky, tj. v elektronické i fyzické (vytištěné) podobě, předložit koncept layoutu publikace s následujícími parametry:

Z hlediska obsahu je možné použít  libovolný text

Layout nejméně 4 stran publikace formátu A4

Tiskové zrcadlo 180 x 240 mm

1 řádek záhlaví (název kapitoly – stránkový rozsah kapitoly)

1 řádek zápatí (č. stránky)

Text libovolným typem písma (důležitá je dobrá čitelnost textu)

Předkládaná ukázka představuje první 4 strany kapitoly v knize

Text první strany bude obsahovat:

- název kapitoly

- cizojazyčný název kapitoly – jméno a příjmení autora kapitoly

- běžný text kapitoly (zalomený alternativně na šířku sloupce i ve dvou sloupcích)

- 2 poznámky pod čarou

- v textu budou zalomeny celkem 4 obrazové přílohy:

 • 2 barevné fotografie, z toho jedna na šířku sloupce (výška libovolná) s popiskou pod fotografií, jedna na šířku 120 mm (výška libovolná) s popiskou vedle obr.
 • 2 vyobrazení zhotovená čb. pérovkou, z toho jedna celostránková (na stránce bude jen obrázek a popiska) a jedna na šířku sloupce

- popisky pod obrázky budou menším písmem, nežli vlastní text, a celé kurzívou.

 

Tento koncept bude dále hodnocen z kvalitativního hlediska, přičemž předmětem vlastního hodnocení bude celková pohodlná čitelnost textu, návaznost na grafické řešení vzorové publikace estetické zpracování návrhu v daném rámci, a to na škále 3-100 bodů. Předmětem hodnocení tak budou následující aspekty:

 

 1. 1. Celková pohodlná čitelnost textu (max. 60 bodů)

Stupnice hodnocení:

 

-  řešení je velmi čitelné pohodlné (50 bodů),

-  řešení je čitelné pohodlné (40 bodů),

-  řešení je průměrně čitelné pohodlné (30 bodů)

-  řešení je nečitelné (0 bodů)

 

 1. 2. Návaznost na grafické řešení vzorové publikace estetické zpracování návrhu v daném rámci (40 bodů)

Stupnice hodnocení:

 

-  řešení je velmi vhodné a maximálně splňuje cíl zadavatele (40 bodů),

-  řešení je vhodné a splňuje cíl zadavatele (30 bodů),

-  řešení je průměrné (10 bodů)

-  řešení je zcela nevhodné (0 bodů)

 

 

přičemž předmětem vlastního hodnocení bude celková pohodlná čitelnost textu, návaznost na grafické řešení vzorové publikace estetické zpracování návrhu v daném rámci.

 

Zadavatel stanoví, že grafické návrhy modelových tiskovin musí být zpracovány členy realizačního týmu, kterými dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci dle čl. 6.3.2. této zadávací dokumentace.

 

Matematické vyjádření hodnocení:

Nabídka bude hodnocena podle vzorce:

Hodnota nabídky / bodová hodnota nejlepší nabídky * 100 * váha (0,45) …. = počet bodů

 

10.3.3.   Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě bodové rovnosti při hodnoceni nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta nabídka s nižší nabídkovou cenou coby hodnotícím kritériem s nejvyšší vahou.

 

 

 

11. Obchodní podmínky

 

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody na část veřejné zakázky č. 1 a část veřejné zakázky č. 2, které tvoří přílohu č. 4 či přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu rámcové dohody na příslušnou část veřejné zakázky v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh rámcové dohody bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

12. Náklady účasti

Zadavatel nepožaduje úhradu v souvislosti s účastí uchazeče na zadávací řízení

 

13. Podmínky uzavírání smluv v rámci rámcové dohody na část 2 veřejné zakázky

Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové bude postupováno bez obnovení soutěže ve smyslu § 134 zákona mezi účastníky rámcové dohody a za podmínek rámcové dohody.

14. Ostatní podmínky

 

14.1.       V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona ve své nabídce uvést, jaká část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u poddodavatele je účastník zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Učiní tak prohlášením.

 

14.2.       Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

 

14.3.       Zadavatel si v souladu se zněním ust. § 39 odst. 5 zákona vyhrazuje právo ověřit si údaje či doklady poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

 

14.4.       Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.

 

14.5.       Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Taková změna by byla oznámena všem známým účastníkům zadávacího řízení a rovněž totožným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace uveřejněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

 

14.6.       Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen, náhrad škod, atp.

 

14.7.       Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy např. umožnit nahlížení do protokolu o otevírání obálek, protokolu o hodnocení nabídek, atp. Zadavatel však neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

 

14.8.       informace, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné, ledaže se jedná informace, které má zadavatel podle zákona povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

 

14.9.       Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení v rámci transparentnosti řízení zveřejnit dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem zadávacího řízení poskytnuty v průběhu zadávaní veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, a to včetně informací označených jako důvěrné. Těmito vymezenými informacemi jsou:

ž   název dodavatele

ž   IČO dodavatele

ž   nabídková cena dodavatele

ž   číslo uzavřené smlouvy

ž   název smlouvy

ž   text smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků

ž   výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

ž   seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

 

14.10.    Ukončením veřejné zakázky nezaniká právo zadavatele na zveřejnění výše uvedených informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení s takovým užitím uvedených informací vyjadřuje souhlas.

 

14.11.    Podmínky pro uzavření smlouvy - zadavatel požaduje od vybraného dodavatele v rámci součinnosti před podpisem smlouvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

 

14.12. Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 6 měsíců.

 

15. VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKŮ

 

Zadavatel si tímto ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje změnu závazku pro část 1 a část 2 veřejné zakázky v následujícím rozsahu:

 

a)     Rozsah jednotlivých tiskových výstupu bude vždy vymezen v objednávce zadavatele dle podmínek příslušné rámcové dohody potvrzené dodavatelem jako zhotovitelem odpovídajícím požadavkům dle vzorové specifikace. V případě podstatné změny zadání nad rámec vzorové specifikace dle dílčí objednávky vystavené za podmínek rámcové dohody může být provedena změna jednotkové ceny v rozsahu max. 20 % nad rámec vysoutěžené jednotkové ceny.

b)     Množství uvedené v této zadávací dokumentaci je pouze předpokládané množství, vycházející ze statistiky a zkušeností zadavatele, zadavatel si vyhrazuje navýšení objemu požadovaných tiskových výstupů o 20 %.

c)     Zadavatel si vyhrazuje vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 písm. a) zákona pro část veřejné zakázky č. 1, která spočívá v tom, že v případě ukončení smlouvy (odstoupením, výpovědí, dohodou) je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem dalším v pořadí. Předmětem nové smlouvy bude dokončení plnění, které nebylo realizováno, a to za podmínek stanovených v nabídce nového dodavatele. Zadavatel je oprávněn uplatnit tuto výhradu změny závazku po celou dobu trvání příslušné rámcové dohody.

 

 

16. PŘÍLOHY

a)     Příloha č. 1 – Krycí list: DOC,

b)     Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění na veřejnou zakázku část 1 – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“, vč. struktury nabídkové ceny: DOCX,

c)     Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění na veřejnou zakázku část 2 – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“), vč. struktury nabídkové ceny: DOCX,

d)     Příloha č. 4 – Rámcová dohoda na veřejnou zakázku část 1 – Tisk publikací – „Castrum Pragense“, „Archeologické rozhledy“: DOCX,

e)     Příloha č. 5 – Rámcová dohoda na veřejnou zakázku část 2 – Zajištění grafických prací a tisku pro vybrané publikace („neperiodické tisky“, „Památky archeologické“): DOCX,

f)      Příloha č. 6 – vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti: DOCX.

 

V Praze dne 11.3.2019

 

 

……………………………………………………..

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

 

 

Zadávací dokumentace: PDF

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter