Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav zvou na archeologickou procházku po Praze

Kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky se podařilo shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy. Průvodce pražskou archeologií umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města, zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Publikace Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska a kol.: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, představuje zcela poprvé v ucelené podobě výsledky archeologického výzkumu Prahy, především jejího historického jádra. Těžištěm jejího zájmu je středověká minulost Prahy, okrajově je zastoupeno jak období pravěku, tak památky z nedávných období, prezentované vybranými příklady. Jak napovídá forma průvodce, jde o publikaci, zaměřenou především na širokou veřejnost. Také slovník publikace je přizpůsoben širšímu čtenářskému publiku. Přesto jde o fundovanou sumarizaci a přehled zcela aktuálních poznatků archeologického studia evropsky významné metropole. Publikace vznikla ve spolupráci širokého kolektivu autorů z řady odborných institucí na základě jejich často mnohaleté profesionální činnosti, která zahrnuje i vyhodnocování starších fondů, získávaných především v průběhu posledních ca sta let a v některých případech dokonce i dříve.

Prvé stručné kapitoly ozřejmují historii i současnost archeologického bádání v Praze. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách jednotlivých částí Prahy v průběhu jejich historického vývoje. Formou krátkých medailonků je předložen současný stav vědomostí o obecnějších tématech, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Publikace je výstupem projektu NAKI MK ČR (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Národní památkový ústav).

Kontakty:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (ARÚ Praha), tel. 723 953 476, e-mail: bohacova@arup.cas.cz;
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, ú. o. p. v Praze), tel. 602 230 289, e-mail: podliska.jaroslav@npu.cz

Tisková zpráva: PDF

více informací o publikaci a jejím prodeji

Obsah publikace: PDF

Ukázka z publikace: PDF (str. 159-170)

Plakát k publikaci: PDF

Obr. 1. Obálka knihy.
Obr. 2. Ideální řez středověkým opevněním Starého Města.
Obr. 3. Výstavbě nového obchodního centra Quadrio ve Spálené ulici na Novém Městě předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum (stav 2009).
Obr. 4. Kostěný hřeben a hrací kostky, raménko vážek a keramické přesleny ze 13.–14. století. Z výzkumu Týnského dvora na Starém Městě.
Obr. 5. Gotický chór baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě odkrytý archeologickým výzkumem v roce 1968.
Obr. 6. Plánek Mariánského náměstí se zakreslením románské a gotické fáze výstavby kostela Panny Marie na louži a základů románských domů. Křížky vyznačují plochu hřbitova.
Obr. 7. Staroměstské náměstí s vyznačením nejvýznamnějších archeologických nálezů a zaniklých staveb. Černě vyznačena dochovaná patra románských kvádříkových domů, dnes převážně v úrovni suterénu.

Obr. 1

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter