výzva k podání nabídek

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Dodávka tonerů – rámcová smlouva.

(dále také jen jako „zakázka“ nebo „veřejná zakázka“)
 

Obsah:

 1. Informace o Zadavateli
 2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků Zadavatele, technické podmínky
 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky/otevírání obálek
 5. Místo plnění veřejné zakázky a předpokládaný termín zahájení plnění/realizace zakázky
 6. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
 7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
 8. Kvalifikace uchazečů
 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 10. Způsob hodnocení nabídky
 11. Ostatní podmínky výzvy
 12. Doručování, vysvětlení k výzvě, komunikace mezi Zadavatelem a uchazečem, oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 13. Zveřejňování
 14. Přílohy:

a)     Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – DOC

b)    Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy – DOCX

c)     Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – DOCX

d)    Příloha č. 4 – Technická specifikace a struktura nabídkové ceny – XLS

 

 

1 INFORMACE O ZADAVATELI

1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01  Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

(dále jen „Zadavatel“)

 

1.2. Kontaktní osoby

1.2.1. Zástupce Zadavatele ve výběrovém řízení

Zástupcem Zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením je:

 

1.2.1.1. Ve věcech právního rámce vedení řízení

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev.č. ČAK 15040

Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 04677111

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci Zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz

Telefon: +420 723807190

 

1.2.1.2. Ve věcech technických (především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky):

Ing. Čeněk Čišecký,

Vedoucí IT oddělení Zadavatele

E-mail: cisecky@arup.cas.cz

 

1.3. Právní rámec výběrového řízení

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“), a zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu zákonné úpravy na zakázky malého rozsahu, avšak s ohledem na ustanovení § 31 zákona výběr dodavatele na tuto veřejnou zakázku není realizován v režimu zadávacího řízení. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňuje Zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání obálek. Zadavatel upozorňuje na to, že přestože se v této výzvě k podání nabídky odkazuje na ustanovení zákona, není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, jak je uvedeno výše. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny a postupy.

 

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽADAVKŮ ZADAVATELE, TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky

2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského vybavení – tonerů včetně příslušenství, přičemž technická specifikace jednotlivých dodávek tvoří přílohu č. 4 této výzvy a vybraný dodavatel je povinen zachovat plnou funkčnost zařízení, pro které Zadavatel výrobek nakupuje. Provedení veřejné zakázky spočívá v úplném dodání veřejné zakázky, přičemž vlastní plnění bude realizováno na základě rámcové smlouvy, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 této výzvy, uzavřené se 2 uchazeči, jejichž nabídky budou podle stanovených hodnotících kritérií vybrány jako nejvýhodnější, a to na dobu 24 měsíců s obnovením soutěže, tj. analogicky postupem dle § 135 zákona. Zadavatel není povinen odebrat plnění uvedené v příloze č. 4 této výzvy v plném rozsahu. Z neodebraného plnění není Zadavatel dodavateli ničeho povinen.

 

2.1.2. Technické podmínky Zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy. Tuto přílohy uchazeč doplní o požadované údaje.

 

2.1.3. Pokud se ve výběrových podmínkách, zejména pak v technických podmínkách, vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které vedou ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky zboží či služby a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Ustanovení předchozího písmene se nepoužije v případě, kde Zadavatel z důvodu zachování kompatibility mezi jeho původními a nově pořizovanými materiály, výrobky a zařízeními uvádí konkrétní obchodní název, s nimiž musí být pořizované věci k provedení předmětu veřejné zakázky kompatibilní.

 

2.1.4. Zadavatel požaduje dodávku pouze originálního toneru. Všechny typy dodávaných materiálů nesmí být s datem výroby starším 12 měsíců ke dni objednání. Dodavatel je povine dodržovat.

 

2.1.5. Dodavatel je povinen zajistit zpětný odběr prázdných kazet a jejich recyklaci či ekologickou likvidaci.

2.2. Postup Zadavatele v rámci dílčího výběrového řízení (minitendr)

 

2.2.1. V obecné rovině budou minitendry, v jejichž rámci budou uskutečňovány dílčí veřejné zakázky, realizovány postupem analogicky dle § 135 takto:

a)     Písemná výzva k podání nabídky – obsahuje identifikační údaje Zadavatele, informace o předmětu dílčí veřejné zakázky a jeho technickou specifikaci, požadovaný počet kusů, termín a podmínky dodání. V případě zájmu zúčastnit se dílčího výběrového řízení (minitendru) bude dodavatel povinen předložit svou písemnou nabídku v termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídek.

b)    Nabídky písemné podobě – nabídky musí obsahovat nabízené zboží a nabídkovou cenu a další součásti požadované Zadavatelem ve výzvě k podání nabídky. Pokud účastník rámcové smlouvy v nabídce nabídl méně výhodné podmínky než ve výběrovém řízení na uzavření rámcové smlouvy, bude se na nabídku pohlížet jako by nebyla podána.

c)     Oznámení o výběru dodavatele – na základě provedeného hodnocení.

d)    Podepsání smlouvy (objednávka) – s vítězem dílčího výběrového řízení (minitendru).

 

2.2.2. Za písemnou formu je požadována i e-mailová komunikace na adresy uvedené v rámcové smlouvě.

 

2.3. Druh veřejné zakázky

 

2.3.1. Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky.

 

2.3.2. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu.

 

2.4. Kód předmětu veřejné zakázky

Název kódu CPV:

-       30000000-9 – Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

-      30100000-0 – Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek

-      30120000-6 – Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení

-      30125000-1 – Části a příslušenství fotokopírovacích strojů

 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.025.800,- Kč bez DPH a byla stanovena na základě předpokládaného objemu zakázek realizovaných na základě rámcové smlouvy, který vychází z údajů z minulých let. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

 

4 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

4.1.      Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu sídla Zadavatele uvedenou v této výzvě, tj. Letenská 4, 118 01  Praha 1, oddělení Technickohospodářská správa – ekonomické oddělení.

 

4.2.      Nabídka musí být Zadavateli doručena nejpozději do 20.2.2019 od 11 hod.

 

4.3.      Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek v sídle Zadavatele na výše uvedené adrese v zasedací místnosti OIZAK. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahují postupy určené zákonem, neumožňuje Zadavatel přítomnost zástupců uchazečů o zakázku na aktu otevírání nabídek.

5 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ/REALIZACE ZAKÁZKY

 

5.1.      Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je oddělení Technickohospodářská správa – ekonomické oddělení Zadavatele, nacházející se Zadavatele, adresa Zadavatele: Letenská 4, 118 01  Praha 1.

 

5.2.      Rámcová smlouva na dodávku tonerů bude uzavřena na dobu 24 měsíců od data uzavření rámcové smlouvy. V této lhůtě bude Zadavatel oprávněn zadávat vítěznému uchazeči, resp. uchazečům jednotlivé veřejné zakázky na plnění dílčích dodávek za podmínek specifikovaných v rámcové smlouvě a jejích přílohách, a to vždy na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzením této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.

 

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu rámcové smlouvy v rozsahu požadovaném touto výzvou. Uchazeč je povinen tyto podmínky Zadavatele zcela respektovat. Návrh rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, tj. osobou jednající na základě plné moci nebo osobou jinak zmocněnou jednat za uchazeče (statutární orgán právnické osoby) (dále jen „oprávněná osoba uchazeče“), případně více oprávněnými osobami uchazeče.

 

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1.      Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

 

7.2.      Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v příloze č. 4 této výzvy.

 

7.3.      Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění předmětu této veřejné zakázky při předpokládaném počtu kusů pro potřeby hodnocení uvedená v příloze č. 4 této výzvy.

 

7.4.      Nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena částkou v české měně, a to v souladu s uvedenými požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu do přílohy č. 4 této výzvy.

 

7.5.      Nabídková cena bude v příloze č. 1 rámcové smlouvy stanovena absolutní částkou v české měně takto:

-      nabídková cena bez DPH/s DPH za každou položku,

-      nabídková cena bez DPH/s DPH celkem za všechny položky při Zadavatelem uvedeném předpokládaném počtu odebraných kusů (pro účely hodnocení).

 

7.6.      Reálně uskutečněný rozsah nákupů jednotlivých položek bude vždy vycházet z aktuálních potřeb Zadavatele v průběhu realizace smlouvy dle podmínek rámcové smlouvy. Případný nesoulad v součtech jednotlivých položek, příp. rozpor s nabídkovou cenou, je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

 

7.7.      Celková nabídková cena veřejné zakázky musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouží příloha 5 této výzvy s názvem „Struktura nabídkové ceny

 

7.8.      Zadavatel upozorňuje, že u položek, které mají vyplněn cenový údaj ve sloupci „Maximální předpokládaná cena v Kč“, nesmí nabídková cena za danou položku bez DPH překročit tento cenový údaj; v opačném případě Zadavatel nebude schopen objednávku realizovat.

 

8 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Uchazeč je povinen v souladu s ustanoveními § 73 a násl. zákona prokázat splnění kvalifikace.

8.1.    Základní způsobilost

8.1.1. Základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona splňuje uchazeč:

e)     který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

f)     který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče,

g)    který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h)    který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i)      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

 

8.1.2. Uchazeč prokáže splnění základní způsobilost předložením následujících dokladů:

a)     výpis z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k podmínce dle čl. 8.1.1. písm. a)) a to i z rejstříku právnických osob (pokud je uchazeč právnickou osobou), jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu;

b)    potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu k podmínce dle odst. 8.1.1. písm. c))

c)     potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (ve vztahu k podmínce dle čl. 8.1.1. písm. e)),

d)    čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou či oprávněnými osobami uchazeče (ve vztahu k podmínce dle čl. 8.1.1. písm. b), písm. c) ve vztahu ke spotřební dani a čl. 8.1.1. písm. d)).

 

8.1.3. Zadavatel umožňuje nahrazení dokladů prokazující splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy).

 

8.2.    Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 

8.3.    Technická kvalifikace

8.3.1. Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru – dodávky tonerů a jiných kancelářských potřeb, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, ve finančním objemu min. 500.000,- Kč bez DPH za jednotlivou zakázku (dále jen „Seznam“).

8.3.2. Přílohou Seznamu musí být prohlášení uchazeče o provedení zakázek uvedených v seznamu zakázek s příslušným popisem takovýchto zakázek tak, aby bylo zřejmé, že tyto zakázky byly obdobného charakteru, jako je povaha veřejné zakázky.

8.3.3. Seznam musí dále obsahovat tyto údaje:

a)     označení objednatele,

b)    název zakázky,

c)     rozsah předmětu dodávky,

d)    datum plnění.

 

 

8.4.    Ekonomická způsobilost

8.1.1.  Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dodavatele v rozsahu § 78 odst. 1 zákona s tím, že minimální roční obrat dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky za 3 bezprostředně předcházející účetní období před zahájením výběrového řízení dosahoval minimálně 1000.000,- Kč v každém účetním období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

8.1.2.  Dodavatel prokáže splnění ekonomické kvalifikace předložením:

a)     výkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele (viz § 78 odst. 5 zákona), a současně

b)    čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat určení výše ročního obratu dodavatele s ohledem na předmět této veřejné zakázky.

8.5.    Obecné informace k dokladům požadovaným k prokázání způsobilosti/kvalifikace

8.5.1. Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Doklady prokazující splnění základních a profesní způsobilosti nesmějí být k poslednímu dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

8.5.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud Zadavatel ve výběrových podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

8.5.3. Uchazeč může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

9 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1.    Nabídka uchazeče

9.1.1. Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:

a)     nadepsána: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „Dodávka tonerů – rámcová smlouva“;

b)    označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive podpisem oprávněné osoby či oprávněných osob uchazeče;

c)     vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

 

9.1.2. Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF, pokud jde o dokumenty ve formátu XLS, DOC, které jsou součástí této výzvy, a které uchazeč vyplňuje, pak tyto dokumenty musí dále uchazeč předložit v takovémto formátu XLS, DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán oprávněnou osobou či oprávněnými osobami uchazeče.

 

9.1.3. Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

 

9.1.4. Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje Zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem oprávněné osoby uchazeče a otiskem razítka uchazeče. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

 

9.2.    Členění nabídky

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

a)     krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby či oprávněných osob uchazeče, a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku (vzor viz příloha č. 1 této výzvy),

b)    obsah nabídky,

c)     doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle požadavku čl. 8.1. této výzvy,

d)    doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle požadavku čl. 8.2. této výzvy,

e)     doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle požadavku čl. 8.3. této výzvy,

f)     doklady prokazující splnění ekonomické kvalifikace dle požadavku čl. 8.4. této výzvy,

g)    nabídková cena uvedená v příloze č. 4 této výzvy,

h)    podepsaný návrh rámcové smlouvy (viz příloha č. 2 této výzvy) a dále vyplněná příloha č. 1 rámcové smlouvy,

i)      elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD/flash disk a vyplněné znění návrhu rámcové smlouvy ve formátu .doc a vyplněná příloha č. 4 této výzvy ve formátu .xls.

 

10 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

10.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

10.2. Pro hodnocení bude rozhodující celková součtová nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle přílohy č. 4 této výzvy. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

11 OSTATNÍ PODMÍNKY VÝZVY

11.1.   Zadavatel nepožaduje předložení seznamu subdodavatelů.

 

11.2.   Zadavatel nepřipouští náhradu pro uchazeče ani jiné subjekty za zpracování a podání nabídky.

 

11.3.   Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění výzvy, nebo z vlastního podnětu.

 

11.4.   Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné doplnění.

 

11.5.   Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky a dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této výzvě.

 

11.6.   Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení. Rovněž si Zadavatel vyhrazuje právo neuvádět uchazečům důvody zrušení výběrového řízení.

 

11.7.   Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

 

11.8.   Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnily podmínky stanovené Zadavatelem či za podmínek a způsobem dle zákona.

 

11.9.   Hovoří-li se v této výzvě o dodavateli, má se tím na mysli z povahy věci uchazeč.

 

11.10.   Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.  Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou dodávky hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.

 

12 DORUČOVÁNÍ, VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ, KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM, oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

12.1. Doručování

 

Doručování písemností v listinné podobě Zadavateli se provádí na adresu Zadavatele, tj. Letenská 4, 118 01 Praha 1.

12.2. Vysvětlení k výzvě

12.2.1.  Uchazeči jsou oprávněni vznést písemnou žádost o vysvětlení k podmínkám výběrového řízení. Požadavky Zadavatele na podání žádosti o vysvětlení k podmínkám výběrového řízení, jakož i způsob jejího vyřízení se řídí podmínkami této výzvy.

 

12.2.2.  Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí výše uvedené. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti na e-mail uvedený u právního zástupce Zadavatele.

 

12.2.3.  V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, respektive jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.

 

12.2.4.  Zadavatel si v souladu s ustanovením § 98 zákona vyhrazuje právo, aby odpovědi na dotazy bez uvedení identifikace uchazeče a veškeré informace týkající se vysvětlení výběrových podmínek byly uveřejňovány pouze na profilu Zadavatele, tj. na internetové adrese: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b.

 

12.3. Oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a oznámení o výběru dodavatele pouze na svém profilu; v tomto případě se obě tato oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu Zadavatele.

 

 

12.4. Vysvětlení nabídky

 

12.4.1.  V  případě nejasností v nabídce uchazeče jsou Zadavatel a hodnotící komise oprávněni písemně (v listinné podobě nebo e-mailem) požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlení nepodá ve lhůtě stanovené v této žádosti, nebo pokud vysvětlení nebude dostatečné.

 

12.4.2.  Obdobně bude postupováno v případě, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

 

13 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že Zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14 ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to za podmínek uvedených v § 127 zákona, nebo i bez uvedení důvodu.

 

V Praze dne 4.2.2019

 

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

Výzva k podávání nabídek (PDF)

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter