Archeologický výzkum silnice I/16 Slaný – Velvary

V letních měsících letošního roku byl ve spolupráci s Českou společností archeologickou, o. p. s., zahájen záchranný archeologický výzkum, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. V součinnosti se stavební společností STRABAG probíhají na vybraných místech skrývky ornice, bezprostředně následovány terénním výzkumem a dokumentačními pracemi.

Mezi prvními byl pro stavbu uvolněn úsek na 1,6 – 1,9 km, kde bylo objeveno a prozkoumáno pravěké pohřebiště z období únětické kultury (starší doba bronzová; 2300 – 1600 př. n. l.). „Mimo jiné bylo prozkoumáno pět hrobů s kosterními pozůstatky dospělých jedinců a tři dětské hroby. V rámci výbavy jednoho z bohatších hrobů byly například nalezeny zbytky bronzového kopí a nátepní destička, součást výbavy lukostřelce“, uvádí hlavní vedoucí výzkumu Drahomíra Malyková z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Vedle hrobů s kosterními pozůstatky se podle D. Malykové podařilo prozkoumat též o něco mladší hroby se žárovými pohřby, z nichž některé byly uloženy v urně (tzv. popelnici). Jeden ze žárových hrobů byl vybaven přeslenem, původně součástí vřetena pro spřádání nití.

Zahájení vlastního výzkumu předcházela náročná přípravná fáze nedestruktivního výzkumu, která zahrnovala rešerše archivních pramenů, povrchové sběry a také geofyzikální prospekci, založenou na měření geomagnetických anomálií a dalších fyzikálních vlastností podpovrchových vrstev. Na základě takto získaných informací bylo možné dopředu určit místa s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických situací. Přednostně prozkoumané úseky trasy jsou po dohodě se stavební společností co nejrychleji uvolňovány pro stavební práce.

Kontakt: Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. (vedoucí výzkumu); tel.: 737 977 798; e-mail: malykova@arup.cas.cz

Znění tiskové zprávy:PDF

Obr. 1

Obr. 1. Kosterní pozůstatky z období starší doby bronzové (2300 – 1600 př. n. l.). ARÚ Praha

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter