Projekt „APOSTOLUS 2018“

Ve dnech 1. až 8. září 2018 podnikli pracovníci pražského Archeologického ústavu AV ČR již třetí cestu do Republiky Arménie, kde na základě spolupráce s Ústavem archeologie a etnografie Národní akademie věd Republiky Arménie pokračovali v tzv. nedestruktivním průzkumu vybraných lokalit. Kromě geofyzikálního měření byla nově prováděna dokumentace nalezišť z dronu a metodou laserového skenování.

„Velká pozornost byla věnována zejména lokalitě Lernagog, kde byl geofyzikálními metodami ověřován rozsah naleziště z období počátků arménského neolitu (8. tis. př. n. l.) a trojrozměrně dokumentována jeskyně s nálezy z období středního a mladého paleolitu a ze středověku. Na lokalitě Ghaniyan Blur byly zase geofyzikálně zpřesněny poznatky o pravoúhlých strukturách (stavbách?) nejspíše pravěkého stáří, které byly poprvé detekovány již v roce 2016. Naleziště bylo zdokumentováno z dronu“, uvádí Jan Frolík, vedoucí expedice. Další posun poznání této bohaté polykulturní lokality je podle něj možný pouze formou archeologické sondáže.

Orientační geofyzikální měření a 3D dokumentace proběhla v pevnosti Dashtadem (9. až 18. století). Pozornost zde přitahuje především okolní krajina s početnými kamennými strukturami z několika časových období. Nejstarší z nich náleží do pravěku, mladší do několika period středověkých. Společně s archeology z Ústavu archeologie a etnografie byly dokumentovány kamenné struktury (období chalkolitu) a kamenné stavby (helénskořímské období) na dvou nalezištích v lokalitě Mastara. Záchranný archeologický výzkum probíhá na staveništi dálnice, která propojí východní a západní Arménii. Provedena byla také dokumentace kostela sv. Jana Křtitele v téže lokalitě jako podklad pro přípravu 3D modelu této významné památky ze 7. století.

Navštíveny byly i další lokality, mezi nimiž vyniká přehrada Aparan, jejíž kolísající hladina poškozuje větší počet archeologických nalezišť. „Vytipována byla místa vhodná pro budoucí geofyzikální měření a 3D dokumentaci.“, doplňuje Jan Frolík.

Akce proběhla ve spolupráci se společnostmi G IMPULS, spol. s r. o. a GEO.CZ. Expedice se uskutečnila díky finanční podpoře společností Chironium s. r. o. a České štěrkopísky spol. s r. o.

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Frolík, CSc.; tel. 723 437 157; e-mail: frolik@arup.cas.cz

Obr. 1. Lernagog. Jeskyně s paleolitickými a středověkými nálezy. Foto ARÚ Praha.
Obr. 2. Ghaniyan Blur. Kamenná konstrukce pravěkého hrobu. Centrální hrob obklopený kamenným věncem. Foto ARÚ Praha.
Obr. 3. Dashtadem. Zaniklá pravěká a středověká krajina v okolí pevnosti (u levého okraje). Foto ARÚ Praha.
Obr. 4. Dashtadem. Pravěká (?) kamenná konstrukce. Foto ARÚ Praha.
Obr. 5. Mastara, lokalita z helénsko-římského období z dronu. Foto ARÚ Praha.
Obr. 6. Mastara, kostel sv. Jana Křtitele ze 7. století. Foto ARÚ Praha.
Obr. 7. Mastara, český tým na nalezišti z helénsko-římského období. Foto ARÚ Praha.

Tisková zpráva: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter