Oznámení o zahájení výběrového řízení – AMČR

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje zahájení výběrového řízení veřejnou zakázku s názvem
Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

a

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.

se sídlem Čechyňská 363/19 602 00 Brno

IČ: 68081758

Zastoupen: PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem

vyhlašují výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem

Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje

(dále také jen jako „veřejná zakázka“ nebo také jako „Aplikace“)

 


Obsah oznámení o zahájení výběrového řízení:

 1. Informace o zadavateli
 2. Vymezení předmětu a rozsahu veřejné zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky
 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 4. Místo plnění veřejné zakázky
 5. Předpokládaný termín zahájení/realizace veřejné zakázky
 6. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
 7. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky
 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
 9. Prokázání kvalifikačních předpokladů
 10. Požadavky na výstup nabídky – vlastní návrh převzetí, správy a rozvoje aplikace
 11. Obsah nabídky
 12. Členění nabídky
 13. Jazyk nabídky
 14. Hodnocení uchazečů
 15. Náklady účasti
 16. Ostatní podmínky
 17. Zveřejňování
 18. Zrušení výběrového řízení
 19. Přílohy:

a)     Příloha č. 1 – Krycí list nabídky: DOC

b)    Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace: DOC

c)     Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech: DOC

d)    Příloha č. 4 – Technická specifikace Aplikace: DOCX

e)     Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti: DOC

f)     Příloha č. 6 – Struktura nabídkové ceny: DOCX

g)    Příloha č. 7 – Popis správy a rozvoje Aplikace: DOC

 

 

 1. 1. INFORMACE O zadavatelI

1.1.  ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912,

Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

 

a

 

1.2. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.

se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

IČ: 68081758

Zastoupen: PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem

 

(dále a společně jen „Zadavatel“)

 

Veřejná zakázka je zadávána sdružením zadavatelů na základě smlouvy o sdružení, přičemž za sdružení je oprávněn jednat ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

 

1.3.  Kontaktní osoby

1.3.1.     Kontaktní osoba pro věci technické

 

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou (především pokud jde o doplňující dotazy technického rázu k předmětu zakázky) je:

 

Mgr. David Novák, Ph.D., správce Archeologické mapy ČR

tel: +420 775200064

email: novak@arup.cas.cz

 

1.3.2.     Ve věcech právního rámce vedení výběrového řízení:

Mgr. Tomáš Biem, advokát, ev. ČAK: 15040, IČ: 01821644, se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 00

Email: elektronické doručování ve vztahu k zástupci zadavatele bude dále směřováno na e-mail: biem@bsak.cz a v kopii na schybal@bsak.cz

Telefon: +420 723807190, +420 777936467

1.4.  Právní rámec výběrového řízení

1.4.1.     Výběr dodavatele na veřejnou zakázku se neřídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nejedná se tak o zadávací řízení. Větou první tohoto odstavce není nijak dotčen požadavek zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů.

 

1.4.2.     Výběrové řízení není výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže podle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

1.4.3.     Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu Archeologický informační systém ČR, registrační číslo projektu LM2015080, MŠMT ČR – program Velké výzkumné infrastruktury (dále jen „Projekt„).

 1. 2. Vymezení předmětu zakázky, požadavků zadavatele, technické podmínky, právní rámec výběrového řízení

2.1. Předmět zakázky

 

2.1.1.     Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb správy a rozvoje Aplikace specifikovaných v příloze č. 7 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení. Vlastní popis stávající Aplikace je uveden v příloze č. 4 tohoto oznámení.

 

2.1.2.     Cílem veřejné zakázky je zajištění řádného chodu Aplikace nezbytného pro plnění předmětu činnosti Zadavatele, a to právě prostřednictvím služeb správy a rozvoje Aplikace dle požadavků a potřeb Zadavatele.

 

2.1.3.     Zadavatel jako veřejná výzkumná instituce požaduje, aby uchazeč zcela splnil technický rozsah veřejné zakázky, která zohledňuje požadavky Zadavatele na jeho činnost, v opačném případě může být jeho případná nabídka shledána jako nezpůsobilá a může být vyloučena.

 

2.1.4.     Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech tohoto oznámení vymezují požadavky zadavatele na předmět a plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat v požadovaném rozsahu. V případě, že výběrové podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, nebo patenty, ochranné známky a označení původu, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu, resp. požadavky Zadavatele na správu a rozvoj Aplikace.

 

2.2. Druh Zakázky

2.2.1.     Poptávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby.

 

2.2.2.     Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu.

 

 1. 3. Předpokládaná hodnota zakázky

 

3.1.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.800.000,- Kč bez DPH. Uchazeč nesmí předložit nabídkovou cenu ve výši převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, v opačném případě by byla takováto nabídka shledána jako nehodnotitelná a byla by vyloučena.

 

 

 

 

 

 1. 4. Místo plnění zakázky

 

4.1.  Místem plnění, resp. dodání veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Letenská 123/4, 118 01, Praha 1.

 1. 5. Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace Zakázky

5.1.  Plnění veřejné zakázky bude realizováno od 1. 6. 2018, a to ve lhůtách a za podmínek dle smluvní dokumentace.

 

5.2.  Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné smlouvy na zajištění služeb správy a rozvoje s tím, že vlastní doba plnění veřejné zakázky činí 4 roky. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je následující:

Termín zahájení plnění:                                      1. 6. 2018

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 1. 5. 2018

Předpokládaný termín ukončení plnění:           31. 5. 2022

 

 1. 6. Lhůta a místo pro předkládání nabídky/OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

6.1.  Nabídku uchazeče je možné podat doporučeně poštou na adresu zadavatele Letenská 4, 118 01, Praha 1 nebo osobně nejpozději do 23. 4. 2018 do 13 hodin, a to na oddělení Technickohospodářské správy – ekonomické oddělení.

 

6.2.  Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v budově Letenská 123/4, 118 01, Praha 1, v zasedací místnosti OIZAK. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, příp. dalším prokazatelným způsobem (např. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud by se jednalo o osobu, která je statutárním orgánem uchazeče).

 

 1. 7. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky

 

7.1.  Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy v rozsahu požadovaném tímto oznámením. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

 

 1. 8. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

 

8.1.  Zadavatel požaduje, aby uchazeč kompletně vyplnil tabulky obsažené v příloze č. 6 tohoto oznámení.

8.2.  Tytéž dílčí ceny, které bude uchazeč doplňovat do předmětné tabulky, je dále (ve shodné výši jako do této tabulky) povinen doplnit do těla smlouvy jako přílohu č. 4 smlouvy. Údaj dle posledního řádku souhrnné cenové tabulky obsažené v příloze č. 6 tohoto oznámení ohledně služeb ceny správy a rozvoje bude tvořit celkovou nabídkovou cenu, která bude předmětem hodnocení.

 

8.3.  Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky, vč. převzetí stávající Aplikace ke správě. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, služby, poplatky a náklady uchazeče nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění včetně přiměřeného zisku, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k otázce, zdali nabídková cena některého z uchazečů není mimořádně nízká ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky.

 

8.4.  Nabídková cena za jednu jednotku bude stanovena jako nejvýše přípustná za řádné plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu, resp. jednotkovou nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty nebo výše zákonných poplatků, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

8.5.  Zadavatel nepřipouští varianty zpracování nabídkové ceny

 

 1. 9. Prokázání kvalifikačních předpokladů

9.1.  Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Způsobilý je pouze uchazeč, který:

a)     nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 

b)    není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

 

c)     nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 

d)    nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 

e)     nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

Uchazeč prokáže splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení.

 

Zadavatel akceptuje prokázání základních kvalifikačních předpokladů rovněž výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější je dále povinen před podpisem smlouvy předložit

 

a)     výpis z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k podmínce dle písm. a) shora uvedeného odstavce) a to i z rejstříku právnických osob (pokud je uchazeč právnickou osobou), jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; u české právnické osoby musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu, příp. osoba zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu;

b)    potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu k podmínce dle písm. c) shora uvedeného odstavce);

c)     potvrzení příslušného orgánu či instituce, tj. příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (ve vztahu k podmínce dle písm. e) shora uvedeného odstavce).

 

9.2. Profesní kvalifikační předpoklady

 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění,

 

Podklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů.

 

9.3. Technické kvalifikační předpoklady

 

9.3.1. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:

 

·         seznamu minimálně 3 významných služeb obdobného charakteru (tj. poskytování služeb v oblasti správy, uživatelské podpory, provozu a rozvoje systémů pro správu digitálních dat či archivních systémů poskytovanou nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, z nichž alespoň jedna byla v tomto období realizována ve finančním objemu více než 500.000,- Kč bez DPH za jednotlivou službu.

 

Přílohou dotčeného seznamu musí být prohlášení dodavatele o provedení významných služeb uvedených v seznamu významných služeb s příslušným popisem takovýchto služeb tak, aby bylo zřejmé, že tyto služby byly obdobného charakteru, jako je povaha veřejné zakázky.

 

Seznam musí dále obsahovat tyto údaje:

 

 • název objednatele,
 • popis poskytovaných služeb,
 • doba realizace služeb,
 • cena poskytovaných služeb.

 

9.3.2. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč předložil jmenný seznam osob (zaměstnanců), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to min. v počtu 3 osob, přičemž zadavatel požaduje pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu následující:

 

 

a)     Projektový manažer 1x:

 

-         zkušenosti s vedením alespoň tří projektů obdobného rozsahu a zaměření

 

b)    Programátor 2x:

 

-         praktická znalost všech technologií a systémů užívaných Aplikací přebíranou do správy

-         zkušenosti s implementací alespoň dvou projektů obdobného rozsahu a zaměření

 

 

Každý člen týmu prokáže splnění shora požadované kvalifikace následujícím způsobem:

 

-       předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:

-       zpracovaným strukturovaným podepsaným profesním životopisem, který musí obsahovat minimálně následující údaje:

(a)         jméno a příjmení osoby,

(b)         označení pozice v realizačním týmu,

(c)         dosažené vzdělání včetně uvedení vysoké školy – instituce, údaje o dosažené certifikaci,

(d)         přehled profesní praxe vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky, z něhož bude zřejmé splnění požadavků zadavatele,

(e)         přehled nejdůležitějších projektů spočívajících v realizaci dodávek (služeb) obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky, na jejichž plnění se osoba podílela, včetně uvedení pozice, kterou člen týmu při plnění projektů zastával;

-       čestným prohlášením, že se příslušný člen týmu bude přímo podílet na plnění veřejné zakázky.

 

9.4. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

 

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, že splní veřejnou zakázku, předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, které tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení.

 

10. Požadavky na výstup nabídky – vlastní návrh převzetí, správy a rozvoje aplikace

 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce podrobný věcný popis návrhu týkající se převzetí Aplikace, její správy a rozvoje (dále jen „Popis návrhu řešení“). Popis návrhu řešení bude uchazeč dále povinen vložit do přílohy č. 2 smlouvy.

 

11. Obsah nabídky

 

11.1.Nabídky se podávají písemně v českém jazyce v zalepené obálce, která musí být:

a)    nadepsána: NEOTEVÍRAT – a názvem veřejné zakázky „Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky;

b)    označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele či dodavatelů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;

c)    vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

 

12. Členění nabídky

12.1.      Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

a)   krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikaci dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou zakázku. Krycí list nabídky tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení;

b)  obsah nabídky;

c)   doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;

d)  doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

e)   doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;

f)   čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;

g)  nabídková cena uvedená ve „Struktuře nabídkové ceny“ dle přílohy č. 6 tohoto     oznámení;

h)  podepsaný návrh smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení, doplněný o vybrané údaje (1x);

i)    Popis návrhu řešení;

j)    elektronická forma nabídky ve formátu PDF – přiložené CD a vyplněné znění           návrhu smlouvy ve formátu DOC.

 

13. JAZYK NABÍDEK

 

13.1.      Nabídky se podávají písemně v českém jazyce.

 

14. Hodnocení uchazečů

14.1.      Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.

 

14.2.      Dílčí hodnotící kritéria stanovuje Zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím způsobem:

 

1. kritérium: Nabídková cena bez DPH 60 %

2. kritérium: Funkční vlastnosti části plnění spočívajícího v převzetí správy a v rozvoji Aplikace 40 %

 

14.3.      Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodovací hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

1. kritérium:   Nabídková cena bez DPH                                                              váha 60 %

 

Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 60 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky (tato obdrží 60 bodů) k hodnocené nabídce, a to ve vztahu k součtu jednotlivých bodů vyhodnocených dle cenových subkritérií pro jednotlivé cenové nabídky za služby správy a služby rozvoje. Údaj o nabídkové ceně, resp. o cenách za poskytování služeb rozvoje a správy dle jednotlivých subkritérií, bude doplněn do Struktury nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 6 tohoto oznámení dle požadavků uvedených v čl. 8 tohoto oznámení. Rozsah jednotlivých cenových subkritérií k ceně rozvoje a správy je následující:

 

Cena správy Aplikace

Název hodnotícího cenového subkritéria Celkem cena v Kč za 48 měsíců poskytování služeb bez DPH Celkem cena v Kč za 48 měsíců poskytování služeb s DPH Dílčí váha v %
Poskytování služeb správy Aplikace podle přílohy č. 7 tohoto oznámení     60

 

Cena rozvoje Aplikace

Název hodnotícího cenového subkritéria Hodinová cena po dobu trvání smlouvy (48 měsíců), bez DPH Hodinová cena po dobu trvání smlouvy (48 měsíců), vč. DPH Cena v Kč při maximálním počtu 700 člověkohodin po dobu trvání smlouvy (48 měsíců), bez DPH Cena v Kč při maximálním počtu 700 člověkohodin po dobu trvání smlouvy (48 měsíců), vč. DPH Dílčí váha v %
Poskytování služeb rozvoje Aplikace podle přílohy č. 7 tohoto oznámení         40

 

Jednotlivá cenová subkritéria ceny správy a rozvoje budou hodnocena dle následujícího vzorce:

 

 1. 1. Subkritérium – celková cena služeb správy Aplikace za období 48 měsíců:

 

Nejvýhodnější celková cena služeb správy za období 48 měsíců bez DPH / hodnocená cena služeb správy za období 48 měsíců bez DPH * 100 * dílčí váha = počet bodů pro cenové subkritérium

 

 1. 2. Subkritérium – cena rozvoje Aplikace při celkovém maximálním počtu 700 člověkohodin:

 

Nejvýhodnější celková cena rozvoje v Kč bez DPH / hodnocená celková cena rozvoje v Kč bez DPH * 100 * dílčí váha = počet bodů pro cenové subkritérium

Matematické vyjádření hodnocení – celkové:

Nabídka bude hodnocena podle vzorce:

 

hodnota celkové nabídkové ceny nejvýhodnější hodnocené nabídky (součet vážených bodů pro obě subkritéria) / hodnota celkové nabídkové ceny hodnocené nabídky (součet vážených bodů pro obě subkritéria) * 100 * váha = počet bodů

2. kritérium: Funkční vlastnosti části plnění spočívajícího v převzetí správy a v rozvoji Aplikace                                                                                                váha 40 %

 

Funkční vlastnosti části plnění spočívajícího v převzetí a správě Aplikace budou hodnoceny na základě informací obsažených ve zpracovaném a v nabídce předloženém dokumentu s názvem „Popis návrhu řešení“ požadovaném dle čl. 10 tohoto oznámení, pokrývající a splňující všechny požadavky Zadavatele definované v příloze č. 4 a 7 tohoto oznámení včetně jasného, srozumitelného a dostatečně podrobného popisu veškerých funkčních, technických a jiných specifikací rozvoje Aplikace a popisu veškerých nezbytných licencí s tímto rozvojem Aplikace související. Účastník zadávacího řízení je povinen v této části podrobně popsat řešení z hlediska níže specifikovaných hodnotících subkritérií:

 

 1. 1. Subkritérium – Převzetí správy stávající Aplikace                     70 %

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocen způsob zajištění převzetí Aplikace do správy a míra kompatibility navrhovaného rozvoje a správy se stávajícími funkcionalitami a technologiemi Aplikace.

Jako výhodnější bude hodnocen takový návrh převzetí Aplikace, resp. Popis návrhu řešení ohledně převzetí Aplikace, který:

 

-  splní veškeré požadavky zadavatele na požadovaný předmět a rozsah rozvoje za současné maximální kompatibility nových částí a modulů Aplikace se stávajícím systémem, za kterou zadavatel považuje zejména stabilitu a neměnnost stávajícího uživatelského a administrátorského ovládání Aplikace

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu od 0 do 10 bodů. Bodové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že každé jednotlivé nabídce přidělí zadavatel v rámci tohoto hodnoceného subkritéria bodovou hodnotu v rozmezí od 0 do 10 bodů, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v tomto subkritériu dle výše uvedených hodnotících hledisek. Počet bodů přidělený jednotlivé nabídce v rámci tohoto subkritéria bude následně přepočten vahou tohoto subkritéria a zaokrouhlen na celá čísla (vážené body). Nejvýhodnější nabídce v tomto subkritériu zadavatel přidělí maximálně 70 bodů.

 

 1. 2. Subkritérium – Správa Aplikace                             30%

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocen způsob navrženého řešení pro správu Aplikace.

 

Jako výhodnější bude hodnocen takový návrh správy Aplikace, resp. Popis návrhu řešení ohledně správy Aplikace, který:

 

-  zajistí nejvyšší míru flexibility úprav v rámci běžné správy v souladu s rozhodnými požadavky zadavatele na funkčnost Aplikace;

-  umožní průběžnou optimalizaci běhu Aplikace na základě sledování uživatelských zkušeností a analýzy provozu, vč. průběžného monitorování funkčnosti všech systémových součástí;

-  zajistí maximální otevřenost a srozumitelnost zdrojového kódu aplikace a doprovodné dokumentace a jejich průběžnou aktualizaci;

-  nebude bránit spolupráci třetích stran na rozvoji aplikace a budování rozšiřujících modulů.

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu od 0 do 10 bodů. Bodové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že každé jednotlivé nabídce přidělí zadavatel v rámci tohoto hodnoceného subkritéria bodovou hodnotu v rozmezí od 0 do 10 bodů, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v tomto subkritériu dle výše uvedených hodnotících hledisek.. Počet bodů přidělený jednotlivé nabídce v rámci tohoto subkritéria bude následně přepočten vahou tohoto subkritéria a zaokrouhlen na celá čísla (vážené body). Nejvýhodnější nabídce v tomto subkritériu zadavatel přidělí maximálně 30 bodů.

 

Matematické vyjádření hodnocení:

Nabídka bude hodnocena podle vzorce:

 

Hodnota nabídky (součet vážených bodů pro obě subkritéria) / bodová hodnota nejlepší nabídky * 100 * váha = počet bodů

 

14.4.      Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Hodnoty prováděné u jednotlivých měření budou zaokrouhlovány na celá čísla.

 

14.5.      V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta nabídka s nižší nabídkovou cenou coby hodnotícím kritériem s nejvyšší vahou.

 

 

 1. 15. Náklady účasti

15.1.      Zadavatel nepožaduje úhradu v souvislosti s účastí uchazeče na výběrovém řízení

 

15.2.      Zadavatel nehradí uchazečům náklady spojené s jejich účastí ve výběrovém řízení.

 

 

 

 1. 16. Ostatní podmínky

16.1.      Změna podmínek oznámení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v tomto oznámení, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění oznámení nebo z vlastního podnětu.

 

16.2.      Doplnění nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné doplnění.

 

16.3.      Vyloučení variantních řešení

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky a ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v tomto oznámení.

 

16.4.      Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení. Rovněž si veřejný zadavatel vyhrazuje právo neuvádět uchazečům důvody zrušení výběrového řízení.

 

16.5.      Ověření informací obsažené v nabídce

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

 

16.6.      Vysvětlení k tomuto oznámení, doručování, komunikace mezi veřejným zadavatelem a uchazečem

Dotazy je možno podávat jen v písemné formě, pro doručování platí níže uvedené. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby za účelem urychlení komunikace zasílali žádosti o dodatečné informace jak písemnou formou, tak zároveň i na v čl. 1 uváděný e-mail kontaktních osob a zástupce Zadavatele. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání fyzické osoby. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu všem osobám, které dotazy podaly, jakož i všem, kterým bylo poskytnuto toto oznámení.

 

16.7.      Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou služby hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.

 

16.8.      Vyhrazené změny závazků

Zadavatel si jako podmínku výběrového řízení vyhrazuje přiměřenou aplikaci tzv. výhrady změny závazků pro dotčené výběrové řízení, a to přiměřenou aplikací ustanovení § 100 zákona, a to tak, že v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností může odebírat služby správy a rozvoje vítězného dodavatele, které jsou předmětem veřejné zakázky, pakliže rozsah těchto služeb nepřekročí 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to po dobu 1 roku po uplynutí lhůty stanovené v čl. VI. smlouvy na veřejnou zakázku.

 

16.9.      Poddodavatelé

Zadavatel nepřipouští plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

 

 

17. ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní příslušné dokumenty v souladu s požadavky zákona.

 

18. ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to z důvodů uvedených v § 127 zákona.

 

 

V Praze dne 19.3.2018

 

………………………………………

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

 

Text oznámení: PDF

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter