přednáška Mgr. E. Chodějovské, 4.12.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Evy Chodějovské, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně): „Plány Prahy raného novověku jako topografický pramen?“ Přednáška se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 of 14:00 v knihovně Archeologického ústavu.

Anotace:
„Předfotografické“, tedy raně novověké vizuální reprezentace Prahy jako celku, stejně jako jiných měst, byly pořizovány z různých úhlů pohledu. Podle nich definuje zejména italské a německé bádání v rámci ikonografie měst kategorie portrétu města (C. De Seta). Velkým přínosem ikonografie měst jako široce pojaté disciplíny zabývající se studiem „potrétu města“ (rittrato di città, portrait of the city) je fakt, že překlenuje tradiční dělení na veduty (spadající do oblasti dějin umění) a plány (předmět studia historické kartografie). Zvolená forma – půdorys nebo šikmý pohled – nemusela nutně odpovídat dnešním zvyklostem a pravidlům, kdy jsou pragmatické „obrazy města“ – kartografické dokumenty (plány, sloužící praktické či přímo úřední potřebě) prováděny zpravidla v půdorysu a umělecká zpodobnění v šikmém pohledu. Podoba konkrétní vizuální reprezentace je ovlivněna dobou vzniku, užitou technikou, schopnostmi autora a v neposlední řadě účelem pořízení a osobou objednavatele/zadavatele. Smyslem vzniku konkrétního „portrétu“ města nemuselo být vždy topograficky přesné zachycení dokumentované reality, které je ovšem historiky, archeology a dalšími badateli od historických pramenů ikonografických nejčastěji požadováno…

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter