vyhlášení poptávkového řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem venkovní plochy k reklamní inzerci.

.

Text výzvy:

.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel
(dále jen „ARUP“ nebo také jen jako „Pronajímatel“)

vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem venkovní plochy s názvem

PRONÁJEM VENKOVNÍ PLOCHY K REKLAMNÍ INZERCI
(dále také jen jako „zakázka“)

.

Obsah:

1. Informace o pronajímateli
2. Předmět poptávkového řízení
3. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
4. Lhůta a místo plnění
5. Obchodní podmínky
6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
7. Kvalifikace uchazeče
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
9. Způsob hodnocení nabídky
10. Ostatní podmínky
11. Zveřejňování
12. Zrušení výběrového řízení
13. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Předmět poptávaného řízení – Příloha 1 (PDF), Příloha 1.1 (PDF)
b) Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – DOCX

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Vysvětlení k výběrovým podmínkám: PDF (soubor 1)

Vysvětlení k výběrovým podmínkám: PDF (soubor 2)

POKRAČOVÁNÍ TEXTU VÝZVY:

1 INFORMACE O PRONAJÍMATELI

1.1. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912,
Zastoupen: Mgr. Jan Mařík, Ph.D. ředitel

1.2. Kontaktní osoby

1.2.1. Zástupce Pronajímatele v poptávkovém řízení

Zástupcem Pronajímatele při výkonu práv a povinností souvisejících s poptávkovým řízením je

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040,
Společník a jednatel Biem a Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 04677111, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
E-mail: elektronické doručování ve vztahu k zástupci Pronajímatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz
Telefon: +420 723807190,

2 PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

2.1. Předmětem poptávkového řízení je výběr nájemce pro využívání plochy ARUP v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky na pronájem venkovní plochy, a to za podmínek stanovených touto výzvou a příslušnou nájemní smlouvou.

3 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

3.1. Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou nebo osobně na adresu Pronajímatele, tj. na adrese Letenská 4, 118 01 Praha 1 nejpozději do 30.11.2018 do 10. hod., a to na oddělení Technickohospodářská správa – ekonomické oddělení.

4 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

Vlastní zajištění pronájmu venkovní plochy bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na pronájem venkovní plochy, a to ve lhůtách a za podmínek dle předmětné smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu neurčitou.

Místo zajištění plnění pronájmu je rovněž specifikováno v příloze č. 1 této výzvy.

5 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy v rozsahu požadovaném tímto oznámením. Uchazeč je povinen tyto podmínky Pronajímatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jakékoliv jiné změny či doplnění návrhu smlouvy budou brány jako porušení podmínek poptávkového řízení a uchazeč může být z tohoto důvodu z poptávkového řízení vyloučen. Návrh smlouvy bude závazný po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

6 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Nabídková cena musí být konečná, tj. musí obsahovat veškeré úkony související s řádnou realizací plnění. Nabídková cena je stanovena jako roční výše nájemného, kterou uchazeč doplní do čl. 3.1. návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

7 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Uchazeč je povinen prokázat následující kvalifikační požadavky

7.1. Základní kvalifikační požadavky

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby;

b) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základních způsobilosti předložením následujících dokumentů:

a) výpis z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k podmínce dle čl. 7.1. písm. a)) a to i z rejstříku právnických osob (pokud je uchazeč právnickou osobou), jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu k podmínce dle odst. 7.1. písm. c))
c) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (ve vztahu k podmínce dle čl. 7.1. písm. e)),
d) čestné prohlášení podepsané osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (ve vztahu k podmínce dle čl. 7.1. písm. b), písm. c) ve vztahu ke spotřební dani a čl. 7.1. písm. d)).

7.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Pronajímatel dále požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu poptávaného řízení, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,

7.3. Technické kvalifikační předpoklady

1. Pronajímatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:

seznamu minimálně 3 významných služeb obdobného charakteru realizovaných kontinuálně dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu min. 500.000,-Kč s DPH za obdobnou službu (s DPH /zakázka/rok), přičemž tyto služby musely být zajišťovány v oblasti památkové rezervaci.100 m.

2. Přílohou seznamu musí rovněž být osvědčení objednatele o provedení zakázek uvedených v seznamu zakázek s příslušným popisem takovýchto zakázek tak, aby bylo zřejmé, že tyto zakázky byly obdobného charakteru, jako je povaha veřejné zakázky.

3. Seznam musí dále obsahovat tyto údaje:
a) označení objednatele,
b) název zakázky,
c) rozsah předmětu plnění,
d) datum plnění.

7.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomické kvalifikace prokáže účastník, který doloží, že výše ročního obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahovala 3 mil. Kč během 3 bezprostředně předcházejících účetních období, jestliže účastník vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

7.5. Pojištění

Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude písemně vyzván k uzavření smlouvy a k doložení pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek stanovených ve smlouvě a jejích přílohách. Doložení pojistné smlouvy je podmínkou uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ze strany pronajímatele.

8 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1. Nabídka uchazeče
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem předmětu poptávkového řízení tj.: „PRONÁJEM VENKOVNÍ PLOCHY K REKLAMNÍ INZERCI “
b) označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD nebo flash disk). Pronajímatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pronajímatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Originální vyhotovení nabídky musí být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje Pronajímatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

8.2. Členění nabídky
Pronajímatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče,
b) obsah nabídky,
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 7.1. této výzvy,
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 7.2. této výzvy,
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle požadavku čl. 7.3. této výzvy,
f) doklady prokazující splnění ekonomických a kvalifikačních předpokladů dle čl. 7.4. této výzvy,
g) nabídková cena uvedená v čl. III nájemní smlouvy této výzvy.
h) podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 2 této výzvy),
i) elektronická forma nabídky ve formátu pdf – přiložené CD nebo flash disk a vyplněné znění návrhu smlouvy ve formátu.doc

9 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

9.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v podobě nejnižšího ročního nájemného. Uchazeč doplní výši ročního nájemného do čl. III návrhu smlouvy.

10 OSTATNÍ PODMÍNKY

10.1. Pronajímatel nepřipouští náhradu za zpracování a podání nabídky.

10.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, pokud nesplnili podmínky stanovené ARUP

10.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

10.4. Vyloučení variantních řešení
Pronajímatel vylučuje variantní řešení nabídky.
10.5. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou
Pronajímatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 120 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek.
10.6. Změna podmínek výzvy
Pronajímatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změnu nebo úpravu podmínek stanovených touto výzvou, a to buď na základě žádosti uchazeče o vyjasnění oznámení či podmínek poptávkového řízení.
10.7. Vysvětlení k oznámení, doručování, komunikace mezi ARUP a uchazečem, informování o oznámení o vyloučení uchazeče z poptávaného řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

10.7.1. Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené. ARUP doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o vysvětlení na uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce ARUP. Vysvětlení by rovněž byly zveřejňovány na profilu zadavatele, tj. na https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/059e5aea-96c1-46e1-a658-884d32bc2e3b

10.7.2. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby.

10.7.3. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na e- mailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly.

10.7.4. V případě nejasností v nabídce uchazeče je ARUP oprávněn požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč bude vyloučen, pokud vysvětlení nepodá ve stanovené lhůtě, popř. vysvětlení nebude dostatečné.

10.7.5. Pronajímatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka poptávkového řízení a Oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

11 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že Pronajímatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude poptávkové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

12 ZRUŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Pronajímatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez uvedení důvodu.

V Praze dne 11.11.2018

……………………………………………………………………..
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

Text výzvy: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter