otevřená výzva k podání nabídky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem dodávka výpočetní techniky  – rámcová smlouva

(dále také jen jako „zakázka“ nebo „veřejná zakázka“)
 

Obsah:

 

 1. Informace o zadavateli
 2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky
 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
 5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
 6. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
 7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
 8. Kvalifikace uchazeče
 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 10. Způsob hodnocení nabídky
 11. Ostatní podmínky výzvy k podání nabídky
 12. Zveřejňování
 13. Zrušení výběrového řízení
 14. Přílohy:

a)     Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – DOC

b)     Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace – DOCX

-      Návrh rámcové smlouvy– dodávka výpočetní techniky,

c)     Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech – DOCX

d)     Příloha č. 4 – technická specifikace – XLS

-      dodávka výpočetní techniky,

e)     Příloha č. 5 – Struktura nabídkové ceny – XLS

-      dodávka výpočetní techniky,

1 informace o zadavateli

 

1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01  Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

 

(dále jen „Zadavatel“ nebo případně také jen jako „ARUP“)

 

1.2. Kontaktní osoby

1.2.1. Zástupce zadavatele ve výběrovém řízení

Zástupcem zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením je

 

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644,

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz

Telefon: +420 723807190,

1.2.2. Další kontaktní osoby

 

Ve věcech technických

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto zakázkou (především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky) je:

Vedoucí IT oddělení

Ing. Čeněk Čišecký,

email: cisecky@arup.cas.cz

 

 

2 vymezení předmět A ROZSAHu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (zejména PC sestavy, notebooky, tiskárny, externí disky, flash disky), to vše včetně příslušenství, přičemž technická specifikace jednotlivých dodávek tvoří přílohu č. 4 výzvy k podání nabídky. Provedení veřejné zakázky tak spočívá v úplném dodání veřejné zakázky, přičemž vlastní plnění bude realizováno na základě rámcové smlouvy uzavřené s 1 uchazečem, a to na dobu 16 měsíců. Zadavatel není povinen odebrat plnění uvedené v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídky v plném rozsahu. Z neodebraného plnění není Zadavatel dodavateli ničeho povinen.

 

2.2. Za písemnou formu je požadována i emailová komunikace na adresy uvedené v rámci smlouvě.

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 31 zákona veřejná zakázka není realizována v režimu zadávacího řízení. Zadavatel upozorňuje, přestože se v této výzvě k podání nabídky odkazuje na ustanovení zákona, není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, jak je uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle ustanovení § 4 odst. 4 věta druhá zákona. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny nebo postupy.

 

2.3. Druh veřejné zakázky

2.3.1.                  Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávku.

 

2.4. Kód předmětu veřejné zakázky

 

Klasifikace plnění předmětu veřejné zakázky dle CPV KÓDU:

 

30000000-9 – Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky           programů

30200000-1 – Počítače

30213000-5 – Osobní počítače

30230000-0 – Zařízení související s počítači

30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

30237200-1 – Počítačová příslušenství

 

 

2.5. Technické podmínky Zadavatele

 

Technické podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídek. Tyto přílohy uchazeč doplní o požadované údaje. Pokud se ve výběrových podmínkách, zejména pak v technických podmínkách, vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které vedou ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky zboží či služby a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Ustanovení předchozího písmene se nepoužije v případě, kde zadavatel z důvodu zachování kompatibility mezi jeho původními a nově pořizovanými materiály, výrobky a zařízeními uvádí konkrétní obchodní název, s nimiž musí být pořizované věci k provedení předmětu veřejné zakázky kompatibilní.

 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1.       Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1.105.381,-Kč bez DPH.

3.2.                      Stanovená předpokládaná hodnota je stanovena jako maximálně přípustná a nabídková cena nesmí překročit předpokládané hodnoty jednotlivých dodávek, neboť v opačném případě by takováto nabídka musela být vyloučena.

 

4 Lhůta a místo pro předkládání nabídky/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

4.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu zadavatele  Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Letenská 4, 118 01  Praha 1 nejpozději do 8. 3. 2019 do 11. hod., a to na oddělení Technickohospodářská správa – ekonomické oddělení.

 

4.2. Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v budově Letenská 123/4, 118 01, Praha 1, v zasedací místnosti OIZAK. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, příp. dalším prokazatelným způsobem (např. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud by se jednalo o osobu, která je statutárním orgánem uchazeče).

 

5 lhůta a místo plnění veŘejné zakázky

Rámcová smlouva na dodávku výpočetní techniky bude uzavřena na dobu 16 měsíců od data uzavření rámcové smlouvy. V této lhůtě bude Zadavatel oprávněn zadávat vítěznému uchazeči příslušná plnění za podmínek specifikovaných v rámcové smlouvě a jejích přílohách, a to vždy písemnou výzvou k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemným potvrzením této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.

 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele, nacházející se na adrese Letenská 4, 118 01  Praha 1.

 

 

6 Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky

 

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy v rozsahu požadovaném touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

 

 

7.1.          Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu rámcové smlouvy, konkrétně v příloze č. 1 smlouvy a v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídky.

 

7.2.          Nabídkovou cenou se rozumí jednak jednotkové ceny jednotlivých požadovaných položek dle přílohy č. 2 rámcové smlouvy a jednak             celková cena     za plnění předmětu této veřejné zakázky při předpokládaném počtu kusů pro potřeby hodnocení uvedená v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídky.

 

7.3.          Nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena částkou v české měně, a to v souladu s uvedenými požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu do přílohy č. 1 návrhu rámcové smlouvy a v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídky.

 

7.4.          Nabídková cena bude v příloze č. 1 rámcové smlouvy stanovena absolutní částkou v české měně takto:

- nabídková cena bez DPH/s DPH za každou položku,

- nabídková cena bez DPH/s DPH celkem za všechny položky při předpokládaném počtu kusů      pro účely hodnocení.

 

7.5.          Nabídková cena celkem za všechny položky bude předmětem hodnocení dle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH, který představuje předpokládaný objem zakázek realizovaných na základě rámcové smlouvy, který byl vytvořen na základě předpokládaných objemů nákupů a údajů z předchozích let.

 

7.6.          Reálně uskutečněný rozsah nákupů jednotlivých položek bude vždy vycházet z aktuálních potřeb zadavatele v průběhu realizace smlouvy dle podmínek rámcové smlouvy. Případný nesoulad v součtech jednotlivých položek, příp. rozpor s nabídkovou cenou je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

 

7.7.          Celková nabídková cena veřejné zakázky musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouží příloha 5 této výzvy k podání nabídky s názvem „Struktura nabídkové ceny“ a rovněž příloha č. 2 návrhu příslušné rámcové smlouvy na dodávku.

 

 

7.8.          Zadavatel upozorňuje, že u položek, které mají vyplněn cenový údaj ve sloupci „Cenové omezení zadavatele“, nesmí nabídková cena za danou položku bez DPH překročit tento cenový údaj; v opačném případě Zadavatel nebude schopen objednávku realizovat.

 

8 Prokázání kvalifikace

8.1. Základní způsobilost

8.1.1.                 Způsobilým není dodavatel, který:

 

a)     byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)     má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)     je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

8.1.2.     Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

8.1.3.     Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

 

8.1.4.     Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona (tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele) a vedoucí pobočky závodu.

 

8.1.5.     Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

 

a)    výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 8.1.1. písm. a) výzvy k podání nabídky. Výpis z evidence Rejstříků trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.

b)    potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 8.1.1. písm. b) výzvy k podání nabídky,

c)     písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani pro bod 8.1.1. písm. b) výzvy k podání nabídky,

d)    písemného čestného prohlášení pro bod 8.1.1. písm. c) výzvy k podání nabídky,

e)    potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení) pro bod 8.1.1. písm. d) výzvy k podání nabídky,

f)      výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, pro bod 8.1.1. písm. e) výzvy k podání nabídky.

 

8.1.6.     Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

 

8.1.7.     Zadavatel umožňuje nahrazení dokladů prokazující splnění základní způsobilost čestným prohlášením (vzor takovéhoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídky).

8.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 77 zákona)

 

Zadavatel dále požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení § 77 zákona předložením:

 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,  pokud je v ní zapsán,

 

 

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,

 

8.3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 79 odst. 2 písm. b) zákona)

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:

 

seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 500.000,-Kč bez DPH za obdobnou dodávku (bez DPH /zakázka/rok). Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka výpočetní techniky, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal formou čestného prohlášení výrobce, že je autorizovaným partnerem výrobce, jehož zboží nabízí.

 

8.4. Ekonomická kvalifikace

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele v rozsahu § 78 odst. 1 zákona s tím, že minimální roční obrat dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky za 3 bezprostředně předcházející účetní období před zahájením výběrového řízení dosahoval minimálně 500.000,- Kč v každém účetním období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

Dodavatel prokáže splnění ekonomické kvalifikace předložením:

 

a) výkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele (viz § 78 odst. 5 zákona), a současně

b) čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat určení výše ročního obratu dodavatele s ohledem na předmět této veřejné zakázky.

 

 

9 podmínky a požadavky na zpracování nabídky

9.1. Nabídka uchazeče

Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:

a)     nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky a části veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku, příp. všech částí veřejné zakázky, pokud uchazeč bude podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky tj.: „Dodávka výpočetní techniky – rámcová smlouva „

b)    označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;

c)     vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF,  pokud jde o dokumenty ve formátu XLS, DOC v podobě smluvní dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí této výzvy k podání nabídky, a které uchazeč vyplňuje, pak tyto dokumenty musí dále uchazeč předložit rovněž v takovémto formátu XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

 

9.2. Členění nabídky

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku, (oprávněnou osobou se rozumí osoba jednající na základě plné moci, příp. osoba jinak zmocněná jednat za uchazeče (statutární orgán právnické osoby).

b)   obsah nabídky,

c)   doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl.          8.1. této výzvy k podání nabídky,

d)   doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl.          8.2. této výzvy k podání nabídky,

e)   doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 8.3. této výzvy k podání nabídky,

f)    doklady prokazující splnění ekonomické způsobilosti dle požadavku čl. 8.4. této výzvy k podání nabídky ,

g)   nabídková cena uvedená v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídky a dále vyplněnou přílohu č. 1 rámcové smlouvy.

h)   vyplněná příloha č. 4 této výzvy

i)    podepsaný návrh rámcové smlouvy (viz příloha č. 2 této výzvy k podání nabídky), vč. doplněné přílohy č. 1,

j)    elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD/flash disk a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu.doc a vyplněné přílohy č. 5 ve formátu.xls.

 

 

 

10 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.            hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení bude rozhodující         celková součtová nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle přílohy č. 5, kde bude uvedena požadovaná specifikace. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

 

11 ostatní podmínky VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

11.1. Zadavatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky

 

11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnili podmínky stanovené zadavatelem či za podmínek  a způsobem dle zákona.

 

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u  třetích osob

 

11.4. Vyloučení variantních řešení

 

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.

11.5. Změna podmínek výzvy k podání nabídek

Zadavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění výzvy k podání nabídek či výběrových podmínek.

11.6. Uchazeč

Hovoří-li se v této výzvě k podání nabídky o dodavateli má se tím na mysli z povahy věci uchazeč.

11.7. Vysvětlení k této výzvě k podávání nabídek, doručování, komunikace mezi veřejným zadavatelem a uchazečem, informování o oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 98 zákona vyhrazuje právo, aby veškeré informace týkající se vysvětlení výběrových podmínek byly uveřejňovány pouze na profilu Zadavatele. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta tato výzva k podávání nabídek. Žádosti o vysvětlení by rovněž byly zveřejňovány na profilu Zadavatele, tj. na https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a oznámení o výběru dodavatele na svém profilu Zadavatele; v tom případě se obě tato oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu Zadavatele.

 

 

11.8. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

 

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.  Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou služby hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky

 

12 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

 

13 ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to za podmínek uvedených v § 127 zákona.

 

V Praze dne 22.2.2019

 

 

………………………………………………………….

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

 

Text výzvy: PDF

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter