Záchranný archeologický výzkum na staveništi rodinných domů v Mikulovicích – poloha „V loučkách“ (okr. Pardubice)

Pardubice/Praha: Archeologové Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea v Chrudimi a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pokračovali v roce 2008 v záchranném výzkumu předcházejícím výstavbu rodinných domů v obci Mikulovice (okr. Pardubice). Mikulovice byly známy jako polykulturní archeologická lokalita již od 19. století, ale až díky předstihovému záchrannému výzkumu se ukázalo, že se jedná o velmi významnou památku pravěku Čech. Proto byl podán MK ČR návrh na prohlášení této archeologické lokality kulturní památkou ČR, což se také stalo. Na počátku února 2009 byla památková ochrana k lítosti archeologů zrušena.

Záchranný archeologický výzkum v Mikulovicích na Pardubicku probíhal po celý rok 2008. Po vybudování inženýrských sítí a komunikací se přesunul na parcely jednotlivých stavebníků. V červnu byla tato lokalita zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Na výzkumu se zde podílely tři instituce, Východočeské muzeum v Pardubicích, Regionální muzeum v Chrudimi a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.. Prozkoumáno bylo celkem 11 stavenišť rodinných domů a drobnějších doprovodných staveb.

Mikulovice jsou polykulturní lokalitou s doloženými doklady osídlení z mnoha pravěkých období. Přesto se podařilo získat nálezy dalších pravěkých kultur. Nejčetnější náleží kultuře únětické (2-1,5 tisíce př.n.l) ze starší doby bronzové. Postupně se objevily části domů, dochované v podobě základových žlabů a kůlových jamek. V jejich bezprostředním sousedství se nacházely kostrové hroby téže kultury. Nově byly zjištěny nálezy kultury lužické z mladší doby bronzové (1,3 – 1 tisíc př.n.l.), zastoupené zejména rozměrnými zásobními nádobami. Překvapením je zachycení žárových jámových hrobů z doby římské (0 – 400 n.l.), které jsou zajímavým protějškem soudobého sídliště s nálezy importů z území Římské říše (červená keramika typu terra sigillata).

Přes záchrannými výzkumy potvrzený význam této lokality pro poznání pravěkého osídlení nejen v Pardubickém kraji Ministerstvo kultury ČR na počátku února 2009 zrušilo památkovou ochranu této unikátní lokality. Vyšlo tak vstříc individuálním zájmům jednotlivých stavebníků. Zrušení ochrany postihlo také pozemky, které nejsou dosud rozděleny na stavební parcely. Vzhledem k nadregionálnímu významu lokality podají archeologové návrh na nové prohlášení dosud nezastavěných pozemků za kulturní památku ČR. Cílem tohoto kroku je vytvoření podmínek pro zachování archeologických nemovitých a movitých nálezů v původním uložení. Archeologické lokality totiž tvoří součást historické kulturní krajiny naší země a jako takové by alespoň v některých případech měly být předány také dalším generacím.

Obr. 1: Mikulovice (okr. Pardubice), celkový pohled na polohu V Loučkách (foto ArÚ).

Obr. 2: Mikulovice (okr. Pardubice), staveniště rodinného domu se základovým žlabem, domu kultury únětické (foto ArÚ).

Obr. 3: Mikulovice (okr. Pardubice), kostrový hrob kultury únětické (foto ArÚ).

Obr. 4: Mikulovice (okr. Pardubice), preparace kostry lidského jedince v sídlištní jámě únětické kultury (foto ArÚ).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter