Památky archeologické CVII (107), 2016

Památky archeologické CVII (107), 2016
 

CONTENT

Content of Památky archeologické CVII (107), 2016

.

ARTICLES

Jordanovská kultura na východě Čech / Die Jordanów-Kultur im Osten Böhmens
Milan Zápotocký
Památky archeologické CVII (107), 2016: 5-49

Časně eneolitické ohrazení ve Vliněvsi. Příspěvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Čechách / Frühäneolithisches Grabenwerk in Vliněves. Beitrag zum Charakter des Kontakts zwischen der Jordanów- und der Michelsberg-Kultur in Böhmen
Miroslav Dobeš — Petra Stránská — Roman Křivánek — Petr Limburský
Památky archeologické CVII (107), 2016: 51-115

Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném středověku. Mikulov – vstupní brána na území Moravy / The Development of the Moravian-Austrian Border in the Early Middle Ages. Mikulov – the Gate to Moravia
Adéla Balcárková — David Kalhous
Památky archeologické CVII (107), 2016: 117-180

Tzv. karantánské náušnice ve středním Podunají / Die „karantanischen“ Ohrringe im mittleren Donauraum
Šimon Ungerman
Památky archeologické CVII (107), 2016: 181-236

Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in Bilyar (Middle Volga Region, Russian Federation) / Středověká dílna alchymisty, klenotníka a skláře v Bilär (Střední Povolží, Ruská federace)
Svetlana Valiulina
Památky archeologické CVII (107), 2016: 237-278

Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách / The military gear of armed groups prior to the Hussite Revolution. An assemblage of military gear from Orlík Castle near Brandýs nad Orlicí in east Bohemia
David Vích — Petr Žákovský
Památky archeologické CVII (107), 2016: 279-351

Late Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava, ca. 1450–1550 / gotické a raně renesanční sklo z Bratislavy ca 1450–1550
Hedvika Sedláčková — Dana Rohanová — Branislav Lesák — Petra Šimončičová Koóšová
Památky archeologické CVII (107), 2016: 353-394

.

REVIEWS

Petr Šída, Gravettské osídlení v Lubné. Nálezy do roku 1960. Fontes Archaeologici Pragenses 42 (rev. Petr Škrdla), 395

Christine Neugebauer-Maresch — Eva Lenneis, Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 82 (rev. Marie Zápotocká), 396–399

Václav Furmánek /ed./ — Jozef Bátora — Rudolf Kujovský — Vladimír Mitáš — Ondrej Ožďáni — Jozef Vladár, Staré Slovensko 4. Doba bronzová (rev. Luboš Jiráň), 399–400

Andreas Sattler, Die Gräber der Aunjetitzer Kultur im Saalegebiet. Zum Totenritual auf Grundlage der älteren Befunde. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 267 (rev. Michal Ernée), 401–403

Janusz Czebreszuk — Johannes Müller /eds./, Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa — Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 13 (rev. Michal Ernée), 403–405

Michaela Zavadil, Monumenta: Studien zu mittel- und späthelladischen Gräbern in Messenien (rev. Denis Hakszer), 406–407

Marion Uckelmann, Die Schilde der Bronzezeit in Nord-, West- und Zentraleuropa. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung III, 4. Band (rev. Lubor Smejtek), 407–409

Julian Winiker, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IV, 19. Band (rev. Ondřej Chvojka), 410–411

Milan Stloukal — Jindra Nekvasil, Věčné tajemství Býčí skály. Průhledy, sv. 12 (rev. Antonín Přichystal), 412–415

Elena Miroššayová, Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v době halštatskej. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXIV (rev. Miloslav Chytráček), 415–417

Michael Doneus — Christian Gugl — Nives Doneus, Die Canabae von Carnuntum – Eine Modellstudie der Erforschung römischer Lagervorstädte. Von der Luftbildprospektion zur siedlungsarchäologischen Synthese. Der Römische Limes in Österreich, Heft 47 (rev. Eduard Droberjar), 417–419

Claudia Lang-Auinger, Architektonische Tonreliefs aus den Grabungen der Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Archäologische Forschungen 22. Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 442 (rev. Jiří Musil), 419–420

Slawen an der unteren Mittelelbe. Untersuchungen zur ländlichen Besiedlung, zum Burgenbau, zur Besiedlungsstruktur und zum Landschaftswandel. Beiträge zum Kolloquium vom 7. bis 9. April 2010 in Frankfurt a. M. Frühmittelarchäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer, Band 4 (rev. Luděk Kos), 420–422

Eva Černá — Peter Steppuhn /eds./, Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas. Seiffen/Erzgebirge 2012 (rev. Hedvika Sedláčková), 422–426

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter