rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zveřejňuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výpočetní techniky – rámcová smlouva“

(dále jen jako „veřejná zakázka“)

V Praze dne 22. 2. 2019

 

Zadavatel zahájil na základě Výzvy k podání nabídek ze dne 15. 1. 2019, uveřejněné na profilu Zadavatele dne 18. 1. 2019 (dále jen „Výzva“), výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž vlastní plnění veřejné zakázky mělo být dle Výzvy realizováno na základě rámcové smlouvy uzavřené se 2 uchazeči, jejichž nabídky by byli podle stanovených hodnotících kritérií vybrány jako nejvýhodnější, a to na dobu 16 měsíců s obnovením soutěže, tj. analogicky postupem dle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ve lhůtě pro podávání nabídek, tj. do 11. 2. 2019, 10:00 hod. však Zadavatel obdržel pouze jedinou nabídku, což mu znemožnilo jím zvolený výše uvedený postup realizovat. Podle ustanovení § 133 odst. 3 zákona, podle nějž se Zadavatel rozhodl v rámci zachování zásad zadávání veřejných zakázek analogicky postupovat, přitom platí, že „uvedl-li zadavatel v zadávací dokumentaci, že hodlá uzavřít rámcovou dohodu s obnovením soutěže, nesmí uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem”.

 

S ohledem na výše uvedené tedy Zadavatel

ruší výběrové řízení s názvem

DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY  – RÁMCOVÁ SMLOUVA

­­­­­­­

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel.

Text rozhodnurí: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter