CENA JANA RULFA

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 10. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie

Podmínky přihlášení:
Soutěž je určena mladým autorům. Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor či instituce. Jedna instituce smí do soutěže přihlásit maximálně pět prací v každé kategorii (tj. max. 5 publikací či disertačních prací, 5 diplomových a 5 bakalářských prací).

Práce musí splňovat následující kritéria:
• jde o původní teoretickou práci z oboru archeologie;
• práce byla publikována nebo dokončena v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2019;
• práce s průvodním dopisem obsahujícím souhlas autora/autorů se zařazením do soutěže bude doručena v jedné tištěné kopii (publikace, separát, rukopis) do Archeologického ústavu v Praze nejpozději do 31. 1. 2019;
• autor dosáhl k 31. 1. 2019 nejvýše 36 let a je občanem státu EU. Pokud má práce více než jednoho autora, platí tato podmínka pro všechny autory.

Práce vyhovující výše uvedeným podmínkám budou posouzeny hodnotitelskou komisí jmenovanou ad hoc ředitelem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Při hodnocení bude přihlédnuto především k přínosu práce pro obor, originalitě řešení problému a metodologické vyspělosti postupu. Komise stanoví pořadí prací; první tři práce budou oceněny. Kromě toho budou vybrány a oceněny tři nejlepší práce ze skupiny bakalářských a magisterských prací.

Nejlepší práce v soutěži o Cenu Jana Rulfa bude odměněna částkou 17 000,- Kč, práce na druhém místě částkou 12 000,- Kč, na třetím místě 8 000,- Kč. Tři nejlepší bakalářské a/nebo magisterské práce budou oceněny 7 000, 5 000 a 3 000,- Kč. Hodnotitelská komise může na-vrhnout rozdělení odměny mezi více prací nebo neobsazení určitého místa v pořadí.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Archeologického ústavu. Hodnotitelská komise doporučí vybrané práce k přednostní publikaci v periodikách Archeologického ústavu v Praze. Předložené publikace i rukopisy budou autorům po skončení soutěže vráceny.

Návrhy na zařazení do soutěže s jednou kopií práce (publikace nebo rukopis) doručte laskavě do uvedeného termínu na adresu:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i.
Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1
e-mail: marik@arup.cas.cz

Vypsání ceny: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter